TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथम: पाद: - सूत्र २९

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २९
स्वपक्षदोषाच्च ॥२९॥

स्वपक्षदौषाच्च ।
परेषामप्येष समान: स्वपक्षदोष: ।
प्रधानवादिनोऽपि हि निरवयवमपरिच्छिन्नं शब्दाहिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमत: कार्यस्य कारणमिति स्वपक्ष: ।
तत्रापि कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वात्प्रधानस्य प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा ।
ननु नैव तैर्निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते सत्त्वरजस्तमांसि हि त्रयो गुणास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्तत्सावयवमिति ।
नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोष: परिहर्तुं परिहर्तुं पार्यते ।
यत: सत्त्वरजस्तमसामप्येकैकस्य समानं निरवयवयवत्वम् ।
एकैकमेव चेतरद्वयानुगृहीतं सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादानमिति समानत्वात्स्वपक्षदोषप्रसङ्गस्य ।
तर्काप्रतिष्थानात्सावयवत्वमेवेति चेत् ।
एवमप्यनित्यत्वादिओषप्रसङ्ग: ।
अथ शक्तय एव कार्यवैचित्र्यसूचिता अवयवा इत्यभिप्राय: ।
तास्तु ब्रम्हावादिनोऽप्यविशिष्टा: ।
तथाऽणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कार्त्स्येन संयुज्येत तत: प्रथिमानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्ग: ।
अथैकदेशेन संयुज्येत तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप इति स्वपक्षेऽपि समान एष दोष: ।
समानत्वाच्च नान्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेप्तव्यो भवति ।
परिहृतस्तु ब्रम्हावादिना स्वपक्षे दोष: ॥२९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-06T11:32:59.4200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जालम

  • वि. १ तीक्ष्ण ; जलाल ; कडक ; जोरदार ; वीर्यवान ( औषध उपाय इ० ). मोठमोठया जालीम मात्रा दिल्या तेव्हां वायु उतरला . २ जुलमी ; कडक ( अम्मल , राज्य , कायदा ) ३ वरचढ ; चढेल ; कडक ; जहाल ; अति तामसी ( माणूस ) दोघेही कर्ते नामी सिपाई जालम असे निवडले . - भाअ १८३४ . ९२ . [ अर . झालिम = क्रूर ] 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site