TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चतुर्थः पाद: - सूत्र १०-१३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १०-१३
असार्वत्रिकी ॥१०॥

यत्पुनरुक्तं तच्छुतेरिति । अत्र ब्रूम: । असार्वत्रिकी ॥ यदेव विद्यया करोतीत्येषा श्रुतिर्न सर्वविद्याविषया ।
प्रकृतविद्याभिसंबन्धात् ।
प्रकृता चोद्नीथविद्या ओमित्येतदक्षरमुद्नीथमुपासीतेत्यत्र ॥१०॥

विभाग: शतवत् ॥११॥

विभाग: शतवत् ॥ यदप्युक्तं तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते इत्येतत्स मन्वारम्भवचनमस्वातन्त्र्ये विद्याया लिङ्गमिति तत्प्रत्युच्यते ।
विभागोऽत्र द्रष्टव्यो विद्याऽन्यं पुरुषमन्वारभते कर्मान्यभिति । शतवत् ।
यथा शतमाभ्यां दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते ।
पञ्चाशदेकस्मै पञ्चाशदपरस्मै तद्वत् ।
न चेदं समन्वारम्भवचनं मुमुक्षुविषयम् ।
इति नु कामयमान ति संसारिविषयत्वोपसंहारात् ।
अथाकामयमान इति च मुमुक्षो: पृथगुपक्रमात् ।
तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृहयते ।
विशेषाभावात् ।
कर्मापि विहितं प्रतिषिद्धं च ।
यथाप्राप्तानुवादित्वात् ।
एवं सत्यविभागेनापीदं समन्वारम्भवचनमवकल्पते ॥११॥

अध्ययनमात्रवत: ॥१२॥

यच्चैतत्तद्वतो विधानादिंत्यत उत्तरं पठति । अध्ययनमात्रवत: ॥
आचार्यकुलाद्वेदमधीत्येत्यत्राध्ययनमात्रस्य श्रवणादध्ययनमात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्याम: ।
नन्वेवं सत्यविद्यत्वादनधिकार: कर्मसु प्रसज्येत ।
नैष दोष: ।
न वयमध्ययनप्रभवं कर्मावबोधनमधिकारकारणं वारयाम: किं तर्हि औपनिषदमात्मज्ञानं स्वातन्त्र्येणैव प्रयोजनवत्प्रतीयमानं न कमाधिकारकारणतां प्रतिपद्यत इत्येतावत्प्रतिपादयाम: ।
यथा च न व्रात्वन्तरज्ञानं क्रत्वन्तराधिकारेणापेक्ष्यत एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥१२॥

नाविशेषात्  ॥१३॥

यदप्युक्तं नियमाच्चेत्यत्राभिधीयते ॥ नाविशेषात् । कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेदित्येवमादिषु नियमश्रवणेषु न विदुष इति विशेषोऽस्ति ।
अविशेषेन नियमविधानात् ॥१३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-20T23:35:07.2770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Nymphoeaceae

  • कमल कुल, निंफिएसी 
  • कमल कुल, निम्फिएसी 
  • कमळे, महापद्म इत्यादींचे द्विदलिकित फुलझाडांचे कुल. याचा अंतर्भाव मोरवेल गणात (रॅनेलीझमध्ये) केला जातो. प्रमुख लक्षणे- पाण्यात किंवा दलदलीत वाढणाऱ्या औषधीय वनस्पती, तरंगणारी किंवा बुडून राहणारी पाने, मोठी आकर्षक, नियमित, द्विलिंगी, एकाकी, फुले, देठ पोकळ, परिदले सहा ते अनेक, सुटी, केसरदले सुटी सहा ते अनेक, किंजदले सुटी किंवा जुळलेली, तीन ते अनेक, ऊर्ध्वस्थ किंवा अधःस्थ, मृदुफळातील बियांना बीजोपांग बहुधा असते., पुष्क व परिपुष्क कधी कधी असते. नीलंबियम, निंफिया, केंबोम्बा, नूफर, यूरेल, व्हिक्टोरिया इत्यादी वंशनामे आहेत. हल्ली कॅबोम्बेसी, निलंबिएसी व निम्फिएसी अशी तीन कुले केली आहेत. 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site