TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

ज्येष्ठमास: - दशहरा

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


दशहरा
ज्येष्ठशुक्लदशमी दशहरा । तत्र दशयोगा उक्ता:ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयो: । गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचन्द्रे वृषे रवौ । दशयोगे नर: स्नात्वा सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ ज्येष्ठे मलमासे सति तत्रैव दशहराकार्या, नतु शुद्धे ति सकलसिद्धान्त: । शुद्धेऽपि कर्तव्यगिति केचित्‌ । अत्र गङ्गास्नानपूजनादि अवश्यं कार्यम् । गङ्गाया अलाभे नद्यन्तरेऽपि गङ्गां ध्यात्वा स्नानपूजादि कार्यम्‌ । देश० ममानेकजन्मार्जितदशविधपापक्षयपूर्वकविष्णु० प्राप्त्यर्थं अमु० नद्यां स्नानं पूजनं च करिष्ये । ओंनम: शिवायै नारायण्यै दशहरायै गङ्गायै नमो नम इति मन्त्रेण पूजनं कार्यम्‌ । दशपापान्युक्तानि अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानत: । परदारोपसेवा च  कायिकं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वश: । असम्बद्धप्रलाचश्च वाङमयं स्याच्चतुर्विधम्‌ । परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम् । एतानि दशपापानि हर त्वं मम सर्वदा ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:51.5670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वेवसाय

 • पु. १ खरेदी विक्री ; व्यापार . २ धंदा ; उद्योग ; व्यवहार . लज्जा वाटे जीवा । त्रासलो या दुःखे वेवसाय देखे । तुटी येतां । - तुगा ६५३ . सोडोनिया वेवसाव । वीणा हातीं । रामदासी २ . ६५ . ( प्र . ) व्यवसाय पहा . वेवसाई - ( प्र . ) व्यवसायी पहा . मृत्यु न म्हणे हा देसाई । मृत्यु न म्हणे वेवसाई । - दा ३ . ९ . १४ . 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांतीचे महत्व स्पष्ट करा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.