TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मत्स्यपुराणम्‌|
अध्यायः १३०

मत्स्यपुराणम् - अध्यायः १३०

मत्स्य पुराणात सात कल्पांचे वर्णन असून हे पुराण नृसिंह वर्णनापासून सुरू होते.


अध्यायः १३०
मयस्यत्रिपुरनिर्माणम् ।
सूत उवाच ।
इति चिन्त्य मयो दैत्यो दिव्योपाय प्रभावजम् ।
चकार त्रिपुरं दुर्गं मनः सञ्चारचारितम् ॥१॥

प्रकारोऽनेन मार्गेण इह वामुत्र गोपुरम् ।
इह चाट्टालकद्वारमिह चाट्टालगोपुरम् ॥२॥

राजमार्गं इतश्चापि विपुलो भवतामिति ।
रथ्योपरथ्याः सत्रिका इहचत्वर एव च ॥३॥

इदमन्तः पुरस्थानं रुद्रायतनमत्र च ।
सवटानि तड़ागानि ह्यत्र वाप्यः सरांसि च ॥४॥

आरामाश्च सभाश्चात्र उद्यानान्यत्र वा तथा ।
उपनिर्गमो दानवानां भवत्यत्र मनोहरः ॥५॥

इत्येवं मानसं तत्राकल्पयत् पुरकल्पवित् ।
मयेन तत्पुरं सृष्टं त्रिपुरं त्वितिः नः श्रुतम् ॥६॥

कार्ष्णायसमयं यत्तु मयेन विहितं पुरम् ।
तारकाख्योऽधिपस्तत्र कृतस्थानाधिपोऽवसत् ॥७॥

यत्तु पूर्णेन्दुसङ्काशं राजतं निर्मितं पुरम् ।
विद्युन्माली प्रभुस्तत्र विद्युन्मालीत्विवाम्बुदः ॥८॥

सुवर्णाविकृतं यत्र मयेन विहितं पुरम् ।
स्वयमेव मयस्तत्र गतस्तदधिपः प्रभुः ॥९॥

तारकस्य पुरं तत्र शतयोजनमन्तरम् ।
विद्युन्मालिपुरञ्चापि शतयोजनकेऽन्तरम् ॥१०॥

मेरुपर्वतसङ्काशं मयस्यापि पुरं महत् ।
पुष्पसंयोगमात्रेण कालेन समयः पुरा ॥११॥

कृतवांस्त्रिपुरं दैत्यस्त्रिनेत्रः पुष्पकं यता ।
येन येन मयो याति प्रकुर्वाणः पुरं पुरात् ॥१२॥

प्रशस्तास्तत्र तत्रैव वारुण्यामालयाः स्वयम् ।
रुक्मरूप्यायसानाञ्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥१३॥

रत्नाचितानि शोभन्ते पुराण्यमरविद्विषाम् ।
प्रासादशतजुष्टानि कूटागारोत्कटानि च ॥१४॥

सर्वेषां कामगानि स्युः सर्वलोकातिगानि च ।
सोद्यानवापीकूपानि सपद्म सरवन्ति च ॥१५॥

अशोकवनभूतानि कोकिला रुतवन्ति च ।
चित्रशालाविशालानि चतुःशालोत्तमानि च ॥१६॥

सप्ताष्टदशभौमानि सत्कृतानि मयेन च ।
बहुध्वजपताकानि स्रग्दामालङ्कृतानि च ॥१७॥

किङ्किणीजालशब्दानि गन्धवन्ति महान्ति च ।
सुसंयुक्तोपलिप्तानि पुष्पनैवेद्यवन्ति च ॥१८॥

यज्ञधूमान्धकाराणि संपूर्णकलशानि च ।
गगनावरणाभानि हंसपङ्क्तिनिभानि च ॥१९॥

पङ्क्तीकृतानि राजन्ते गृहाणि त्रिपुरे पुरे ।
मुक्ताकलापैर्लम्बद्भिर्हसन्तीव शशिश्रियम् ॥२०॥

मल्लिकाजातिपुष्पाद्यैर्गन्धधूपाधिवासितैः ।
पञ्चेन्द्रियसुखैर्नित्यं समैः सत्पुरुषैरिव ॥२१॥

हेमराजतलोहाद्य मणिरत्नाञ्जनाङ्किताः ।
प्राकारास्त्रिपुरे तस्मिन् गिरिप्राकारसन्निभाः ॥२२॥

एकैकस्मिन् पुरे तस्मिन् गोपुराणां शतं शतम् ।
सपताका ध्वजवतीर्द्रृश्यन्ते गिरिश्रृङ्गवत् ॥२३॥

नूपुरारावरम्याणि त्रिपुरे तत् पुराण्यपि ।
स्वर्गातिरिक्तश्रीकाणि तत्र कन्या पुराणि च ॥२४॥

आरामैश्च विहारैश्च तडागवटचत्वरैः ।
सरोभिश्च सरिद्भिश्च वनैश्चोपवनैरपि ॥२५॥

दिव्यभोगोपभोगानि नानारत्नयुतानि च ।
पुष्पोत्करैश्च सुभगास्त्रिपुरस्योपनिर्गमाः ॥२६॥

परिखाशतगम्भीराः कृता मायानिवारणैः ।
निशम्य तद्दुर्गविधानमुत्तमं कृतं मयेनाद्भुतवीर्यकर्मणा ।
दितेः सुता दैवतराजवैरिणः सहस्रशः प्रापुरनन्तविक्रमाः ॥२७॥

तदासुरैर्दर्पितवैरिमर्दनैर्जनार्दनैः शैलकरीन्द्रसन्निभैः ।
बभूव पूर्णं त्रिपुरं तथा पुरा यथाम्बरं भूरिजलैर्जलप्रदैः ॥२८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:51.5670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

presumptive notice

  • स्त्री. (presumptive notice is where the law imputes to a purchaser the knowledge of a fact of which the excercise of common plrudence and ordinary diligence must have appraised him) गृहीत दखल 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध देवदेवतांचे आकार, रंग, रूप ही कल्पना कशी आणि कोणी निर्माण केली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site