TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

उपमालंकार - लक्षण ३८

रसगंगाधर ग्रंथाचे लेखक पंडितराज जगन्नाथ होत. व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


लक्षण ३८
ह्या श्लोकांतील पदांत थोडासा फेरफार केल्यास व ब्नह्मांडमंडलाला उपमेय केल्यास, त्यांतही वरीलप्रमाणेंच उपमादोष आढळेल.
“ थोर महात्म्यांचें द्राक्षाप्रमाणें मधुर वाक्य, कौमुदीप्रमाणें चरित्र व अमृताप्रमाणें नेहमीं आर्द्र अंत:करणें असतात. ” ( लिंग व संख्या अननुरूप असल्याचा हा दोष )
“ ज्यांनीं आपल्या स्त्रीला शरीराच्या डाव्या बाजूला बसविले आहे असा ( भालप्रदेशावर तिसरा डोळा असणारा ) शंकर, विजेनें आलिंगिलेल्या शरद्‍ऋतूंतील मेघाप्रमाणें भासतो. ” ( हा धर्मन्यूनतेचा दोष )
ह्या श्लोकांत कपाळावर असलेला डोळा हा बिंबरूप. त्याला प्रतिबिंब म्हणून मेघांमध्यें कोणताही धर्म सांगितला नसल्यानें, ह्या ठिकाणीं न्यूनत्वरूप उपमादोष आहे. पण ह्याच श्लोकांत भाललोचन ह्याऐवजीं ‘ भगवान्‍ भव: ’ अशीं पदें घातल्यास, बिंबरूप धर्माचा अभाव होईल आणि मग प्रतिबिंबरूप धर्माची अपेक्षाच राहणार नाहीं; आणि म्हणूनच ह्या श्लोकांत उपमादोष होणार नाहीं.
“ भगवान विष्णूच्या वक्ष;स्थलावर रूळत असलेलें कौस्तुभ रत्न, अनेक तारकायुक्त गगनांगणांत दिसणार्‍या मंगळाप्रमाणें अत्यंत शोभतें. ” ( हा धर्माच्या आधिक्याचा दोष. )
ह्या श्लोकांत, अनेक तारका ह्या प्रतिबिंबभूत धर्माच्या जोडीला बिंबरूप धर्म पहिल्या ओळींत नसल्यानें, येथें आधिक्य नांवाचा दोष आह. पण ह्याच श्लोकांत, ‘ विष्णोर्वक्षसि मुक्तालिभासुरे भाति कौस्तुभ: ’ ( मोत्यांच्या सरांनीं चकाकणार्‍या श्रीविष्णूच्या छातीवर कौस्तुभ शोभतें. )
असा फरक केल्यास, उपमादोष होणार नाहीं. कारण मग ह्या श्लोकांत असलेलीं, वक्षस्थल व गगनांगण हीं जीं विशेषणें, त्या दोन विशेषणांचीं विशेषणें, मुक्तालि व तारकागण हीं दोन्हीं ( अनुक्तमें ) बिंबप्रतिबिंबभाव-संबंधानें इजर असल्यानें, त्यांच्या जोरावर वक्षस्थल व गगनांगण ह्यांचा बिंबप्रतिबिंबभाव जुळतो व त्यावरच ही उपमा अवलंबून असल्यानें, ह्या उपमेंत दोष राहत नाहीं.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:08.9400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अर्बुज

 • वि. अर्बुद ; दशकोटी . एका पासौनि एकु आगळां । ऐसिआं सैन्यां अर्बुजें सोळां । - शिशु ९ . २६ . [ सं . अर्बुद ] 
 • अरबुज पहा . आम्ही तरी श्रष्ठ तुझे । तीं गौळिये असतीं अर्बुजे । - कथा ४ . ६ . ५२ . खेडेगांवच्या बायका म्हणजे अर्बुजें , त्यांस कांहीं कळत नाहीं . 
RANDOM WORD

Did you know?

जेवण उष्टे सोडून अन्नाचा अपमान करणार्याला विविध शास्त्र, पुराणात काय शिक्षासांगितली आहे कृपाया संदर्भासह स्पष्ट करणे .
Category : Vedic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.