TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्रीमुद्‍गल पुराण|खंड १|

खंड १ - अध्याय ५१

मुद्गल पुराणात श्री गणेशाच्या आठ अवतारांचे वर्णन आहे.


काशीशिववरप्रदानम्‍
श्रीगणेशाय नमः । शंभूसी ते जेव्हा ज्ञात । तो झाला परम चिंताग्रस्त । देवांचा प्रयत्नही असफल होत । दिवोदासाच्या तयापुढे ॥१॥
शंभू मनीं विचार करित । हा नृप स्वधर्म तपयुक्त । त्याचें उच्चाटन असंभव असत । आता कैसें करावें? ॥२॥
मज काशी केव्हां लाभेल । विरहाग्नींत चित्त जळेल । माझा अंत त्यांत होईल । ऐसा विलाप महेश्वर करी ॥३॥
अस्थिपंजर रुपें राहत । शिव तरी शोक ना सोडित । देव मुनी सान्त्वन करित । आदर भावें त्यासमयीं ॥४॥
महेश्वरा वृथा का चिंता करितां । आपण समर्थ स्वतः असतां । तुमच्या प्रसादयोंगे आतां । जातों काशीकानगरींत ॥५॥
नाना सिद्धींचे प्रलोभने । लोकांसी तेथें दाखवून । त्या दिवोदासा पापभागीं करुन । निर्माण करु दुरवस्था ॥६॥
नंतर आपण काशी घ्यावी । सदाशिवा स्वाश्रयीं बरवी । आपुली विकल अवस्था संपावी । हीच आमुची इच्छा असे ॥७॥
ऐसें सांगून देव प्रहर्षित । गेले काशी नगरींत । नानारुपें घेऊन राहत । लोकांसी भुलविण्यायत्नशील ॥८॥
सिद्धींचे करु प्रदर्शन । लोकां दाखविती प्रलोभन । परी ते सारे धर्मशील जन । मोहास बळी न पडती ॥९॥
एक वर्ष प्रयत्न करुन । देव परतले थकून । भैरव आदित्य वसु योगिनी गण । सारे परतले असफल ॥१०॥
तेव्हा ब्रह्मदेवा बोलावित । त्यासी पाठवी काशींत । दशाश्वमेधें तोषवित । दिवोदास विधीला ॥११॥
म्हणोनि शंकर ध्यान करित । विघ्नराजासी मनीं पूजित । सर्व आशा तो पुरवित । म्हणोनि प्रार्थी पुनःपुन्हा ॥१२॥
गणाध्यक्षा मी सविघ्न । मजसी करी तूं निर्विघ्न । काशीपुरींचे पुनमिंलन घडवून । दासा संरक्षी ॥१३॥
ऐसें एक संवत्सर । निश्चिंत चित्तें ध्यानपर । तोषवी तेव्हां शंकर । कार्यसिद्धीस्तव विघ्नराजासी ॥१४॥
पाहून अहंकार निर्मुक्त । गणेश स्वरुप त्यास दावित । योगिध्येय जें उत्तम असत । पाहून शंकर धन्य झाले ॥१५॥
सिंहावर बैसला होता । चतुर्बाहुधर तो होता । पाशांकुश वरद अभय करीं धरितां । शोभला गणेश प्रभु तेव्हा ॥१६॥
सिद्धिबुद्धि समन्वित । रक्तवर्ण सुशोभाढय दिसत । गजवक्त्र महोदर सुभूषित । शेषनाभि तेजोराशी ॥१७॥
चिंतामणि धारक महाप्रभूस । पाहून ऐशां गजाननास । प्रमुदित शंकर प्रणाम करित । करी पूजन यथामतीनें ॥१८॥
देवांचा देव वक्रतुंड । ज्याची शक्ती प्रचंड । प्रसन्न होता उदंड । सौख्यदायक भक्तांसी ॥१९॥
पूजन यथाविधि करुन । शिव गाती स्तोत्र अनुपम । वक्रतुंडा सर्वासिद्धिप्रदा नमन । वंदन निराकार देवासी ॥२०॥
साकारासी सृष्टिकर्त्यासी । पालकासी विष्णूसी । संहारकर्त्या हरासी गुणेशासी नमन असो ॥२१॥
ब्रह्मकारासी ब्रह्मभूतासी । प्रपंचरुपासी प्रपंचपालकासी । अनंत गुणधारकासी । अनंतविभवा तुज नमन ॥२२॥
अनंत उदररुपासी । हेरंबासी कारणदि परासी । कारणासी अकारणासी । सिंहवाहना तुज नमन ॥२३॥
मीं जीवसमान जन्मलों । अविमुक्तक्षेत्रीं विमुक्त झालों । देवा दयानिधे शरण आलों । तुजला मी संशयातीत ॥२४॥
म्हणोनि निर्विघ्न मजला करी । देई परत मज काशीपुरी । गणाध्यक्षा स्मरण करी । वर पूर्वी जो मला दिला ॥२५॥
‘पुत्र तुमचा होईन’ । ऐसें दिलें जे वरदान । तें पाळावें आता वचन । गजानना परमेशा ॥२६॥
ऐसें बोलून पाया पडत । महेश्वर गणेशाच्या विनीत । गणाध्यक्ष त्यास उठवून म्हणत । हास्यवदन तो वक्रतुंड ॥२७॥
शंकरा तुझे हें स्तोत्र । सर्वांसी सिद्धिकर सर्वत्र । वाचका श्रोत्यांसी सर्वकाळीत । भुक्तिमुक्तिप्रद होय ॥२८॥
अन्य जें जें प्रार्थिलेस । सदाशिवा ते पुरवीन खास । देईन तुज अविमुक्त क्षेत्र सुरस । सुतही मी होईन तुझा ॥२९॥
ऐसे बोलून शरीरांतून । आपुल्या निर्मिला एक ब्राह्मण । जो सर्वांगसुंदर परिपूर्ण । गुणेशाच्या तेजानें ॥३०॥
त्या ब्राह्मणासी आज्ञा करित । काशीत जाई तूं त्वरित । बुद्धिसंमोह लोकांच्या मनांत । शिवसिद्धीचस्तव करी तूं ॥३१॥
दिवोदासा मोहवून । काशीचें राज्य शिवासि देऊन । माझ्या आज्ञेचें करितां पालन । सर्व पूज्य तूं होशील ॥३२॥
विप्र पंडित सारेजन ओळखतील तुज ढुंढी म्हणून । ज्योतिर्विद तू महान । तुझ्या वश सारे राहतील ॥३३॥
ऐसें ऐकता ढुंढीचें वचन । द्विज त्यासी तो करी वंदन । प्रदक्षिणा तयासी घालून । गणपा स्मरत काशीस गेला ॥३४॥
नंतर विष्णूस बोलावून सांगत । बोद्धरुपें जावें काशींत माझ्या आज्ञेचें पालन त्वरित । करी देवहितार्थ ॥३५॥
ढुंढि ब्राह्मण नगरा मोहित । करील तूं तं करी भ्रष्ट । जनार्दना माझ्या वचनांत । संशय कांही धरु नको ॥३६॥
ढुंढी गजानना प्रणाम करुन । बौद्धरुप करी धारण । काशींत जाई । विनम्र मन । विष्णू वक्रतुंडा स्मरत ॥३७॥
ढुंढी ब्राह्मण विष्णू करित । उभयही जैसें गणेश सांगत । तेणें काशीनगर मोहयुक्त । नंतर भ्रष्ट झालें झणीं ॥३८॥
विश्वामित्रा सांगतों अन्य । काशी गणप ध्यानयुक्त धन्य । जेणें संतुष्ट तो मान्य । सहस्त्र वर्षे तपानें ॥३९॥
तिच्या तपःप्रभावें संतुष्ट । वर देण्या येई मूर्तोमंत । सिंहारुढ नाना भूषणभूषित । प्रणाम काशी करी त्यासी ॥४०॥
काशीनगरी परम पावनी । कर्षित विहवल होऊनी । पुन्हा भक्तीनें पूजोनी । कर जोडोनी स्तुती करी ॥४१॥
गणनाथासी नमन । अनंतरुपधरासी वंदन । सर्वदायकासी अभिवादन । मायाधरा नमस्कार ॥४२॥
गजवक्त्रधरासी शूर्पकर्णासी । वक्रतुंडासी सर्वभूषणासी । निराकारासी नित्यासी । निर्गुणासी नमन असो ॥४३॥
गुणात्म्यासी वेदवेद्यासी । सतत ब्रह्मासी ब्रह्मदात्यासी । सिंहारुपासी सर्वां अभय दात्यासी । सिद्धिबुद्धिपतीसी वंदन ॥४४॥
अनाथासी नाथासी । सर्वांच्या पालकासी । भक्तांसी सर्वदायकासी । विघ्नहर्त्या नमो नमः ॥४५॥
अभक्तांना विघ्नकर्त्यासी । भक्तां भुक्ति मुक्ति दायकासी । योगीजनहृदय-निवासकासी । योगगम्यासी नमन असो ॥४६॥
मनोवाणी विहीनासी । शांतिरुपासी शांतिदात्यासी । गणेशासी गणाध्यक्षासी । महाभागासी नमन असो ॥४७॥
वेदशास्त्रें करु न शकलीं । स्तुति तुझी पूर्णत्वें सगळी । तेथ माझी काय कथा राहिली । कसे स्तवूं गणेशा तुला ॥४८॥
मी तुझी दासी प्रपीडित । शिवविरहें मम जीवन व्यर्थ । राख मजला मी शरणागत । अविमुक्ता न मी शिवाविना ॥४९॥
दैव परम अद्‌भुत । तेणें जाहलें शिवहीन जगांत । म्हणोनि तुज शरण येत । दाखवी मज शिवशंकर ॥५०॥
ऐसे बोलून काशी प्रणत । गणाधीशाचे चरण धरित । तिज उठवून गणेश म्हणत । मधुर स्वरें त्या वेळीं ॥५१॥
तू शोक करुं नको कल्याणी । शंकर तुजला दाखवीन झणीं अविमुक्त हें तव नाव गुणी । सार्थ होईल पुनरपी ॥५२॥
तू रचिलेलें हें स्तोत्र वाचित । भक्तीनें सुंदरि जो वा ऐकत । वियोगहारक ते जगांत । ईप्सितप्रद सर्वदा ॥५३॥
ऐसें सांगून गणनाथ । तेथेचि होत अंतर्हित । काशीनगरी त्यास ध्यात । कालप्रतीक्षा करुं लागली ॥५४॥
ओमिति श्रीमदान्त्ये पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्‌गले महापुराणे प्रथमे खण्डे वक्रतुण्डचरिते काशीशिववरप्रदानं नामैक पंचाशत्तमोऽध्यायः समाप्तः । श्रीगजाननार्पणमस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:49:51.9730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गाड्या

 • गाड्याची वाट आणि गाडल्‍याची वाट एकच 
 • [गाड्या=पुरणारा] पुरणाराची स्‍थिति मोठी चांगली असते किंवा होते असे नाही. तो म्‍हणजे जणूं पुरलेल्‍या सारखाच असतो. तेव्हां पुरणारा आणि पुरलेला दोघेहि सारखेच. पुरणारास पुढे पुरले जाण्याची पाळी यावयाची असतेच. सर्व मनुष्‍य प्राण्यांस शेवटी एकाच वाटेने जावयाचे आहे. तु०-जात्‍यातले रडतात, सुपातले हसतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

I want Ganesh Puran marathi book which is on your site by Balbheem Bhat.
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.