TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री रामदासस्वामींचे साहित्य|पंचीकरण|
अभंग २६ ते ३०

पंचीकरण - अभंग २६ ते ३०

समर्थ रामदास स्वामींचा जन्म औरंगाबाद जिल्ह्यात सन १६०८, शके १५३० रोजी झाला.  


अभंग २६ ते ३०
॥२६॥
हिरियाच्या पोटीं मांदुसाच्या कोटी ।
सुवर्णाच्या ताटीं काचखडे ॥१॥
काचखडे हेमी तैसें दृश्य रामीं ।
स्वरूपविश्रामी श्रमु माया ॥२॥
माया हे असार स्वरूपें तेम सार ।
पाहिला निर्धार रामदासीं ॥३॥
॥२७॥
ताकहि पांढरें दूधहि पांढरें ।
चवी जेवणारें जाणिजेते ॥१॥
जाणिजे ते चवी गुळासाखरेची ।
पाहा तो तेथेंची भेद आहे ॥२॥
भेद आहे तैसा अभेदाचे परी ।
जाणिजे चतुरीं दास म्हणे ॥३॥
॥२८॥
वृक्षाविण छाया गुणाविण माया ।
बिंबाविंण वायां प्रतिबिंब ॥१॥
प्रतिबिंब भासे सिंधुविणें लहरी ।
सोन्याविण परी अळंकार ॥२॥
अळंकार कृत्य कृत्याविणें केंवी ।
कैंची गदा गोवी निर्गुणाची ॥३॥
निर्गुणासि गुण हेंचि मूर्खपण ।
दृश्याविण खूण दृष्टांताची ॥४॥
दृष्टांताची खूण परब्रह्मीं घडे ।
वेदा मौन्य पडे कासयासी ॥५॥
कासयासी तेव्हां अद्वैत पाहावें ।
द्वैतचि स्वभावें ब्रह्म झालें ॥६॥
झाले परब्रह्म अत्यंत सुगम ।
ब्रह्म आणि भ्रम एक रूप ॥७॥
एकरूप आहे दूध आणि ताक ।
हंसेविण काक बोलताती ॥८॥
बोलताती सर्व ब्रह्म ऐसें बंड ।
सवंही थोतांड सत्य जाणा ॥९॥
सत्य जाणा ब्रह्म निर्मळ निश्चळ ।
मायेचा विटाळ जेथें नाही ॥१०॥
जेथें नाही गुण त्या नांव निर्गुण ।
गुरुमुखें खूण ठांई पडे ॥११॥
ठाईं पडे सत्य शाश्वत स्वरूप ।
मग आपेंआप बुझसील ॥१२॥
बुझसील साच धरितां विश्वास ।
ओवी रामदास सांगतसे ॥१३॥
॥२९॥
रत्नपारखिया रत्नचि परीक्षी ।
अलक्षातें लक्षी ऐसा नाहीं ॥१॥
ऐसा नाहीं कोणी देवाचा पारखी ।
आपली ओळखी ठाईं पाडी ॥२॥
ठाईं पाडी निजस्वरूप आपुलें ।
असोनि चोरिलें जवळीच ॥३॥
जवळी ना दुरी पाताळीं ना वरी ।
सबाह्य अभ्यं-तरीं कोदलेंची ॥४॥
कोंदलेंचि असे परि तें न दिसे ।
जवळिच कैसें आढळेना ॥५॥
आढळेना अंगीं असोनि सर्वांगीं ।
जयालागीं योगी धुंडिताती ॥६॥
कडाकपाटीं शिखरीं ।
समागमें हरी चोजवेना ॥७॥
चोजवेना एका सद्‍गुरुवांचूनी ।
निश्चय हा मनीं पाविजेती ॥८॥
पाविजे निश्चयो दृढ स्वरूपाचा ।
तिहीं प्रचीतीचा एकभाव ॥९॥
एकभाव भक्ति रामीं रामदासीं ।
विभक्ति विश्वासी दुरी ठेली ॥१०॥
॥३०॥
बाह्य नारिकेळ भीतरीं नरोटी ।
तैशापरी दृष्टि स्वस्वरूपीं ॥१॥
स्वस्वरूपीं माया जैसी दुमीं छाया ।
कां तें भासे वायां मृगजळ ॥२॥
मृगजळ भासे मार्तंडाकरितां ।
स्वरूपीं पहातां बिंब नाहीं ॥३॥
बिंब नाहीं जेथें कैंचें प्रतिबिंब ।
एकचि स्वयंभ स्वस्वरूपीं ॥४॥
स्वस्वरूपीं भास नाथिला आभास ।
धरिजे विश्वास दास म्हणे ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-03-31T01:38:26.3770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ईर्षाद

  • स्त्री. इच्छा ; अनुमति ; इरादा ; संमति ; हेतु . ' याजकरितां ; रावजीकडुन राव पंतप्रधान यांस व मदारुल महाम यांस पत्रें लिहावावीं व आमचेतफेंनहि त्याहावं म्हणोन ईर्षाद केली ' - रा . ७ . १९४ . ' गोविंदराव . सेनासाहेब सुभा यांजकडील सांवतखान यांस मुलाजमती करितां घेऊन आले ईर्षाद यावी ' - रा ७ - खलप १ . १८ . ' यासी जसी ईर्षाद त्याप्रमाणें फैसला होईल ' - रा . ७ . - खलप १ . २२ . 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा कोणत्या वस्तुपासून बनविलेला असावा?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site