TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

लक्षण ४
अलंकारसर्वस्वकारस्तु-
‘ त्वत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमार्जनम्‍ । इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधो: ॥ ’
इति पद्यं वाक्यार्थनिदर्शनायामुदाजहार । आह च-‘ यत्र तु प्रकृत-वाक्यार्थे वाक्यार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र संबन्धानुपपत्ति-मूला निदर्शनैव युक्ता ’ इति । तन्न । वाक्यार्थरूपकस्य दत्तजलाञ्जलित्वा-पत्ते: । न चेष्टापत्ति: । वाक्यार्थनिदर्शनैव निर्वास्यताम्‍ , स्वीक्तियतां च वाक्यार्थरूपकमिति पर्यनुयोगस्यापि तुल्यत्वात्‍ । युक्तं चैतत्‍ । पदार्थरूपके मुखं चन्द्र इत्यादौ क्लप्रस्य श्रौतस्याभेदारोपस्य रूपकजीवातुत्वकल्पनाया औचित्यात्‍ । ‘ इन्दुशोभां वहत्यास्यं ’ इत्यादिपदार्थनिदंर्शनायामभेदारोपस्या-
भावात्‍ तज्जीवातुत्वायोगाच्च । रूपके बिम्बनं नास्तीति तु शपथमात्रम्‍ , युक्त्यभावात्‍ । अस्मदुक्तोदाहरणे वाक्यार्थनिदर्शनाया: सावकाशत्वाच्च ।
यत्तु तेनैव लक्षणं निर्मितम्‍-‘संभवता असंभवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमानमौपम्यं निदर्शना ’ इति । तदपि न । रूपकातिशयोक्त्यादिष्वति-व्यापनात्‍ ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:34.2500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खंग

  • पु. ( व .) भिकारी ; निष्कांचन ; कोरडा . ' दोघ्या नारींचा पुरुष । वाळुन खंग जोगी । एकली राजभोगी । ' - वलो ३४ . ( सं . ख = शून्य ) 
  • स्त्री. क्षय ; झीज ; क्षयरोग . ' मधर्‍याची व ज्वराची वेथा जाली . खंग लागली .' - रा ६ . पृ १४ . ' खंग लागली होती . तिने उठोन वारला असे ' - रा ६ . पृ ९१ . 
  • पु. १ न्युनता ; कमीपणा . २ खंड ; व्यत्यय ; अडथळा ; प्रतिबंध . ' म्हणऊनि अभेदें जो भक्तियोगु । तेथ शंका नाहीं नये खंगु । ' - ज्ञा . १० . ११० . - वि . अशक्त ; रोगानें खंगलेला . ( सं . क्षयिक ; प्रा . ख इग ; म . खंगणें ;) 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीला २१ दुर्वा वाहतांना काय मंत्र म्हणावा ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site