TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

भाद्रपदमास: - दूर्वाष्टमीवतम्‌

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


दूर्वाष्टमीवतम्‌
॥ भाद्रपदशुक्लाष्टम्यां दूर्वाष्टमीवतम्‌ ॥

एतद व्रतं स्त्रीणां नित्यम्‌ । अष्टमी च पूर्वविद्धा ग्राह्येति सकलसिद्धान्त: । ज्येष्ठामूलयुतायामष्टम्यां अगस्त्योदये कन्यार्के च न कार्यम्‌ । भाविन्यगस्त्योदये पूर्वायां कृष्णाष्टम्यामेव कार्यम्‌ । यदा ज्येष्ठादिकं विनाऽष्टमी न लभ्यते तदा ब्राह्मणद्वारा पूजनं कारयित्वा स्वयमेकभक्तं कुर्यात्‌ । वन्ध्य दिवस न नयेत्‌ ॥ अथायं विधि: ॥ शुचौ देशे जातदूर्वायां अथवा वितस्तिमितां दूर्वां गृहे आनीय पीठे संस्थाप्य तन्मूले शिवं संस्थाप्य पूजामारभेत । आचम्य देशकालौ स्मृत्वा, ममेह जन्मनि जन्मान्तरे च अखण्डितसौभाग्याविच्छिन्नसन्ततिधनधान्यैश्वर्याद्यभिवृद्धयर्थं नित्यविधिरूपं दूर्वाष्टमीव्रताङ्गभूतं यथामिलितोपचारद्रव्यै: दूर्वामूले शिवपूजनपूर्वकं दूर्वापूजनं करिष्ये । कलशपूजनादिप्रोक्षणान्तं कृत्वा, श्रीशिवाय नम इति नाममन्त्रेण शिवम्‌, आगच्छ देवि दूर्वे त्वं सर्वसम्पत्प्रदायिनि । यावद्‌व्रतं समाप्येत तावत्त्वं सन्निधा भव ॥ श्रीदूर्वायै नम: दूर्वां आवाहयामि इत्यादिषोडशोपचारैर्गन्धदध्यक्षतशमीपत्रै: पुष्पैर्धूपदीपै: खर्जूरनारिकेलमातुलिङ्गद्राक्षाजम्बीरबीजपूरदाडिमफलैनैंवेद्येन च पूजां समाप्य, गन्धदध्यक्षतदूर्वाशमीमिश्रितजलेन विशेषार्घ्यं दत्वा प्रार्थयेत्‌ । त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि वन्दितासि मुनीश्वरै: । सौभाग्यं सन्ततिं देहि सर्वकार्यकरी भव ॥ यथा शाखाप्रशाखाभिर्विस्तृतासि महीतले । तथा ममापि सन्तानं देहि त्वमजरामरम्‌ ॥ ततो ब्राह्मणाय खर्जूरनारिकेलादिफलवायनं दत्वा दूर्वां विसर्जयेत्‌ । विष्णुदेहसमुद्‌भूते दूर्वे त्वं हि प्रसीद मे । वन्दिता सर्वदेवैस्तु गम्यतां निजमन्दिरम्‌ ॥ यस्य स्मृत्या० । अनेन मया कृतेन पूजनेन श्रीशिव: प्रीयताम्‌ । तत: ब्राह्मणान्‌ सम्भोज्य, स्वयमनग्निपक्वमन्नं दधि फलं च अक्षारलवणं भुञ्जीत ॥ इति दूर्वाष्टमीपूजाविधि: ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:54.6470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ओताणा

 • पु. सोनाराचें एक हत्यार ; काकता . काकणता पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

’ एकोद्दिष्ट श्राद्ध ’ बद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.