TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

उल्लेखालंकारः - लक्षण २

रसगंगाधर ग्रंथाचे लेखक पंडितराज जगन्नाथ होत. व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


लक्षण २
अत्रैकैकग्रहणरूपया भ्रान्त्या समुदायात्मक उल्लेख: संकीर्ण:

‘ वनितेति वदन्त्येतां लोका: सर्वे वदन्तु ते । यूनां परिणता सेयं तपस्येति मतं मम ॥’

अत्र विषयतावच्छेदकस्य परसंमतत्वेन निषेध्यतयोपन्यासादपह्लुत्या संकीर्ण: ।

अप्पयदीक्षितास्तु-“ एवमपि यदि-‘ कान्त्या चन्द्रं विदु: केचित्सौरभेणाम्बुजं परे । वक्त्रं तव वयं ब्रूमस्तपसैक्यं गतं द्वयम्‍ ॥’

इत्यपह्‍नवोदाहरणविशेषेऽतिव्याप्ति: शड्कया, तदानीनमेकधोलेखनं


निषेधास्पृष्टत्वेन विशेषणीयम्‍ । तत्राद्योल्लेखनद्वयं परमतत्वोपन्याससाम-र्थ्याद्नम्यमाननिषेधमिति नातिव्याप्ति: ” इत्याहु: । तन्न । ‘ द्विविधश्चाय-मुल्लेख: शुद्धोऽलंकरान्तरसंकीर्णश्च’ इत्युक्त्वा “ श्रीकण्ठजनपदवर्णने, ‘ यस्तपोवनमिति मुनिभिरगृह्यत’ इत्यादौ शुद्ध: , ‘ यमनगरभिति शत्रुभि:, वज्रपञ्जरमिति शरणागतै:’ इत्यादौ भ्रान्तिरूपकादिसंकीर्ण: ” इति स्वय-मेवोक्तत्वात्‍ । इहाप्यपह्लुत्या संकीर्ण उल्लेख इत्यस्य सुवचत्वात्‍ । यदि चैवंविधापह्लुतिवारणाय निषेधास्पृष्टत्वं विशेषणमुच्यते तदा-

‘ कपाले मार्जार: पय इति करांल्लेढि शशिन-स्तरुच्छिद्रप्रोतान्बिसमिति करी संकलयति । रतान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्यंशुकमिति प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रयमति ॥’

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:30.7200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आईबापाची लाडकी, महाजनांची (महादेवाची) बोडकी

  • एखादी विधवा स्त्री आईबापांची कितीहि लाडकी असली व ते तिला कितीहि चांगल्‍या नांवाने संबोधीत असले तरी व्यवहारांत लोक तिला एक विधवा एवढेंच मानणार. त्यापेक्षा व्यवहारांत तिला कोणी अधिक महत्त्व देणार नाही. आपल्या ठिकाणी मनुष्यानें आपल्या एखाद्या वस्तूची किंमत कितीहि अधिक मानली तरी बाजारांत तिची जी योग्य किंमत असेल तीच तिला येणार. तुमच्या मानण्यावर तिचे मोल काही अवलंबून असणार नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

चंद्र व सूर्य यांच्या ग्रहणी जन्म झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतात? शांती, विधी काही आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site