TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पञ्चशीतितमः पटलः - हाकिनीसहस्त्रनामविन्यासः ३

हाकिन्याःअष्टोत्तरसहस्त्रनामस्तोत्रम्


हाकिनीसहस्त्रनामविन्यासः ३
संहारनिलया हाला हलींबीजप्रणवप्रिया ।
हलक्षा हक्षवर्णस्था हाकिनी हरमोहिनी ॥८१॥

हाहा-हूहू-प्रियानन्दगायनप्रेमसुप्रिया ।
हरभूतप्रदा हारप्रिया हीरकमालिनी ॥८२॥

हीरकाभा हीरकस्था हराधारा हरस्थिता ।
हलानिषेविता हिन्ता हिन्तालवनसिद्धिदा ॥८३॥

माहामाया महारौद्री महादेवनिषेविता ।
महानया महादेवी महासिद्धा महोदया ॥८४॥

महायोगा महाभद्रा महायोगेन्द्रतारिनी ।
महादीपशिखाकारा महादीपप्रकाशिनी ॥८५॥

महादीपप्रकाशाख्या महाश्रद्धा महामतिः ।
महामहीयसी मोहनाशिनी महती महा ॥८६॥

महाकालपूजिता च महाकालकुलेश्वरी ।
महायोगीन्द्रजननी मोहसिद्धप्रदायिनी ॥८७॥

आहुतिस्थाहुतिरता होतृवेदमनुप्रिया ।
हैयङुबीजभोक्त्री च हैयङुबीजसुप्रिया ॥८८॥

हे सम्भोधनरुपा च हे हेतोः परमात्मजा ।
हलनाथप्रिया देवी हिताहितविनाशिनी ॥८९॥

हन्त्री समस्तपापानां हलहेतुप्रदाप्रदा ।
हलतेतुच्छलस्था च हिलिहिलिप्रयागिनी ॥९०॥

हुतासनमुखी शून्या हरिणी हरतन्त्रदा ।
हठात्कारगतिप्रीता सुण्टकालङ्‌कृता इला ॥९१॥

हलायुधाद्यजननी हिल्लोला हिमबर्हिणी ।
हैमी हिमसुता हेमपर्वतश्रृङुसंस्थिरा ॥९२॥

हरणाख्या हरिप्रेमावर्धिनी हरमोहिनी ।
हरमाता हरप्रज्ञा हुङ्कारी हरपावनी ॥९३॥

हेरम्बजननी हट्टमध्यस्थलनिवासिनी ।
हिमकुन्देन्दुधवला हिमपर्वतवासिनी ॥९४॥

होतृस्था हरहाला च हेलातीता अहर्गणा ।
अहङ्कारा हेतुगर्ता हेतुस्था हितकारिणी ॥९५॥

हतभाग्यहन्त्री च हतासद्‌बुद्धिजीविका ।
हेतुप्रिया महारात्री अहोराख्या हरोद्‌गमा ॥९६॥

अर्हणादिप्रिया चार्हा हाहाकारनिनादिनी ।
हनुमत्कल्पसंस्थाना हनुमत्सिद्धिदायिनी ॥९७॥

हलाहलप्रियाघोरा महाभीमा हलायुधा ।
हसौः बीजस्वरुपा च हसौं प्रेताख्यजापिनी ॥९८॥

आहलादिनी इहानन्दा अर्घ्यक्रान्ता हरार्चना ।
हरभीतिहराहःका बीजहःकामहक्षरा ॥९९॥

हेरम्बयोगसिद्धिस्था हेरम्बदिसुतप्रिया ॥
हननाख्या हेतुनाम्नी हठात् सिद्धिप्रयोगदा ॥१००॥

उमा महेश्वरी आद्या अनन्तानन्तशक्तिदा ।
आधारार्हसुरक्षा च ईश्वरी उग्रतारिणी ॥१०१॥

उषेश्वरी उत्तमा च ऊर्ध्वपद्मविभेदिनी ।
ऋद्धिसिद्धिप्रदा क्षुल्लाकाशबीजसुसिद्धिदा ॥१०२॥

तृतकस्थातृतकस्था तृस्वराखर्वबीजगा ।
एरण्डपुष्पहोमाढ्यां ऐश्वर्यदान्तत्परा ॥१०३॥

ओड्रपुष्पप्रिया ॐकाराक्षरा औषधप्रिया ।
अर्वनासारः अंशाख्या अःस्था च कपिला कला ॥१०४॥

कैलासस्था कामधेनुः खर्वा खेटकधारिनी ।
खरपुष्पप्रिया खड्‌गधारिणी खरगामिनी ॥१०५॥

गभीरा गीतगायत्री गुर्वा गुरुतरा गया ।
घनकोटिनादकरी घर्घरा घोरनादिनी ॥१०६॥

घनच्छाया चारुवर्णा चण्डिका चारुहासिनी ।
चारुचन्द्रामुखी चारुचित्तभावार्थगामिनी ॥१०७॥

छत्राकिनी छलच्छिन्ना छागमांसविनोदिनी ।
जयदा जीवी जन्या च जीमूतैरुपशोभिता ॥१०८॥

जयित्री जयमुण्डाली झङ्कारी झञ्जनादिका ।
टङ्कारधारिणी टङ्कबाणकार्मुकधारिणी ॥१०९॥

ठकुराणी ठठङ्कारी डामरेशी च डिण्डिमा ।
ढक्कानादप्रिया ढक्का तवमाला तलातला ॥११०॥

तिमिरा तारिणी तारा तरुणा तालसिद्धिदा ।
तृप्ता च तैजसी चैव तुलनातलवासिनी ॥१११॥

तोषणा तौलिनी तैलगन्धामोदितदिङ्‌मुखी ।
स्थूलप्रिया थकारद्या स्थितिरुपा च संस्थिता ॥११२॥

दक्षिणदेहनादाक्षा दक्षपत्नी च दक्षजा ।
दारिद्रयदोषहन्त्री च दारुणास्त्रविभञ्जिनी ॥११३॥

दंष्ट्राकरालवदनी दीर्घमात्रादलान्विता ।
देवमाता देवसेना देवपूज्या दयादशा ॥११४॥

दीक्षादानप्रदा दैन्यहन्त्री दीर्घसुकुन्तला ।
दनुजेन्द्रनिहन्त्री च दनुजारिविमर्दिनी ॥११५॥

देशपूज्या दायदात्री दशनास्त्रप्रधारिणी ।
दासरक्षा देशरक्षा दिगम्बरदिगम्बरी ॥११६॥

दिक्प्रभापाटलव्याप्ता दरीगृहनिवासिनी ।
दर्शनस्था दार्शनिका दत्तभार्या च दुर्गहा ॥११७॥

दुर्गा दीर्घमुखी दुःखनाशिनी दिविससंस्थिता ।
धन्या धनप्रदा धारा धरणी धारिणी धरा ॥११८॥

धृतसौन्दर्यवदनाद धनदा धान्यवर्धिनी ।
ध्यानप्राप्ता ध्यानगम्या ध्यानज्ञानप्रकाशिनी ॥११९॥

ध्येया धीरपूजिता च धूमेशी च धुरन्धरा ।
धूमकेतुहरा धूमा ध्येया सर्वसुरेश्वरैः ॥१२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-05-01T04:24:58.2500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धरणें

  • v t  To have in the hand; to hold/ grasp, to keep, retain. To take to, to regard, view; to apply, put to, occupy or take possession of (a place, a piece of ground). To find out or detect; to include. 
  • उ.क्रि. १ पकडणे ; मुठींत , हातांत ठेवणे . तो हाती काठी धरुन उभा राहिला . २ निसटूं नये म्हणून दाबून ठेवणे . तो हाती काठी धरुन उभा राहिला . २ निसटूं नये म्हणून दाबून ठेवणे ; जोराने पकडणे . पाने वार्‍याने उडतील म्हणून पायाखाली धरली आहेत . ३ सांठविणे ; मनांत ठेवणे . हा सर्वांचा हितोपदेश मनांत ठेवणे . म्ह ० धरीन तर डसेल सोडीन तर पळेल . ५ मनांत आणणे ; बनविणे ; कल्पिणे ( शास्त्रज्ञान , विद्या , कला , खुबी , युक्ति इ० ) तूं मनांत जो अंक धरशील तो मी सांगतो . ६ एखादा क्रम . नियम , शिस्त , व्रत पाळणे ; विशिष्ट गोष्ट , काम अंगिकारणे ; कांही एक उद्योगादि नियमाने करुं लागणे . त्याने सांप्रत प्रातःस्नान धरले आहे . त्याने शिव्या द्यावयाचे धरले आहे . ७ मानणे ; समजणे ; पाहणे . ८ विशिष्ट कामी योजणे , लावणे , गुंतविणे . हा बैल रहाटाखाली धरा म्हणजे चांगला होईल . ९ मानणे ; समजणे ; अमुक गोष्ट अशी आहे असा मनाचा ग्रह करुन घेणे ; अशा ग्रहाचे वागणे ( गोडी , आवड ) लावून घेणे . १० आपल्या कबजांत मालकींत , ताब्यांत घेणे . ( जमीन , शेत ). ११ विचारांत , लक्षांत , मनावर घेणे ; महत्त्व देणे . हा शिव्या देतो हे तुम्ही धरुं नका . १२ अवलंबणे ; स्वीकारणे ; अनुसरणे ; घेणे ( पक्ष , बाजू , भूमिका , वृत्ति ). १३ योजणे ; करणे ( घाई , त्वरा ). त्वरा धरली , उशीरा धरला . १४ संपादणे ; प्राप्त करुन घेणे ; मिळविणे ( सामर्थ्य ; बळ ). १५ बाळगणे ; घेणे ( धास्ती , भीति , अवमान ). १६ . पुरस्कारणे ; प्रतिपादणे ( कार्य , मत इ० ). १७ पकडणे ; उघडकीस आणणे , ( चोरी , लबाडी इ० ) १८ समाविष्ट करणे ; हिशोबांत धरणे . त्या पन्नासामध्ये हा धरला की ... १९ पाळणे ; आचरणे ; ( अनुष्ठान , उपास , व्रत ). धरिला असेल सत्याग्रह म्यां जरि धर्म । - मो अश्व ३ . ७२ . २० चालविणे ; पुढाकार घेणे ( गोंधळ , कथा , तमाशा इ० चा ) २१ आवड असणे . घेणे ; एखाद्यावर ममता करणे . आई मुलास , गाय - वासरास , नवरा - नवरीस धरतो - धरीत नाही . [ सं . धृ ] धरुन बसणे - हट्ट करणे ; हेका न सोडणे ; चिकटणे ; घट्ट धरणे . ( मत , मागणी , निश्चय , इ० ). धरुन सोडून - क्रिवि . मधून मधून ; धरसोडपणे ; अनिश्चिततेने ; चंचलतेने ( वागणे , बोलणे ). धरुन सोडून वागणे - वेळ प्रसंग पाहून , संभाळून , धूर्तपणाने एखाद्याशी वागणे . कपटी पुरुषाबरोबर धरुन सोडून वागावे लागते . 
  • धरून बसणें To hold pertinaciously (a sentiment, resolution, demand). 
  • v i  To stick or adhere to. Ex. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाच्या दहाव्याच्या पिंडाला कावळा न शिवल्यास धर्मशास्त्राप्रमाणे अन्य उपाय कोणता?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site