TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|श्री गणेश स्तोत्र माला|
श्रीगणेशसहस्रनाम

गणेश स्तोत्र - श्रीगणेशसहस्रनाम

गणेशपुराणातून घेतलेले श्रीगणेशसहस्रनाम

गणेशपुराणातून घेतलेले श्रीगणेशसहस्रनाम
श्रीगणेशाय नम: ।

व्यास उवाच
कथं नाम्नां सहस्रं स्वं गणेश उपदिष्टवान्‌ ।
शिवाय तन्‌ मम आचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ॥१॥

ब्रह्मोवाच
देव एवं पुराराति: पुरत्रयजयोद्यमे
अनर्चनाद्‌ गणेशस्य जातो विघ्नाकुल: किल ॥२॥
मनसा स विनिर्धार्य ततस्तद्‌ विघ्नकारणम्‌ ।
महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ॥३॥
विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपराजित: ।
संतुष्ट: पूजया शम्भोर्महागणपति: स्वयम्‌ ॥४॥
सर्वविघ्नैकहरणं सर्वकामफलप्रदम्‌ ।
ततस्तस्मै स्वकं नाम्नां सहस्रमिदमब्रवीत्‌ ॥५॥
ॐ गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिप: ।
एकदंष्ट्रो न्तो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदर: ॥६॥
लंबोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननायक: ।
सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजानन: ॥७॥
भीम: प्रमोद आमोद: सुरानन्दो मदोत्कट: ।
हेरम्ब: शम्बर: शम्भुर्लम्बकर्णो महाबल: ॥८॥
नंदनोऽलंपटोऽभीरुर्मेघनादो गणंजय: ।
विनायको विरूपाक्षो धीरशूरो वरप्रद: ॥९॥
महागणपतिर्बुद्धिप्रिय: क्षिप्रप्रसादन: ।
रुद्रिप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रोऽघनाशन: ॥१०॥
कुमारग्रुरुरीशानपुत्रो : मूषकवाहन: ।
सिद्धिप्रिय: सिद्धिपति: सिद्ध: सिद्धिविनायक: ॥११॥
अविघ्मस्तुंबरु: सिंहवाहनो मोहिनीप्रिय: ।
कटंकटो राजपुत्र; शालक: संमितोऽमित: ॥१२॥
कूष्माण्डसामसंभूतिर्दुर्जयो धूर्जयो जय: ।
भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिरव्यय: ॥१३॥
विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्घृणि: ।
कवि: कवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पति: ॥१४॥
ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रिय: ।
हिरण्मयपुरान्तस्थ: सूर्यमण्डलमध्यग: ॥१५॥
कराहतिध्वस्तसिंधुसलिल: पूषदन्तभित्‌ ।
उमाङ्ककेलिकुतुकी मुक्तिद: कुलपालन: ॥१६॥
किरीटी कुण्डली हारी वनमाली मनोमय: ।
वैमुख्यहतदैत्यश्री: पादाहतिजितक्षिति: ॥१७॥
सद्योजातस्वर्णमुञ्जमेखली दुर्निमित्तहृत्‌ ।
दुःस्वप्नहृत्‌ प्रसहनो गुणी नादप्रतिष्ठित: ॥१८॥
सुरूप: (१००) सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रय: ।
पीताम्बर: खण्डरद: खण्डेन्दुकृतशेखर: ॥१९॥
चित्रांकश्यामदशनो भालचन्द्रश्चतुर्भुज: ।
योगाधिपस्तारकस्थ: पुरुषो गजकर्णक: ॥२०॥
गाणिधिराजो विजयस्थिरो गजपतिध्वजी ।
देवदेव: स्मरप्राणदीपको वायुकीलक: ॥२१॥
विपश्चिद्वरदो नादोन्नादभिन्नबलाहक: ।
वराहरदनो मृत्युंजयो व्याघ्राजिनाम्बर: ॥२२॥
इच्छाशक्तिधरो देवत्राता दैत्यविमर्दन: ।
शंभुवक्त्रोद्भव: शंभुकोपहा शंभुहास्यभू: ॥२३॥
शंभुतेजा: शिवाशोकहारी गौरीसुखावह: ।
उमाङ्गमलजो गौरीतेजोभू: स्वर्धुनीभव: ॥२४॥
यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्मा शुभानन: ।
सर्वात्मा सर्वदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुप्श्रुति: ॥२५॥
ब्रह्मांडकुंभश्चिद्‌व्योमभाल: सत्यशिरोरुह: ।
जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषोऽग्न्यर्कसोमदृक्‌ ॥२६॥
गिरीन्द्रैकरदो धर्माधर्मोष्ठ: सामबृंहित: ।
ग्रहर्क्षदशनो वाणीजिह्वो वासवनासिक: ॥२७॥
कुलाचलांस: सोमार्कघण्टो रुद्रशिरोधर: ।
नदीनदभुज: सर्पाङ्गुलीकस्तारकानख: ॥२८॥
भ्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोत्कट: ।
व्योमनाभि: श्रीहृदयो मेरुपृष्ठोऽर्णवोदर: ॥२९॥
कुक्षिस्थयक्षगंधर्वरक्ष: किन्नरमानुष: ।
पृथ्वीकटि: सृष्टिलिंग: शैलोरुर्दस्रजानुक: ॥३०॥
पातालजंघो मुनिपात्‌ कालाङ्गुष्ठस्त्रयीतनु: ।
ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलो हृदयालाननिश्चल: ॥३१॥
हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवर: ।
सद्भक्तध्याननिगड: पूजावारिनिवारित: ॥३२॥
प्रतापी कश्यपसुतो गणपो विष्टपी बली ।
यशस्वी धार्मिक: स्वोजा: प्रथम: प्रथमेश्वर: ॥३३॥
चिंतामणिद्वीपपति: कल्पद्रुमवनालय: ।
रत्नमण्डपमध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रय: ॥३४॥
तीव्राशिरोधृतपदो ज्यालिनीमौलिलालित: ।
नन्दानन्दितपीठश्रीर्भोगदाभूषितासन: ॥३५॥
सकामदायिनीपीठ: स्फुरदुग्रासनाश्रय: ।
तेजोवतीशिरोरत्नं सत्यानित्यावतंसित: ॥३६॥
सविघ्ननाशिनीपीठ: सर्वशक्तयम्बुजाश्रय: ।
लिपिपद्मासनाधारो वह्निधामत्रयाश्रय: ॥३७॥
उन्नतप्रपदो गूढगुल्फ: संवृतपार्ष्णिक: ।
पीनजङ्घ: श्लिष्टजानु: स्थूलोरु: प्रोन्नमत्कटि: ॥३८॥
निम्ननाभि: स्थूलकुक्षि: पीनवक्षा बृहद्भुज: ।
पीनस्कन्ध: कम्बुकण्ठो लंबोष्ठो लंबनासिक: ॥३९॥
भग्नवामरदस्तुङ्गसव्यदन्तो महाहनु: ।
ह्नस्वनेत्रत्रय: शूर्पकर्णो निबिडमस्तक: ॥४०॥
स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिर्निरड्कुश: ।
सर्पहारकटीसूत्र: सर्पयज्ञोपवीतवान्‌ ॥४१॥
सर्पकोटीरकटक: सर्पग्रैवेयकांगद: ।
सर्पकक्ष्योदराबंध: सर्पराजोत्तरीयक: ॥४२॥
रक्तो रक्तांबरधरो रक्तमाल्यविभूषण: ।
रक्तेक्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लव: ॥४३॥
श्वेत: श्वेतांबरधर: श्वेतमाल्यविभूषण: ।
श्वेतातपत्ररुचिर: श्वेतचामरवीजित: ॥४४॥
सर्वावयवसंपूर्णसर्वलक्षणलक्षित: ।
सर्वाभरणशोभाढय: सर्वशोभासमन्वित: ॥४५॥
सर्वमंगलमांगल्य: सर्वकारणकारणम्‌ ।
सर्वदैककर: शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधर: ॥४६॥
इक्षुचापधर: शूली चक्रपाणि: सरोजभृत्‌ ।
पाशी धृतोत्पल: शालिमंजरीभृत्‌ स्वदंतभृत्‌ ॥४७॥
कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी ।
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान्‌ मुद्नरायुध: ॥४८॥
पूर्णपात्री कंबुधरो विधृतालिसमुद्नक: ।
मातुलिंगधरश्चूतकलिकाभृत्‌ कुठारवान्‌ ॥४९॥
पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षक: ।
भारतीसुंदरीनाथो विनायकरतिप्रिय: ॥५०॥
महालक्ष्मीप्रियतम: सिद्धलक्ष्मीमनोरम: ।
रमारमेशपूर्वाङ्गो दक्षिणोमामहेश्वर: ॥५१॥
महीवराहवामांगो रतिकंदर्पपश्चिम: ।
आमोदमोदजनन: सप्रमोदप्रमोदन: ॥५२॥
समेधितसमृद्धिश्रीऋद्धिसिद्धिप्रवर्तक: ।
दत्तसौमुख्यसुमुख: कांतिकन्दलिताश्रय: ॥५३॥
मदनावत्याश्रितांघ्रि: कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुख: ।
विघ्नसंपल्लवोपघ्न: सेवोन्निद्रमदद्रव: ॥५४॥
विघ्नकृन्निघ्नचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृत: ।
तीव्राप्रसन्ननयनो ज्वालिनीपालनैकदृक्‌ ॥५५॥
मोहिनीमोहनो (३००) भोगदायिनीकांतिमंडित: ।
कामिनीकांतवक्त्रश्रीरधिष्ठितवसुंधर: ॥५६॥
वसुंधरामदोन्नद्धमहाशंखनिधिप्रभु: ।
नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभु: ॥५७॥
सर्वसद्नुरुसंसेव्य: शोचिष्केशहृदाश्रय: ।
ईशानमूर्धा देवेन्द्रशिखा पवननंन: ॥५८॥
अग्रप्रत्यग्रनयनो दिव्या
कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी ।
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान्‌ मुद्नरायुध: ॥४८॥
पूर्णपात्री कंबुधरो विधृतालिसमुद्नक: ।
मातुलिंगधरश्चूतकलिकाभृत्‌ कुठारवान्‌ ॥४९॥
पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षक: ।
भारतीसुंदरीनाथो विनायकरतिप्रिय: ॥५०॥
महालक्ष्मीप्रियतम: सिद्धलक्ष्मीमनोरम: ।
रमारमेशपूर्वाङ्गो दक्षिणोमामहेश्वर: ॥५१॥
महीवराहवामांगो रतिकंदर्पपश्चिम: ।
आमोदमोदजनन: सप्रमोदप्रमोदन: ॥५२॥
समेधितसमृद्धिश्रीऋद्धिसिद्धिप्रवर्तक: ।
दत्तसौमुख्यसुमुख: कांतिकन्दलिताश्रय: ॥५३॥
मदनावत्याश्रितांघ्रि: कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुख: ।
विघ्नसंपल्लवोपघ्न: सेवोन्निद्रमदद्रव: ॥५४॥
विघ्नकृन्निघ्नचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृत: ।
तीव्राप्रसन्ननयनो ज्वालिनीपालनैकदृक्‌ ॥५५॥
मोहिनीमोहनो (३००) भोगदायिनीकांतिमंडित: ।
कामिनीकांतवक्त्रश्रीरधिष्ठितवसुंधर: ॥५६॥
वसुंधरामदोन्नद्धमहाशंखनिधिप्रभु: ।
नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभु: ॥५७॥
सर्वसदुरुसंसेव्य: शोचिष्केशहृदाश्रय: ।
ईशानमूर्धा देवेन्द्रशिखा पवननंदन: ॥५८॥
अग्रप्रत्यग्रनयनो दिव्यास्राणां प्रयोगवित्‌ ।
ऐरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रिय: ॥५९॥
वज्राद्यस्त्रपरीवारो गणचण्डसमाश्रय: ।
जयाजयपरीवारो विजयाविजयावह: ॥६०॥
अजितार्चितपादाब्जो नित्यानित्यावतंसित: ।
विलासिनीकृतोल्लास: शौंडीसौंदर्यमंडित: ॥६१॥
अनन्तानन्तसुखद: सुमङ्गलसुमङ्गल: ।
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेवित: ॥६२॥
सुभगासंश्रितपदो ललिताललिताश्रय: ।
कामिनीकामन: काममालिनीकेलिलालित: ॥६३॥
सरस्वत्याश्रयो गौरीनंदन: श्रीनिकेतन: ।
गुरुगुप्रपदो वाचासिद्धो वागीश्वरीपति: ॥६४॥
नलिनीकामुको वामारामो ज्येष्ठामनोरम: ।
रौद्रीमुद्रितपादाब्जो हुंबीजस्तुंगशक्तिक: ॥६५॥
विश्वादिजननत्राण: स्वाहाशक्ति: सकीलक: ।
अमृताब्धिकृतावासो मदघूर्णितलोचन: ॥६६॥
उच्छिष्टगण उच्छिष्टगणेशो गणनायक: ।
सार्वकालिकसंसिद्धिर्नित्यशैवो दिगंबर: ॥६७॥
अनपायोऽनंतद्वष्टिरप्रमेयोऽजरामर: ।
अनाविलोऽप्रतिरथो ह्यच्युतोऽमृतमक्षरम्‌ ॥६८॥
अप्रतर्क्योऽक्षयोऽजय्योऽनाधारोऽनामयोऽमल: ।
अमोघसिद्धिरद्वैतमघोरोऽप्रमितानन: ॥६९॥
अनाकारोऽब्धिभूम्यग्निबलघ्नोऽव्यक्तलक्षण: ।
आधारपीठ आधार आधाराधेयवर्जित: ॥७०॥
आखुकेतन आशापूरक आखुमहारथ: ।
इक्षुसागरमध्यस्थ इक्षुभक्षणलालस: ॥७१॥
इक्षुचापातिरेकश्रीरिक्षुचापनिषेवित: ।
इंद्रगोपसमानश्रीरिन्द्रनीलसमद्युति: ॥७२॥
इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मल: ।
इध्मप्रिय इडाभाग इराधामेन्दिराप्रिय: ॥७३॥
इक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसी इतिकर्तव्यतेप्सित: ।
ईशानमौलिरीशान ईशानसुत ईतिहा ॥७४॥
ईषणात्रयकल्पान्त ईहामात्रविवर्जित: ।
उपेन्द्र (४००) उडुभृन्मौलिरुण्डेरकबलिप्रिय: ॥७५॥
उन्नतानन उत्तुंग उदारत्रिदशाग्रणी: ।
ऊर्जस्वानूष्मलमद ऊहापोहदुरासद: ॥७६॥
ऋग्यजु: सामसंभूतिऋद्धिसिद्धिप्रवर्तक: ।
ऋजुचित्तैकसुलभ ऋणत्रयविमोचक: ॥७७॥
लुप्तविघ्न: स्वभक्तानां लुप्तशक्ति: सुरद्विषाम्‌ ।
लुप्तश्रीर्विमुखार्चानां लूताविस्फोटनाशन: ॥७८॥
एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासन: ।
एजिताखिलदैत्यश्रीरेधिताखिलसंश्रय: ॥७९॥
ऐश्वर्यनिधिरैश्वर्यमैहिकामुष्मिकप्रद: ।
ऐरंमदसमोन्मेष ऐरावतनिभानन: ॥८०॥
ॐ कारवाच्या ॐ कार ओजस्वानोषधीपति: ।
औदार्यनिधिरौद्धत्यधुर्य औन्नत्यनिस्वन: ॥८१॥
अङ्कुश: सुरनागानामङ्कुश: सुरविद्विषाम्‌ ।
अ:समस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तित: ॥८२॥
कमंडलुधर: कल्प: कपर्दी कलभानन: ।
कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रद: ॥८३॥
कदंबगोलकाकार: कूष्माण्डगणनायक: ।
कारुण्यदेह: कपिल: कथक: कटिसूत्रभृत्‌ ॥८४॥
ख्रर्व: खड्‌गप्रिय: खङ्गखान्तान्तस्थ: खनिर्मल: ।
खल्वाटश्रृंगनिलय: खटवाङ्गी खदुरासद: ॥८५॥
गुणाढयो गहनो गस्थो गद्यपद्यसुधार्णव: ।
गद्यगानप्रियो गर्जो गीतगीर्वाणपूर्वज: ॥८६॥
गुह्याचाररतो गुह्यो गुह्यागमनिरूपित: ।
गुहाशयो गुहाब्धिस्थो गुरुगम्यो गुरोर्गुरु ॥८७॥
घण्टाघर्घरिकामाली घटकुंभो घटोदर: ।
चण्डश्चण्डेश्वरसुह्रच्चण्डीशश्चण्डविक्रम: ॥८८॥
चराचरपतिश्चिन्तामणिचर्वणलालस: ।
छन्दश्छन्दोवपुश्छन्दोदुर्लक्ष्यश्छन्दविग्रह: ॥८९॥
जगद्योनिर्जगत्साक्षी जगदीशो जनन्मय: ।
जपो जपपरो जप्यो जिह्वासिंहासनप्रभु: ॥९०॥
झलज्झल्लोल्लसद्दानझंकारिभ्रमराकुल: ।
टंकारस्फारसंरावष्टंकारिमणिनूपुर: ॥९१॥
ठद्वयीपल्लवान्त:स्थ: सर्वमन्त्रैकसिद्धिद: ।
डिण्डिमुण्डो डाकिनीशो डामरो डिण्डिमप्रिय: ॥९२॥
ढक्कानिनादमुदितो ढौको (५००) ढुंढिविनायक: ।
तत्वानां परमं तत्त्वं तत्त्वंपदनिरूपित: ॥९३॥
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक: ।
स्थाणु: स्थाणुप्रिय: स्थाता स्थावरं जङ्गमं जगत्‌ ॥९४॥
दक्षयज्ञप्रमथनो दाता दानवमोहन: ।
दयावान्‌ दिव्यविभवो दण्डभृद्दण्डनायाक: ॥९५॥
दन्तप्रभाप्रभिन्नाभ्रमालो दारणवारण: ।
दंष्ट्रालग्नद्विपघटो देवार्थनृगजाकृति: ॥९६॥
धनधान्यपतिर्धन्यो धनदो धरणीधर: ।
ध्यानैकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायण: ॥९७॥
नन्द्यो नन्दिप्रियो नादो नादमध्यप्रतिष्ठित: ।
निष्कलो निर्मलो नित्यो नित्यानित्यो निरामय: ॥९८॥
परं व्योम परं धाम परमात्मा परं पदम्‌ ।
परात्पर: पशुपति: पशुपाशविमोचक: ॥९९॥
पूर्णानन्द: परानन्द: पुराणपुरुषोत्तम: ।
पद्यप्रसन्ननयन: प्रणताज्ञानमोचन: ॥१००॥
प्रमाणप्रत्ययातीत: प्रणतार्तिनिवारण: ।
फलहस्त: फणिपति: फेत्कार: फाणितप्रिय: ॥१०१॥
बाणार्चिताड्‌घ्रियुगलो बालकेलिकुतूहली ।
ब्रह्म ब्रह्मार्चितपदो ब्रह्मचारी बृहस्पति: ॥१०२॥
बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रिय: ।
बृहन्नादाग्य्रचीत्कारो ब्रह्माण्डवलिमेखल: ॥१०३॥
भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो भयापह: ।
भगवान्‌ भक्तिसुलभो भूतिदो भूतिभूषण: ॥१०४॥
भव्यो भूतालयो भोगदाता भ्रूमध्यगोचर: ।
मन्त्रो मन्त्रपतिर्मन्त्री मदमत्तमनोरम: ॥१०५॥
मेखलावान्‌ मन्दगतिर्मतिमत्कमलेक्षण: ।
महाबलो महावीर्यो महाप्राणो महामना: ॥१०६॥
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञगोप्ता यज्ञफलप्रद: ।
यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजकप्रिय: ॥१०७॥
रसो (६००) रसप्रियो रस्यो रञ्जको रावणार्चित: ।
रक्षोरक्षाकरो रत्नगर्भो राज्यसुखप्रद: ॥१०८॥
लक्ष्यं लक्ष्यप्रदो लक्ष्यो लयस्थो लड्डुकप्रिय: ।
लानप्रियो लास्यपरो लाभकृल्लोकविश्रुत: ॥१०९॥
वरेण्यो वह्निवदनो वन्द्यो वेदान्तगोचर: ।
विकर्ता विश्वतश्चक्षुर्विधाता विश्वतोमुख: ॥११०॥
वामदेवो विश्वनेता वज्रिविघ्ननिवारण: ।
विश्वबन्धनविष्कम्भाधारो विश्वेश्वरप्रभु: ॥१११॥
शब्दब्रह्म शमप्राप्य: शंभुशक्तिगणेश्वर: ।
शास्ता शिखाग्रनिलय: शरण्य: शिखरीश्वर: ॥११२॥
षडृतुकुसुमस्रग्वी षडाधार: षडक्षर: ।
संसारवैद्य: सर्वज्ञ: सर्वभेषजभेषजम्‌ ॥११३॥
सृष्टिस्थितिलयक्रीड: सुरकुञ्जरभेदन: ।
सिन्दूरितमहाकुम्भ: सदसद्‌व्यक्तिदायक: ॥११४॥
साक्षी समुद्रमथन: स्वसंवेद्य: स्वदक्षिण: ।
स्वतन्त्र: सत्यसङ्कल्प: सामगानरत: सुखी ॥११५॥
हंसो हस्तिपिशाचीशो हवनं हव्यकव्यभुक्‌ ।
हव्यो हुतप्रियो हर्षो हृल्लेखामन्त्रमध्यग: ॥११६॥
क्षेत्राधिप: क्षमाभर्ता क्षमापरपरायण: ।
क्षिप्रक्षेमकर: क्षेमानन्द: क्षोणीसुरद्रुम: ॥११७॥
धर्मप्रदोऽर्थद: कामदाता सौभाग्यवर्धन: ।
विद्याप्रदो विभवदो भुक्तिमुक्तिफलप्रद: ॥११८॥
आभिरूप्यकरो वीरश्रीप्रदो विजयप्रद: ।
सर्ववश्यकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रद: ॥११९॥
मेधाद: कीर्तिद: शोकहारी दौर्भाग्यनाशन: ।
प्रतिवादिमुखस्तम्भो रुष्टचित्तप्रसादन: ॥१२०॥
पराभिचारशमनो दुःखभञ्जनकारक: ।
लवस्त्रुटि: कला काष्ठा निमेषस्तत्पर: क्षण: ॥१२१॥
घटी मुहूर्तं प्रहरो दिवा नक्तम्‌ (७००) अहर्निशम्‌ ।
पक्षो मासोऽयनं वर्षं युगं कल्पो महालय: ॥१२२॥
राशिस्तारा तिथिर्योगो वार: करणमंशकम्‌ ।
लग्नं होरा कालचक्रं मेरु: सप्तर्षयो ध्रुव: ॥१२३॥
राहुर्मन्द: कविर्जीवो बुधो भौम: शशी रवि: ।
काल: सृष्टि: स्थितिर्विश्वं स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ ॥१२४॥
भूरापोऽग्निर्मरुद्‌व्योमाहङकृति: प्रकृति: पुमान्‌ ।
ब्रह्मा विष्णु: शिवो रुद्र ईश: शक्ति: सदाशिव: ॥१२५॥
त्रिद्शा: पितर: सिद्धा यक्षा रक्षांसि किन्नरा: ।
साध्या विद्याधरा भूता मनुष्या: पशव: खगा: ॥१२६॥
समुद्रा: सरित: शैला भूतं भव्यं भवोद्भव: ।
साङख्यं पातञ्जलं योग: पुराणानि श्रुति: स्मृति: ॥१२७॥
वेदाङ्गानि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तर: ।
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं काव्यनाटकम्‌ ॥१२८॥
वैखानसं भागवतं सात्वतं पाञ्चरात्रकम्‌ ।
शैवं पाशुपतं कालामुखं भैरवशासनम्‌ ॥१२९॥
शाक्तं वैनायकं सौरं जैरं जैनमार्हतसंहिता ।
सदसद्‌व्यक्तमव्यक्तं सचेतनमचेतनम्‌ ॥१३०॥
बन्धो (८००) मोक्ष: सुखं भोगो योग: सत्यमणुर्महान्‌ ।
स्वस्ति हुं फट्‌ स्वधा स्वाहा श्रौषड्‌वौषड्‌वषण्णम: ॥१३१॥
ज्ञानं विज्ञानमानन्दो बोध: संविच्छमो यम: ।
एक एकाक्षराधार एकाक्षरपरायण: ॥१३२॥
एकाग्रधीरेकवीर एकानेकस्वरूपधृक्‌ ।
द्विरूपो द्विभुजो द्‌व्यक्षो द्विरदो द्वीपरक्षक: ॥१३३॥
द्वैमातुरो द्विवदनो द्वन्द्वातीतो द्वयातिग: ।
त्रिधामा त्रिकरस्त्रेता त्रिवर्गफलदायक: ॥१३४॥
त्रिगुणात्मा त्रिलोकादिस्त्रिशक्तिशस्त्रिलोचन: ।
चतुर्बाहुश्चतुर्दन्तश्चतुरात्मा चतुर्मुख: ॥१३५॥
चतुर्विधोपायमयश्चतुर्वर्णाश्रमाश्चय: ।
चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तक: ॥१३६॥
चतुर्थीपूजनप्रीतश्चतुर्थीतिथिसंभव: ।
पञ्चाक्षरात्मा पञ्चात्मा पञ्चास्य: पञ्चकृत्यकृत्‌ ॥१३७॥
पञ्चाधार: पञ्चवर्ण: पञ्चाक्षरपरायण: ।
पञ्चताल: पञ्चकर: पञ्चप्रणवभावित: ॥१३८॥
पञ्चब्रह्ममयस्फूर्ति: पञ्चावरणवारित: ।
पञ्चभक्ष्यप्रिय: पञ्चबाण: पञ्चशिवात्मक: ॥१३९॥
षट्‌कोणपीठ: षट्‌चक्रधामा षड्‌ग्रन्थिभेदक: ।
षडध्वध्वान्तविध्वंसी षडङ्गुलमहाह्नद: ॥१४०॥
षण्मुख: षण्मुखभ्राता षट्‌शक्तिपरिवारित: ।
षड्‍वैरिवर्गविध्वंसी षडूर्मिभयभज्जन: ॥१४१॥
षट्‌तर्कदूर: षट्‌कर्मनिरत: षड्रसाश्रय: ।
सप्तपातालचरण: सप्तद्वीपोरुमण्डल: ॥१४२॥
सप्तस्वर्लोकमुकुट: सप्तसप्तिवरप्रद: ।
सप्ताङ्गराज्यसुखद: सप्तर्षिगणमण्डित: ॥१४३॥
सप्तच्छन्दोनिधि: सप्तहोता सप्तस्वराश्रय: ।
सप्ताब्धिकेलिकासार: सप्तमातृनिषेवित: ॥१४४॥
सप्तच्छन्दोमोदमद: सप्तच्छन्दोमखप्रभु: ।
अष्टमूर्तिध्येयमूर्तिरष्टप्रकृतिकारणम्‌ ॥१४५॥
अष्टाङ्गयोगफलभूरष्टपत्राम्बुजासन: ।
अष्टशक्तिसमृद्धश्री: (९००) अष्टैश्वर्यप्रदायक: ॥१४६॥
अष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमातृसमावृत: ।
अष्टभैरवसेव्योऽष्टवसुवन्द्योऽष्टमूर्तिभृत्‌ ॥१४७॥
अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तिरष्टद्रव्यहवि: प्रिय: ।
नवनागासनाध्यासी नवनिध्यनुशासिता ॥१४८॥
नवद्वारपुराधारो नवाधारनिकेतन: ।
नवनारायणस्तुत्यो नवदुर्गानिषेवित: ॥१४९॥
नवनाथमहानाथो नवनागविभूषण: ।
नवरत्नविचेत्राङ्गो नवशक्तिशिरोधृत: ॥१५०॥
दशात्मको दशभुजो दशदिक्पतिवन्दित: ।
दशाध्यायो दशप्राणो दशेन्द्रियनियामक: ॥१५१॥
दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापिविग्रह: ।
एकादशादिभी रुद्रै: स्तुत एकादशाक्षर: ॥१५२॥
द्वादशोद्दण्डदोर्दण्डो द्वादशान्तनिकेतन: ।
त्रयोदशभिदाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवतम्‌ ॥१५३॥
चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुर्दशमनुप्रभु: ।
चतुर्दशादिविद्याढयश्चतुर्दशजगत्प्रभु: ॥१५४॥
सामपंचदश: पंचदशीशीतांशुनिर्मल: ।
षोडशाधारनिलय: षोडशस्वरमातृक: ॥१५५॥
षोडशान्तपदावास: षोडशेन्दुकलात्मक: ।
कलासप्तदशीसप्तदश: सप्तदशाक्षर: ॥१५६॥
अष्टादशद्वीपपतिरष्टादशपुराणकृत्‌ ।
अष्टादशौषधीसृष्टिरष्टादशविधि: स्मृत: ॥१५७॥
अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविद: ।
एकविंश: पुमानेकविंशत्यंगुलिपल्लव: ॥१५८॥
चतुर्विंशतितत्त्वात्मा पञ्चविंशाख्यपूरुष: ।
सप्तविंशतितारेश: सप्तविंशतियोगकृत्‌ ॥१५९॥
द्वात्रिंशद्भैरवाधीशश्चतुस्त्रिंशन्महाह्नद: ।
षट्‌त्रिंशत्तत्त्वसंभूतिरष्टात्रिंशत्कलातनु: ॥१६०॥
नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गल: ।
पञ्चाशदक्षरश्रेणी पञ्चाशद्रुद्रविग्रह: ॥१६१॥
पञ्चाशद्विष्णुशक्तीय: पञ्चाशन्मातृकालय: ।
द्विपञ्चाशद्वपु:श्रेणी त्रिषष्टयक्षरसंश्रय: ॥१६२॥
चतु:षष्टयर्णनिर्णेता चतु:षष्टिकलानिधि: ।
चतु:षष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्दवंदित: ॥१६३॥
अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावन: ।
चतुर्नवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभु: ॥१६४॥
शतानन्द: शतधृति: शतपत्रायतेक्षध: ।
शतानीक: शतमख: शतधारवरायुध: ॥१६५॥
सहस्रपत्रनिलय: सहस्रफणभूषण: ।
सहस्रशीर्षापुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ ॥१६६॥
सहस्रनामसंस्तुत्य: सहस्राक्षबलापह: ।
दशसाहस्रफणभृत्फणिराजकृतासन: ॥१६७॥
अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षिस्तोत्रयंत्रित: ।
लक्षाधीशप्रियाधारो लक्षाधारमनोमय: ॥१६८॥
चतुर्लक्षजपप्रीतश्चतुर्लक्षप्रकाशित: ।
चतुरशीतिलक्षाणां जीवनां देहसंस्थित: ॥१६९॥
कोटिसूर्यप्रतीकाश: कोटिचंद्रांशुनिर्मल: ।
शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरंधर: ॥१७०॥
सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युति: ।
त्रयस्त्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुक: ॥१७१॥
अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तानन्तसौख्यद: ।
इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम्‌ ॥१७२॥
फलश्रुति: ।
इदं ब्राह्मे मुहूर्ते वै य: पठेत्‌ प्रत्यहं नर: ।
करस्थं तस्य सकलमैहिकामुष्मिकं सुखम्‌ ॥१७३॥
आयुरारोग्यमैश्वर्यं धैर्यं शौर्यं बलं यश: ।
मेधा प्रज्ञा ध्रुति: कांति: सौभाग्यमतिरूपता ॥१७४॥
सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता ।
जगत्संयमनं विश्वसंवादो वादपाटवम्‌ ॥१७५॥
सभापाण्डित्यमौदार्यं गांभीर्यं बह्मवर्चसम्‌ ।
औन्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता ॥१७६॥
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्यं विश्वातिशायिता ।
धनधान्याभिवृद्धिश्च सकृदस्य जपाद्भवेत्‌ ॥१७७॥
वश्यं चतुर्विधं नृणां जपादस्य प्रजायते ।
राज्ञो राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मंत्रिण: ॥१७८॥
जप्यते यस्य वश्यार्थं स दासस्तस्य जायते ।
धर्मार्थकाममोक्षाणामनायासेन साधनम्‌ ॥१७९॥
शाकिनीडाकिनीरक्षोयक्षोरगभयापहम्‌ ।
साम्राज्यसुखदं चैव समस्तरिपुमर्दनम्‌ ॥१८०॥
समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम्‌ ।
दु:स्वप्ननाशनं क्रुद्धस्वामिचित्तप्रसादनम्‌ ॥१८१॥
षट्‌कर्माष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञानसाधनम्‌ ।
परकृत्याप्रशमनं परचक्रविदमर्दनम्‌ ॥१८२॥
सङ्ग्रामरङ्गे सर्वेषामिदमेकं जयावहम्‌ ।
सर्ववन्ध्यात्वदोषघ्नं गर्भरक्षैककारणम्‌ ॥१८३॥
पठयते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपतेरिदम्‌ ।
देशे तत्र न दुर्भिक्षमीतयो दुरितानि च ॥१८४॥
न तद्‌गृहं जहाति श्रीर्यत्रायं पठयते स्तव: ।
क्षयकुष्ठप्रमेहार्शोभगंदरविषूचिका: ॥१८५॥
गुल्मं प्लीहानमश्र्मानमतिसारं महोदरम्‌ ।
कासं श्वासमुदावर्तं शूलशोफादिसंभवम्‌ ॥१८६॥
शिरोरोगं वमिं हिक्कां गण्डमालामरोचकम्‌ ।
वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम्‌ ॥१८७॥
आगन्तुं विषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम्‌ ।
इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगं दोषादिसंभवम्‌ ॥१८८॥
सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जप: ।
सकृत्पाठेन संसिद्ध: स्त्रीशूद्रपतितैरपि ॥१८९॥
सहस्रनाममन्त्रोऽयं जपितव्य: शुभाप्तये ।
महागणपते: स्तोत्रं सकाम: प्रजपन्निदम्‌ ॥१९०॥
इच्छितान्सकलान्‌ भोगानुपभुज्येह पार्थिवान्‌ ।
मनोरथफलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमै: ॥१९१॥
चन्द्रेन्द्नभास्करोपेन्द्रब्रह्मशर्वादिसद्यसु ।
कामरूप: कामगति: कामतो विचरन्निह ॥१९२॥
भुक्त्वा यथेप्सितान्‌ भोगानभीष्टान्‌ सह बन्धुभि: ।
गणेशानुचरो भूत्वा महागणपते: प्रिय: ॥१९३॥
नन्दीश्वरादिसानन्दी नन्दित: सकलैर्गणै: ।
शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिर्विशेषं च लालित: ॥१९४॥
शिवभक्त: पूर्णकामो गणेश्वरवरात्पुन: ।
जातिस्मरो धर्मपर: सार्वभौमोऽभिजायते ॥१९५॥
निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेशतत्पर: ।
योगसिद्धिं परां प्राप्य ज्ञानवैराग्यसंस्थित: ॥१९६॥
निरन्तरोदितानन्दे परमानन्दसंविदि ।
विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते ॥१९७॥
लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृत: ।
यो नामथिर्यजेदेतैरर्चयेत्पूजयेन्नर: ॥१९८॥
राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्‌ ।
मन्त्रा: सिद्धयन्ति सर्वेऽपि सुलभास्तस्य सिद्धय: ॥१९९॥
मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतरं मम ।
नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि ॥२००॥
दूर्वाभिर्नामभि: पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत्‌ ।
अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयाद्भक्तिसंयुत: ॥२०१॥
तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्धयन्त्यत्र न संशय: ।
इदं प्रजप्तं पठितं पाठितं श्रावितं श्रुतम्‌ ॥२०२॥
व्याकृतं चर्चितं ध्यातं विमृष्टमभिनंदितम्‌ ।
इहामुत्र च सर्वेषां विश्वैश्वर्यप्रदायकम्‌ ॥२०३॥
स्वच्छंदचारिणाप्येष येनायं धार्यते स्तव: ।
संरक्ष्यते शिवोद्भूतैर्गणैरध्युष्टकोटिभि: ॥२०४॥
पुस्तके लिखितं यत्र गृहे स्तोत्रं प्रपूज्यते ।
तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मी: सन्निधत्ते निरन्तरम्‌ ॥२०५॥
दानैरशेषैरखिलैर्व्रतैश्च तीर्थैरशैषैरखिलैर्मखैश्च ।
न तत्फलं विन्दति यद्नणेशसहस्रनाम्नां स्मरणेन सद्य: ॥२०६॥
एतन्नाम्नां सहस्रं पठति दिनमणौ प्रत्यहं प्रोज्जिहाने
सायं मध्यंदिने वा त्रिषवणमथवा संततं वा जने य: ॥
स स्यादैश्वर्यधुर्य: प्रभवति च सतां कीर्तिमुच्चैस्तनोति ।
प्रत्यूहं हन्ति विश्वं वशयति सुचिरं वर्धते पुत्रपौत्रै: ॥२०७॥
अकिञ्चनोऽपि मत्प्राप्तिचिन्तको नियताशन: ।
जपेत्तु चतुरो मासान्‌ गणेशार्चनतत्पर: ॥२०८॥
दरिद्रतां समुन्मूल्य सप्तजन्मानुगामपि ।
लभते महतीं लक्ष्मीमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥२०९॥
आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं संपदश्चार्तदाना: ।
कीर्तिर्नित्यावदाता भणितिरभिनवा कान्तिरव्याधिभव्या ।
पुत्रा: सन्त: कलत्रं गुणवदभिमतं यद्यदेतच्च सत्यं
नित्यं य: स्तोत्रमेतत्पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम्‌ ॥२१०॥
लघुसहस्रनामस्तोत्रम्‌
गणञ्जयो गणपतिर्हेरंबो धरणीधर: ।
महागणपतिर्लक्षप्रद: क्षिप्रप्रसादन: ॥२११॥
अमोघसिद्धिरमृतो मन्त्रश्चिन्तामणिर्निधि: ।
सुमङ्गलो बीजमाशापूरको वरद: शिव: ॥२१२॥
काश्यपो नन्दनो वाचासिद्धो ढुण्ढिविनायक: ।
मौदकैरेभिरत्रैकविंशत्या नामभि: पुमान्‌ ॥२१३॥
य: स्तौति मद्नतमना मदाराधनतत्पर: ।
स्तुतो नाम्नां सहस्रेण तेनाहं नात्र संशय: ॥२१४॥
नमो नम: सुरवरपूजिताङ्घ्रये
नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने ।
नमो नमो विपुलपदैकसिद्धये
नमो नम: करिकलभाननाय ते ॥२१५॥

इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे महागणपतिप्रोक्तं
गणेशसहस्रनामस्तोत्रं नाम षट्‌चत्वारिंशोऽध्याय: ।
॥ श्रीगणेशार्पणमस्तु ॥
॥ श्रीरस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-04-05T04:56:07.3900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ḌIBHAKA(डिभक)

 • A prince who, puffed up by the power of boons and blessings from the gods, tried to harm sage Durvāsas. Balabhadrarāma killed him. The following account occurs in the [Bhaviṣya Purāṇa]. Brahmadatta, King of Sālva, had two wives. No children were born to them for several years. Brahmadatta's minister, Mitrasaha, also had no children. Mitrasaha was a brahmin and a scholar. On his advice, Brahmadatta, with his wives, went to Kailāsa and performed tapas to please Śiva to get children. As a result of ten years’ rigorous tapas Śiva was pleased and blessed him that two sons would be born to him. Later his wives gave birth to two sons. The son of the eldest queen was named Haṁsa and that of the second queen was named Ḍibhaka. At this time a son was also born to Mitrasaha, the minister by the blessing of Viṣṇu. That child was named Janārdana. Haṁsa and Ḍibhaka were spoilt, but Janārdana was a bhakta of Viṣṇu. Haṁsa and Ḍibhaka performed tapas in their childhood to please Śiva and got invincible power and arrows. After that they became lokakaṇṭakas (torturers) and went round the world. Once they went to Kaśyapa's āśrama and destroyed the place of worship. After that they went to the āśrama of Durvāsas. There they tortured the sages and made the sages naked who were wearing only loin cloth. Then they returned. Enraged by these, sage Durvāsas went to Dvārakā taking the destroyed loin-cloth and other articles. Śrī Kṛṣṇa and his courtiers stood up and saluted him when they saw Durvāsas coming like saṁhārarudra. On hearing the news, Śrī Kṛṣṇa assured him that he would kill Haṁsa and Ḍibhaka and sent him back pacified. Haṁsa and Ḍibhaka began a rājasūya. They sent Janārdana to Śrī Kṛṣṇa with the message that he should either fight with them or give them tribute (in the form of money). Janārdana went to Dvārakā, just as Akrūra, a devotee of Viṣṇu, went to Ambāḍi with the message of Kaṁsa. Immediately Kṛṣṇa and Balabhadra with the chief Ministers like Sātyaki went to Sālva. In the war that followed Śrī Kṛṣṇa killed Haṁsa and Bala. Bhadrarāma killed Ḍibhaka. [M.B. Bhaviṣya Parva, Chapter 103-129]. 
RANDOM WORD

Did you know?

आषाढी एकादशीला "देवशयनी एकादशी" का म्हणतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.