TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अथैकापञ्चाशत्तमः पटलः - महारूद्रमृत्युञ्जयसहस्त्रनाम २

मृत्युञ्जयसहितं लाकिणीसहस्त्रस्तोत्रम्


महारूद्रमृत्युञ्जयसहस्त्रनाम २
महागुरुर्महादेहो महोत्साहा महोत्पला ।
मध्यपङ्कजसंस्थाता मध्याम्बुजनिवासिनी ॥५१॥

मारीभयहरो मल्लो मल्लग्रहविरोधिनी ।
महामुण्डलयोन्मादी मदघूर्णितलोचना ॥५२॥

महासद्योजातकालो महाकपिलवर्तिनी ।
मेघवाहो महावक्त्रो मनसामणिधारिणी ॥५३॥

मरणाश्रयहन्ता च महागुर्वीगणस्थिता ।
महापद्मस्थितो मन्त्रो मन्त्रविद्यानिधीश्वरी ॥५४॥

मकरासनसंस्थाता महामृत्युविनाशिनी ।
मोहनो मोहिनीनाथो मत्तनर्तनवासिनी ॥५५॥

महाकाल कुलोल्लासी महाकामादिनाशिनी ।
मूलपद्मनिवासी च महामूलकुलोदया ॥५६॥

मासाख्यो मासनिलया मङुलस्था महागुणा ।
मायाछन्नतरो मीनो मीमांसागुणवादिनी ॥५७॥

मीमांसाकारको मायी मार्जरसिद्धिदायिनी ।
मेदिनीवल्लभक्षेमो मेदिनीज्ञानमोदिनी ॥५८॥

मौषलीशो मृषार्थस्थो मनकल्पितकेशरी ।
मनसः श्रीधरो जापो मन्दहाससुशोभिता ॥५९॥

मैनाको मेनकापुत्रो मायाछन्ना महाक्रिया ।
महाक्रिया च लोमाण्डो मण्डलासनशोभिता ॥६०॥

मायाधारणकर्ता च महाद्वेषविनाशिनी ।
मुक्तकेशी मुक्तदेहो मुक्तिदा मुक्तिमानिनी ॥६१॥

मुक्ताहारधरो मुक्तो मुक्तिमार्गप्रकाशिनी ।
महामुक्तिक्रियाच्छन्नो महोच्चगिरिनन्दिनी ॥६२॥

मूषलाद्यस्त्रहन्ता च महागौरीमनःक्रिया ।
महाधनी महामानी मनोमत्ता मनोलया ॥६३॥

महारणगतः सान्तो महावीणाविनोदिनी ।
महाशत्रुनिहन्ता च महास्त्रजालमालिनी ॥६४॥

शिवो रुद्रो वलीशनी कितवामोदवर्धिनी ।
चन्द्रचूडाधरो वेदो मदोन्मत्ता महोज्ज्वला ॥६५॥

विगलत्कोटिचन्द्राभो विधुकोटिसमोदया ।
अग्निज्वालाधरो वीरो ज्वालामालासहस्त्रधा ॥६६॥

भर्गप्रियकरो धर्मो महाधार्मिकतत्परा ।
धर्मध्वजो धर्मकर्ता धर्मगुप्तिप्रस्रुत्त्वरी ॥६७॥

महाविधुमपूरस्थो विद्रुमाभायुतप्रभा ।
पुष्पमालाधरो मान्यः शत्रूणां कुलनाशिनी ॥६८॥

कोजगरो विसर्गस्थो बीजमालाविभूषिता ।
बीजचन्द्रो बीजपूरो बीजाभा विघ्नाशिनी ॥६९॥

विशिष्टो विधिमोक्षस्थो वेदाङुपरिपूरिणी ।
किरातिनीपति श्रीमान् विज्ञाविज्ञजनप्रिया ॥७०॥

वर्धस्थो वर्धसम्पन्नो वर्णमालाविभूषिता ।
महाद्रुमगतः शूरो विलसत्कोटिचन्द्रभा ॥७१॥

महाकुमारनिलयो महाकामकुमारिका ।
कामजालक्रियानाथो विकला कमलासना ॥७२॥

खण्डबुद्धिहरो भावो भवतीति दुरासना ।
असंख्यको रुपसंख्यो नामसंख्यादिपूरणी ॥७३॥

सद्मनाद्यमनाः कोषकिङ्किणीजालमालिनी ।
चन्द्रायुतमुखाम्भोजो विभायुतसमानना ॥७४॥

कालबुद्धिहरो बालो भगवत्यम्बिकाऽण्डजा ।
मुण्डहस्तश्चातुराद्यः विवादरहिताऽवृता ॥७५॥

पञ्चमाचारमुशलो महापञ्चमलालसा ।
विकारशून्यो दुर्धर्षो द्विपदा मानुषक्रिया ॥७६॥

मयदानवकर्मस्थो विधातृकर्मबोधिनी ।
कलिकालक्रियारुढो वायवीघर्घरध्वनिः ॥७७॥

सर्वसञ्चारकर्ता च सर्वसञ्चारकर्त्रिका ।
मन्दमन्दगतिप्रेमा मन्दमन्दगतिस्थिता ॥७८॥

साट्‍हासो विधुकला चाघोराघोरयातना ।
महानरकहर्ता च नरकादिविपाकहा ॥७९॥

पञ्चरश्मिसमुद्भूतो नगादिबलघातिनी ।
गरुडासनसम्पूज्यो गरुडप्रेमवर्धिनी ॥८०॥

अश्वत्थवृक्षनिलयो वटवृक्षतलस्थिता ।
चिराङो प्रथमाबुद्धिः प्रपञ्चसारसङुति ॥८१॥

स्थितिकर्ता स्थितिच्छाया विमदा छत्रछारिणी ।
दाडिमाभासकुसुमो दाडिमोद्भवपुष्पिका ॥८२॥

द्राढ्यो द्रवीभरतिका रतिकालापवर्धिनी ।
रत्नगर्भो रत्नमाला रत्नेश्वर इवागतिः ॥८३॥

प्रसिद्धः पावनी पुच्छा पुच्छसुस्थः परापरा ।
खेचरी खेचरः स्वस्थो महाखड्‌गधरा जया ॥८४॥

किशोरभावखेलस्थो विखनादिप्रकारिका ।
महाशब्दप्रकाशश्च महाशब्दप्रकाशिका ॥८५॥

चारुहासो विपद्हन्ता शत्रुमित्रगणस्थिता ।
वज्रदण्डधरो व्याघ्रो वियत्खेलनखञ्जना ॥८६॥

गदाधरः शीलधारी शशिकूर्परगाऽबला ।
वसनासनकारी च वसनावसनप्रिया ॥८७॥

महाविद्याधरो गुप्तो विशिष्टगोपनक्रिया ।
गुप्तगीता गायनस्थो गुप्तशास्त्रगलप्रदा ॥८८॥

योगविद्यापुराणञ्च यागविद्या विभाकला ।
एककालो द्विकालश्चात्र कालफलाम्बुजा ॥८९॥

अष्टादशभुजो रौद्री भुजगा विघ्ननाशिनी ।
विद्यागोपनकारी च विद्यासिद्धिप्रदायिनी ॥९०॥

विजयानन्दगो मन्दो महाकालमहेश्वरी ।
भूतिदानरतो मार्गों महद्गीताप्रकाशिनी ॥९१॥

केशाद्यावेशसन्तानो मङुलाभा कुलान्तरा ।
द्विभुजो वेदभाहुश्च षड्‌भुजा कामचारिणी ॥९२॥

चन्द्रकान्तमाल्यधरो लोकातिलोकरागिणी ।
त्रिभङुदेहनिकरो विभाङु स्था विनोदिनी ॥९३॥

त्रिकूटस्थस्त्रिभावस्थस्त्रिशरीरा त्रिकालजा ।
एकवक्त्रो द्विवक्त्रश्च वक्त्रशून्या शिशुप्रिया ॥९४॥

श्री विद्यामन्त्रजालस्थो विज्ञानी कुशलेश्वरी ।
घटासरगतो गौरा गौरवी गौरिकाऽचला ॥९५॥

गुरुज्ञानगतो गन्धो गन्धभोग्या गिरिध्वजा ।
छाया मण्डलमध्यस्थो विकटा पुष्करानना ॥९६॥

कामाख्यो निरहङ्कार कामरुपनृपाङुजा ।
सुलभो दुर्लभो दुःखी सूक्ष्मातिसूक्ष्मरुपिणी ॥९७॥

बीजजापपशोः क्रूरो विमोहगुणनाशिनी ।
अर्धरो निपुणोल्लाशो विभुरुपा सरस्वती ॥९८॥

अनन्त घोषनिलयो विहङुगणगामिनी ।
अच्य्तेशः प्रकाण्डस्थः प्रचण्डफालवाहिनी ॥९९॥

अभ्रान्तो भ्रान्तिहिता श्रान्तो यान्ति प्रतिष्ठिता ।
अव्यर्थो व्यर्थवाक्यस्थो विशङ्काशङ्कयान्विता ॥१००॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-28T05:12:54.1630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

SAGARA(सगर)

 • A king of the solar dynasty, Sagara ruled Ayodhyā.
  1) Genealogy.
  Descended from Brahmā thus: Brahmā- Kaśyapa-Vivasvān-Vaivasvata Manu-Ikṣvāku-Vikukṣi- Saśāda-Purañjaya-Kākutstha- Anenas-Pṛthulāśva-Prasenajit- Yuvanāśva-Māndhātā-Purukutsa- Trasadasyu- Anaraṇya-Aryaśva-Vasumanas-Sudhanvā-Traiyāruṇa- Satyavrata (Triśaṅku)-Hariścandra-Rohitāśva-Harita- Cuñcu-Sudeva-Bharuka-Bāhuka-Sagara.
  2) Birth.
  Bāhuka, father of Sagara, was known as Subāhu also. Sagara was Bāhuka's son by his wife, Yādavī. [Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapter 16]. Though Sagara was a prince he was born at the āśrama of Aurva, and there was a reason for it. Subāhu and Yādavī did not have a child for long. But, as a result of many yajñas conducted for the gift of a child, Yādavī conceived. While she was in the seventh month of her pregnancy her co-wife administered poison to her with the result that she did not further advance in pregnancy and deliver in due time. Thus she continued as a pregnant woman for seven years. [Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapter 16]. The King became an old man. During this period Tālajaṅgha, king of Hehaya, attacked Ayodhyā with his army, and Subāhu, despite his old age, fought back. But the fighting grew fiercer. Subāhu found that he would not be able to defeat Tālajaṅgha and so he escaped into the forest with his wife Yādavī. They took shelter in the āśrama of sage Aurva. Subāhu expired there due to old age and Yādavī got ready to follow him in his pyre. The Muni prevented her from doing so by pointing out to her that the child in her womb was a very fortunate one and would become emperor of the seven islands when he grew up to manhood. Yādavī delivered shortly. As the poison (gara) given to her by the co-wife had immobilised her pregnancy for so long Aurva named her child Sagara. [Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapters 16 and 17].
  3) To Ayodhyā.
  Sage Aurva conducted the Upanayana ceremony of the boy and taught him the Vedas ete. Once Yādavī wept to hear the boy address the muni ‘father’, and when the son asked her the reason for it she told him that the muni was not his father, who was really greater than the muni. She also told him their previous history, and Sagara decided to return to Ayodhyā somehow. The people of Ayodhyā lived scattered here and there in fear of Tālajaṅgha, and disgusted with such an existence, they came together and took refuge with Vasiṣṭha, who told them that king Subāhu had expired in Aurvāśrama, but that his son Sagara was there in the āśrama. He further advised them to bring Sagara back and reconquer Ayodhyā. Yādavī wept at the sight of the people from Ayodhyā and they insisted upon Sagara's return to the state as their king. They waited in the āśrama for five days for Sagara. Then Sagara and his mother, with the blessings of the Sage, returned to Ayodhyā along with the people. Sagara fought Tālajaṅgha, reconquered Ayodhyā and crowned himself as king. [Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapters 20 to 23].
  4) Family life.
  Sagara had two wives called Sumati alias Vaidarbhī and Keśinī alias Śaibyā. Sumati was the daughter of Garuḍa. As he had no issues for long, Sagara, with his wives, went to Himālayas and began doing tapas at Bhṛguprasravaṇa mountain. After hundred years Bhṛgu appeared and blessed Sagara that one of his wives would give birth to 60,000 sons and the other to one, who would add to the glory of the dynasty. Sumati chose 60,000 sons and Keśinī the one son. The king and the queens returned to Ayodhyā and in due course Sumati delivered the son called Asamañjasa who was to bring prosperity to the dynasty. Sumati gave birth to a lump of flesh, which developed into 60,000 children. They were put in pots of ghee and they grew up to become young persons. [Vālmīki Rāmāyaṇa, Bālakānḍa, Canto 33]. Some Purāṇas contain stories somewhat different from the above about the birth of the 60,000 children. e.g. in the [9th Skandha of Devī Bhāgavata], the story is related as follows; “Keśinī delivered the son Asamañjasa and Sumati did not deliver at all. So she did tapas for Śiva for children and because of his blessing she conceived. Sumati delivered only hundred years after continuing to be pregnant, and even that was only a piece of flesh, and she began weeping addressing Śiva, who appeared before her and cut the mass of flesh into 60,000 parts. Each piece of flesh transformed itself into a very powerful and effulgent man.
  5) Loss of children.
  Kapila turned into ashes the 60,000 sons of Sagara. Bhagīratha revived them. (For details see under Bhagīratha).
  6) Triumphal tour.
  Sagara ruled the kingdom well and while living happily thus with his sons, he set out on a triumphal tour. After conquering the northern regions he moved towards the south, his object being Māhiṣmatī, Kingdom of the Hehayas. He destroyed the Hehayas completely in battle. [Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapters 89 and 90].
  7) Evening of life.
  Sagara ruled the kingdom for 300 years. [Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapter 91]. His son, Asamañjasa was a tormentor of his subjects. In the evening of his life, Sagara transmitted the throne to his grandson Aṁśumān (son of Asamañjasa). The rest of his life he spent in Aurvāśrama with his wife engaged in meditation.
  8) Other information.
  (i) Sagara worships Yama in his court, [Sabhā Parva, Chapter 8, Verse 19].
  (ii) Sagara ousted Asamañjasa from the palace, because he led an immoral life. [Vana Parva, Chapter 107, Verse 89].
  (iii) Sagara went to heaven after handing over the throne to Aṁśumān. [Vana Parva, Chapter 107, Verse 64].
  (iv) Sagara had gone, in the plane of Indra to Virāṭanagara to witness the fight between Arjuna and Kṛpa. [Virāṭa Parva, Chapter 56, Verse 10].
  (v) Śrī Kṛṣṇa once described the yajña and dāna of Sagara. [Śānti Parva, Chapter 29 Verse 130].
  (vi) Sagara never ate flesh in his life. Anuśāsana Parva, Chapter 115, Verse 66).
  (vii) He is considered to be one of the kings to be remembered both at dawn and dusk. [Anuśāsana Parva, Chapter 165, Verse 49].
   
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site