TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

समासोक्ति अलंकारः - लक्षण ८

रसगंगाधर ग्रंथाचे लेखक पंडितराज जगन्नाथ होत. व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


लक्षण ८
इत्यादौ गत्यन्तराभावात्तेनाप्येकदेशवर्त्युपमाया एव स्वीकरणीयत्वाच्च अवश्यकलृप्तेनोपपत्तौ भेदान्तरकल्पनानौचित्यात्‍ । तस्मादौपम्यगर्म-विशेषणोत्थापित: समासोक्तिप्रकारो न संगच्छते । यत्र श्लिष्टविशेषणेन
शुद्धसाधारणविशेषणेन वा सहचरितमौपम्यगर्भविशेषणं तत्र यद्यप्यस्तिसमासोक्तिस्तथापि नासावौपम्यगर्भविशेषणोत्थापितस्तृतीय; । प्रभेदो भवितुमीष्टे, स्वतन्त्रविषयत्वाभावात्‍ ।
यथा-
‘ निर्मलाम्बररम्यश्री: किंचिद्दर्शिततारका । हंसावलीहारयुता शरद्विजयतेतराम्‍ ॥ ’
अत्र पूर्वार्धगतश्लिष्टविशेषणोत्थापितैव समासोक्तिरुत्तरार्धगतेनौपम्य-गर्भविशेषणेन विद्वदुत्थापिता युक्तिस्तदनुगामिना मूर्खेणेवानुमोद्यते । एवं
‘ दत्तानन्दा समस्तानां प्रफुल्लोत्पलमालिनी ’ इति पूर्वार्धे कृते शुद्धसाधारण-विशेषणोत्थापितैव ।
एवं च-
‘ परिफुल्लाब्जनयना चन्द्रिकाचारुहासिनी । हंसावलीहारयुता शरद्विजयतेतराम्‍ ॥ ’

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:36.2200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तराळ

  • पु. १ महार , कोळी इ० हलक्या जातीचा व हलक्या दर्जाचा गांवकामगार . हा बारा बलुत्यांपैकी एक असतो . वेठ नेण्याचे व वाट दाखविण्याचे याचे काम असते ; बिगारी . २ गस्तवाला ; घरटीकार ; फिरता पहारेकरी . मारौनि विवेकाचा तराळु । - शिशु ३०४ . ३ ( बर्‍याच ठिकाणी हे गस्तीचे काम महाराकडेच असते त्यावरुन ). महार ; गांवकामगार . तेणे बोभाटे तराळ येउनि तयांते पुसति । - पंच ५ . १ . [ का . तलीर . ते . ] तराळीण , तराळीन - स्त्री . गस्त घालणारी स्त्री टिटवी यमाची तराळीन । - भज ७३ . तराळकी - स्त्री . तराळाचे काम ; हमाली ; वेठबिगारी . तराळकीचा वयधा नाही पाटिलकीचा तोरा । - पला ८३ . [ तराळ ] 
  • वि. सावध . - शर . 
  • ना. गस्त घालणारा , गावकामगार , पहारेकरी , वाटाडया . 
  • m  A low-caste man who conveys burdens onwards and attends to travellers &c. 
RANDOM WORD

Did you know?

जपाची संख्या १०८ का ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.