TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्रीमुद्‍गल पुराण|खंड २|
अध्याय ३०

खंड २ - अध्याय ३०

मुद्गल पुराणात श्री गणेशाच्या आठ अवतारांचे वर्णन आहे.


पराशरवरप्रदानम्
श्रीगणेशाय नमः । मुद्‍गल कथा पुढें सांगती । वसिष्ठापुढें प्रकटलें गणपति । तेव्हां साष्टांग नमस्कार घालिती । स्तवन करिती यथामती ते ॥१॥
आज धरणी झाली धन्य । मातापिता माझीं धन्य । तप आश्रम विद्याव्रतादी धन्य । आपुल्या पददर्शनें गजानना ॥२॥
तूं कर्ता कारणांचें कारण । गम्यागम्यमय शांतिपूर्ण । वेदांत ऐसें असें वर्णन । वेदवेत्ते तें जाणती ॥३॥
सर्वरुप तूं सर्वहीन । सर्वप्रकाशक महान । योग अभेदमया स्तवन । गणाधिपा कैसें करुं मी? ॥४॥
तथापि भक्तिपाश यंत्रित । गजानना स्तवन करित । नामरुपधर तूं कृपावंत । अनुग्रह करण्या आलासी ॥५॥
तुझ्या दर्शनें जो बोध झाला । त्यानेंच तुज मी स्तविला । ब्रह्मनायका वेदादींसी वाटला । जरी अगम्य महिमा तुझा ॥६॥
गणनाथासी सर्वसाक्षीसी । सर्वाकारा स्वसंवेद्यासी । सिद्धिबुद्धिपते तुजसी । सिद्धबुद्धिप्रदा नमस्कार ॥७॥
अमेयशक्तीसी देवदेवासी । असंप्रज्ञाततुंडासी । संप्रज्ञातशरीरा नमन तुजसी । त्यांच्या योगें योगात्मदेहा ॥८॥
शांतियोग प्रकाशकासी । शांति योगमयासी । योग्यांसी योगदात्यासी । योगेशा तुला नमन असो ॥९॥
वक्रुंतुंडासी एकदंतासी । ब्रह्माकारासी आत्मचिन्ह धारकासी । नमन असो गजाननासी । स्तविता हर्षे कंठ भरला ॥१०॥
नाचूं लागला देहभाव सुटून । भक्तिरसांत तो निमग्न । शरीरावरी रोमांच फुलून । महाभक्त तो त्या वेळीं ॥११॥
त्यांस पाहून गजानन। भावज्ञ भावपूरक बोले वचन । तूं रचिलेलं हें स्तोत्र उत्तम । भक्तिरसप्रद निश्चित ॥१२॥
धर्मार्थ काम मोक्षदायक । होईल जगतीं निःशंक । तुझी भक्ति अचल पावक । माझ्यावरी दृढ होईल ॥१३॥
स्मरण करिता तुजसमोर । प्रकटेन मी सत्वर । मुनिसत्तमा तूं मज प्रिय फार । ऐसें म्हणोनी त्या वेळीं ॥१४॥
गणाधीश अंतर्धान पावले । माझ्या हृदयीं परी दिसले । त्यांच्या दर्शनें मानस झालें । शांतिपूर्ण माझे तें ॥१५॥
गाणपत्य स्वभावें मूर्तिपूजेंत । मन माझें रममाण होत । महाभाग योगिवंद्य होत । वसिष्ठ मी जगतांत ॥१६॥
वत्सा तुज हें ज्ञान । शांतियोगप्रद कथिलें महान । शुभ सुखद त्यानें पावन । गणेशातें भज आता ॥१७॥
ऐसें ऐकता त्याचें वचन । पौत्र पराशर त्यासी नमून । वनीं जाऊन करी मनन । परम तप गणेशाचें ॥१८॥
पितामहें जैसें सांगितलें । तैसें सर्व योगज्ञान आचरिलें । योगभूभींचे क्रमाने त्यागिले । बंध त्यानें योगबळें ॥१९॥
अन्तीं गाणपत्य झाला  त्यावा पुत्र विष्णु अवतरला । व्यासनामें ख्यात जगाला । तथापि तप घोर त्यानें आचरिलें ॥२०॥
वत्सला पत्नीसहित । महाघोर तप आचरित । पुत्रकामार्थ अविरत । महामुनी त्या वेळीं ॥२१॥
गणराज स्वयं माझा सुत । व्हावा ऐसी इच्छा करित । दहा हजार वर्षे ऐशी लोटत । गजानन तें प्रसन्न झाला ॥२२॥
वर देण्यासी प्रकटात । भक्तिभावें त्याच्या तोषित । त्यास पाहून कर जोडित । प्रणाम करुनी स्तुती करी ॥२३॥
पत्नी सहित स्तोत्र गात । गजवक्त्रा तुजसी नमित । निराकारा तुज वंदित । नरकुंजररुपा तुला ॥२४॥
गणेशाची निर्गूणासी । गुणाधाररुपा परमात्मयसी । परात्परासी देवयानादि सिद्धासी । अनंत विभवा तुज नमन ॥२५॥
अनंत आननधारकासी । अनंत कर-अंध्रि धरासी । गकारासी सर्वहीनासी । माया द्वयवर्जिता नमन ॥२६॥
सदा ब्रह्ममयासी । णकारा वंदन करितो तुजसी । गकार णकारांच्या स्वामीसी । गणेशा तुला नमन माझें ॥२७॥
स्वानंदवासीसी । पूर्ण भुक्तिमुक्तिप्रदासी । परब्रह्मा नमितों तुजसी । तुझी स्तुती कैसी करुं? ॥२८॥
वेदवेदांतानाही अगम्य वाटत । स्वरुप परब्रह्मा तुझें अद्‌भुत । जरी तुष्ट झालासी मजप्रत । देवेशा तरी पुत्र हो माझा ॥२९॥
आमुचा पुत्र तूं होशील । तरी मन माझे स्थिर होईल । आमुचा कुलदेव तूं निर्मल । गणनायका परब्रह्मा ॥३०॥
विघ्नपा ब्रह्मभावें तुज भजतों । सदैव तुजला मनीं ध्यातों । संसारांत तुझें इच्छितों । सुतभावें संगोपन ॥३१॥
तेणें संसार सफल होईल । ब्रह्म रुपत्व मज लाभेल । त्याची प्रार्थना ऐकून अमल । गणाधीश म्हणे तयासी ॥३२॥
योगधारका त्या भक्ताप्रत । पराशरासी गणेश म्हणत । तुझें सफल होईल वांछित । तुझा पुत्र मी होईन ॥३३॥
गजासुराचा वध करीन । त्यासाठी तो अवतार घेईन । तुझ्या या स्तोत्रें मी प्रसन्न । त्याचा पाठ इष्टप्रद ॥३४॥
जो कोणी हें वाचील । अथवा प्रेमें ऐकेल । भुक्तिमुक्ति त्यास लाभेल । ऐसी वर माझा असे ॥३५॥
ऐसें बोलून पावला अंतर्धान । ब्रह्मनायका गजानन । पराशर मनीं प्रसन्न । पत्नीसहित त्या वेळीं ॥३६॥
ओमिति श्रीमदान्त्ये पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्‌गले महापुराणे द्वितीये खण्डे एकदंतचरिते पराशरवरप्रदानं नाम त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः । श्रीगजाननार्पणमस्तु ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:49:54.3970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

असति अभागी आणि अशक्त, त्यांची हेळणा करणें न उक्त

 • दुर्देवी व दुर्बल लोकांची हेटाळणी करणें योग्य नव्हे. 
RANDOM WORD

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.