TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|सार्थ माधवनिदान|
विषयानुक्रमणिका

माधवनिदान - विषयानुक्रमणिका

" शरिरेंद्रिय-सर्वात्मा संयोगधारी जीवितम् " अशी जीवनाची आयुर्वेदीय, व्यापक व्याख्या आहे.विषयानुक्रमणिका
अथ विषयानुक्रमणिका ।

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी चार्शोऽजीर्ण विषूचिका ॥
अलसश्च विलम्बी च कृमिरुक्पाण्डुकामला: ॥१॥
हलीमकं रक्तपित्तं रजयक्ष्मा उर:क्षतम्‌ ॥
कासो हिक्का सह श्वासै: स्वरभेदस्त्वरोचक: ॥२॥
छर्दिस्मृष्णा च मूर्च्छाद्या रोगा: पानात्ययादय: ॥
दाहोन्मादावपस्मार: कथितोऽथानिलामय: ॥३॥
वातरक्तमुरुस्तम्भ आमवातोऽथ गुल्मरुक्‌ ॥४॥
ह्रद्रोगो मूत्रकृक्छ्‍ं च मूत्राघातस्तथाश्मरी ॥
प्रमेहो मधुमेहश्च पिडकाश्च प्रमेहजा: ॥५॥
मेदस्तथोदरं शोथो वृद्धिश्व गलगण्डक: ॥
गण्डमालापचीग्रन्थिरर्बुद: श्लीपदं तथा ॥६॥
विद्रधिव्रणशोथौ च द्वौ व्रणौ भग्ननाडिके ॥
भगन्दरोपदंशौ च शूकदोषस्त्वगामय: ॥७॥
शीतपित्तमुदर्दश्च ओठश्चेंवाम्लपित्तकम्‌ ॥
विसर्पश्च सविस्फोट: सरोमान्त्यो मसूरिका: ॥८॥
क्षुद्रास्यकर्णनासाशिर: स्त्रीबालकामया: ॥
विषं चेत्ययमुद्दिष्टो रुग्विनिश्चयसंग्रह: ॥९॥
सुभाषितं यत्र यदस्ति किञ्चत्तत्सर्वमेकीकृतमत्र यत्नात्‌ ॥
विनिश्चये सर्वरुजां नराणां श्रीमाधवेनेन्दुकरात्मजेन ॥१०॥
मनुष्यांना होणार्‍या रोगमात्राच्या निर्णयासंबंधाएनं ज्या ज्या वैद्यक ग्रंथांत जें जें
संग्राह्य होतें त्याच्या येथे इंदुकराचा पुत्र माधव यानें मोठया प्रयत्नानें संग्रह केला आहे.
यत्कृतं सुकृतं किञ्चत्कृत्वेवं रुग्विनिश्चयम्‌ ॥
मुञ्चंन्तु जन्तवस्तेन नित्यमातङ्कसन्ततिम्‌ ॥११॥

हा ‘रुग्विनिश्चय’ नामक ग्रंथ करून जे किंचित्‌ सुकृत प्राप्त झालें असेल त्याच्या योगानें सर्व प्राणिमात्र रोगपरंपरेपासूत्र मुक्त होवोत.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-06-24T13:49:29.1370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

modified area

  • संपरिवर्तित क्षेत्र 
RANDOM WORD

Featured site