TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

आषाढमास: - विष्णुशयनोत्सव:

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


विष्णुशयनोत्सव:
आषाढशुक्लैकादश्यां रात्रौ विष्णुशयनोत्सव: । द्वादश्यां पारणाहे रात्रौ अनुराधाया: प्रथमे पादे वा यथाचारं कार्य: । तत्रसन्ध्यायां कृतनित्यक्रियो देशकालौ स्मृत्वा, मम महापातकाद्यशेषपातकनिवृत्तिपूर्वकश्रीमहाविष्णुप्रसादसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं आषाढशुक्लैकादश्यां विष्णुशयनोत्सवं करिष्ये । इति सङकल्प्य, देवं विविधोपचारै: सम्पूज्य घण्टामङ्गलवाद्यमन्त्रधोषपुर: सरं स्वास्तृते सोपधाने शुभ्रवस्त्राच्छन्ने रम्ये पर्यङ्के देवं शाययित्वा प्रार्थयेत्‌ । वासुदेव जगद्योगे प्राप्तेयं द्वादशी तव । भुजङ्गशयनेऽब्धौ च सुखं स्वपिहि माधव ॥ इयं तु द्वादशी देव शयनार्थं विनिर्मिता । अस्यां सुप्ते जगन्नाथे जगत्सुप्तं भवेदिदम्‌ ॥ सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्तं भवेदिदम्‌ । विबुद्धेत्वयि बुध्येत सर्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ इति सम्प्रार्थ्य पुष्पाञ्जलिं दद्यात्‌ । तत:पुराणश्रवणादिना रात्रौ जागरणं कुर्यादिति ॥
अस्यामेवैकादश्यां द्वादशीपौर्णमासीकर्कसङ्क्रमणदिनान्यतमदिनेषु वा चातुर्मास्यव्रतारम्भ: । समाप्तिस्तु कार्तिकशुक्लद्वादश्यामेवेति । अथ व्रतग्रहणप्रकार: । जातीकुसुममालाभिर्विष्णोर्महापूजां कृत्वा प्रार्थयेत् । श्वेतद्वीपे भोगितल्पे स्थिते त्वयि जनार्दन । चातुर्मास्यव्रतेऽनुज्ञां देहि लक्ष्मीपते मम ॥ इति प्रार्थ्य देशकालौ स्मृत्वा, मम सर्वपापक्षयपूर्वकश्रीमहाविष्णुप्रीतिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं आषाढशुक्लैकादशीमारभ्य कार्तिकशुक्लद्वादशीपर्यन्तममुकचातुर्मास्यव्रतं करिष्ये । तत: कृताञ्जलिर्देवमीक्षमाणो मन्त्रान्‌ पठेत्‌ । चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्थापनावधि । इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं कुरु मेऽच्युत ॥ इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव ॥ निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादात्तव केशव ॥ गृहीतेऽस्मिन्‌ व्रते देव पञ्चत्वं यदि मे भवेत्‌ । तदा भवतु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादाज्जनार्दन ॥ अत्र इममित्यस्य स्थाने करिष्यमाणव्रतनिर्देश:कार्य: । नियमाश्च ग्रन्थान्तरे द्रष्टव्या: ।
अथ सर्वेषु मासेषु तिथिवर्ज्यान्युक्तानि तथापि विशेषतश्चातुर्मास्ये तिथिवर्ज्यान्याह-प्रतिपदादितिथिषु इमे पदार्थान भक्षणीया इति तत्तिथिपालनव्रतमुच्यते । भाषया तत्तत्पदार्थनामानि वक्ष्यन्ते ।

१. कूष्माण्डम् कोंहळा ।
२. बृहतीफलम्‌ डोर्ली ।
३. लवणम्‌ मीठ ।
४. मूलकम्‌ मुळा ।
५. पनसम फणस ।
६. तैलम्‌ तेल ।
७. आमलकम्‌ आंवळे ।
८. नारिकेलम्‌ खोबर ।
९. तुम्बीफलम्‌ दुधाभोंपळा ।
१०. पटोलकम्‌पडवळ, परवर ।
११. निष्पावा: पावटे ।
१२. मसूरिका मसुरी ।
१३. वृन्ताकम्‌ वांगी ।
१४. मधु मध ।
१५. द्यूतम्‌ सोंगटी ।
१६. मैथुनम्‌ स्त्रीसंग ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:51.8170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

विट्ट

 • पु. १ अतिशय वीट . २ बेरंग ; पाणौतारा ; तेजोभंग ; फटफजिती . 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्रांचे वर्गीकरण कशा प्रकारे केले आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.