TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|वेदः|ऋग्वेदः|मण्डल १०|
सूक्तं १५४

मण्डल १० - सूक्तं १५४

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं १५४
सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते ।
येभ्यो मधु प्रधावति ताँश्चिदेवापि गच्छतात् ॥१॥
तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः ।
तपो ये चक्रिरे महस्ताँश्चिदेवापि गच्छतात् ॥२॥
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः ।
ये वा सहस्रदक्षिणास्ताँश्चिदेवापि गच्छतात् ॥३॥
ये चित्पूर्व ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः ।
पितॄन्तपस्वतो यम ताँश्चिदेवापि गच्छतात् ॥४॥
सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।
ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:48:06.9370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शिर

  • न. १ डोकें ; माथा ; मस्तक ; शीर्ष . तीन शिरें , सहा हात । तया माझें दंडवत । २ झाडाचा माथा , शेंडा ; टोंक . ३ सैन्याची आघाडी ; बिनी . ४ डोई ; व्यक्ति ; घोडयांची संख्या मोजतांना वापरतात . उदा० घोडा शिर चार = चार घोडे [ सं . शिरस् ‍ ; फा . सर ] म्ह० १ शिरसलामत तो पगडया पंचवीस - जोंपर्यंत शरीरांत प्राण आहे , तोंपर्यंत बाह्य शृंगार वाटेल तसा करता येईल ( ल . ) मूळ कायम अंसलें म्हणजे बाकीच्या गोष्टी मिळतात . २ शिर सुरी तुझ्या हातीं = तुझ्यां हातीं माझा प्राण दिला आहे मारणें तारणें सर्व तुझ्या इच्छेवर . 
  • उद्गा . शुकशुक ; मांजरास हांकून लावण्यासाठीं करावयाचा आवाज . [ घ्व . ] 
  • स्त्री. ( कु . ) फांस ; पेंच . 
  • ०हातावर १ धाडसाचें काम करावयास सिध्द असणें ; अत्यंत शूर असणें . २ जिवावर उदार होऊन एखादें कार्य करण्यास उद्युक्त होणें ; जिवाकडे न पहाणें . शिरावर जागें राहणें , शिरावर , शिरीं असणें - एखाद्याच्या संरक्षणासाठीं , कल्याणासाठीं तत्पर असणें ; पाठ राखणें . श्रीरामा तूं स्वामी अससी माझ्या शिरावरी जागा । - मो केकाआर्या , शिरीं आहे रामराज । औषधाचें कोण काज । - रामदास . शिरावर - ( एखादें कार्य ) पत्करणें . पेशवाईच्या रक्षणाची जोखीम आम्हीं आमच्या शिरावर घेतली आहे . - अस्तंभा १७ . शिरीं भार वहाणें - जबाबदारी पतकरणें ; हमी घेणें - पतकर घेणें ; सोसणें . शिरीं भार वाहेन बोले पुराणीं । - राम ३४ . शिरःकंप , शिरःकंपन - पुन . डोकें लटलट हालणें ; थरकापणें . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.