TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|वयोवस्थाभिध शान्तिसमुच्चयः|
सहस्त्रचन्द्रदर्शन शान्तिः ।

सहस्त्रचन्द्रदर्शन शान्तिः ।

आयुष्याच्या तृतीयावस्थेत शरीराच्या ठिकाणी अनेक आघात - आजार, इंद्रिय - वैफल्य होण्याचा संभव असतो तो टाळला जावा आणि उर्वरित आयुष्य सुखाने जावे म्हणून वय पन्नासपासून दर पाच वर्षांनी ऋषिमुनींनी शांती सांगितल्या आहेत.


सहस्त्रचन्द्रदर्शन शान्तिः ।
सहस्त्रचन्द्रदर्शन - शान्तौ सहस्त्रचन्द्रदर्शन - विचारः ।
शौनक :- अशीतिवर्षे संप्राप्ते जननान्मरणं ध्रुवम्‍ ।
सहस्त्रेन्दोर्दर्शनं च जायते वै तदा ध्रुवम्‍ ॥१॥
अस्यार्थ : - जननात्‍ एकोनाशीतिवर्ष (७९) समाप्तौ अशीति - (८०) - वर्षारंभे सहस्त्रचन्द्रदर्शनानि भवन्ति, तदनिष्टम्‍ मरणसदृशं अनिष्टफलदं, तद्दोषपरिहारार्थं शान्तिर्विधेया । इति वचसोऽर्थः ।
आदौ - अत्रोक्तसहस्त्रचन्द्रदर्शनस्य सहस्त्रसंख्यापरिपूर्तिप्रकारः प्रदर्श्यते । प्रतिमासं अमावास्यायां सूर्येण सह स्थितस्य नाम लुप्तस्य चन्द्रस्य द्वितीयमासारंभे प्रतिपदि कदाचित्‍ द्वितीयाणां चन्द्रदर्शनं भवति । एवं प्रतिवर्षं द्वादश चन्द्रदर्शनानि, एकोनाशीति - वर्ष - समाप्तौ संगुण्य अष्टचत्वारिंशदधिकनवशतानि चन्द्रदर्शनानि (९४८) ततश्च सौरवर्षस्य चान्द्रसंवत्सरस्य समन्वयार्थं पूर्वाचार्यैः मध्ये -
द्वात्रिंशद्भिर्गतैर्मासौर्दिनैः षोडशभिस्तथा अधिकमासः प्रकल्पितः । ते च प्रायः अष्टाविंशतिर्भवन्ति । तांश्च मिलित्वा षटसप्तत्यधिकनवशतानि ( ९४८ + २८ = ९७६ ) चन्द्रदर्शनानि संपन्नानि । तथा खग्रासचन्द्रग्रहणे चन्द्रग्रहणमध्यकालः अमावास्या सदृशः चन्द्रस्य पूर्णतया लुप्तत्वात्‍ पुनर्दर्शनं शुक्लप्रतिपद‍ - चन्द्रदर्शन - सदृशम्‍ लोपानंतरं जायमानत्वात्‍ । तानि खग्रासचन्द्रग्रहणानि एकोनाशीतिवर्षपर्यंत चतुर्विंशति ( कदाचित्‍ अधिकान्यपि ) भवन्त्येव, तानि मिलित्वा - अशीति- वर्षारंभे सहस्त्रचन्द्रदर्शनानि - ( ९७६ + २४ = १०० ) संपन्नानि । एतदभिप्रायेणैव शौनकेनोक्तम्‍ अशीतिवर्षारंभे सहस्त्रचन्द्रदर्शनशान्तिर्विधेया इति युक्तं सप्रमाणं निराबाधं च । नात्र संदेहावसरः । अस्य विषयस्य प्रत्ययार्थे अस्माभिः शालिवाहन १८२१ शकादारभ्य १९०० शकपर्यंतं पंचांगस्थानि खग्रासचन्द्रग्रहणानि परिगणितानि तानि च त्रिंशत्‍ - ( ३० ) - अधिकानि भवन्ति, इति कृत्वा -
अल्पोऽपि शौनकोक्तवचसि नाक्षेपावसरः । एवं स्थिते ये केचन अदूरदर्शिनः, अशीतिवर्षारंभे चन्द्रदर्शनस्य सहस्त्रसंख्यापूर्तिर्न भवतीतिकृत्वा एकाशीति - (८१) व्द्यशीति (८२) वर्षारंभे इयं शान्तिर्विधेयेति वदन्ति ते तु भ्रान्ता एव । अविचारितरमणीयमेतत्‍ इति त्याज्यमेव । शौनकोक्तवचसा अशीतिवर्षारंभे एव इयं शान्तिर्विधेया । श्रद्धया अनुष्ठेया, फलाय कल्पते । इति सर्वं सुस्थम्‍ ।
यत्तु वैखानस - गृह्यसूत्रेः - तदेवं वर्तमानस्य यद्यष्टमासाधिकाशीतिवर्षाणि रविवर्षेणाधिगच्छेयुः स दृष्टसहस्त्रचन्द्रो भवति । तमेनं क्रियायुक्तं पुण्यकृत्तमं ब्रह्मशरीरमित्याचक्षते इति, तृतीयप्रश्ने एकविंशतिकण्डिकायां इति, एतत्तु तत्सूत्रानुसारिभिरनुष्ठेयम्‍, सौरवर्षमासगणनयोक्तम्‍ ।
इति अशीतिवर्षारंभे चन्द्रदर्शनस्य सहस्त्रसंख्यापरिपूर्तिविचारः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-01-15T03:22:10.3500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डोळ्याआड (आणि) मसणपाड-पार

 • जी गोष्‍ट किंवा जो मनुष्‍य आपल्‍यासमोर नाही, आपणांस दिसत नाही तो मेल्‍यासारखाच आहे 
 • तो मेला काय किंवा जिवंत काय त्‍याचा आपणास काय उपयोग? दृष्‍टीआड सृष्‍टि अशा अर्थानेहि वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

Are we transliterating everything? Do we copy that from some other websites?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest People

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.