TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सप्तचत्वारिंशः पटलः - मृत्युञ्जयविधानम्

रूद्राणीरूद्रयो पूजाप्रकरणम्


मृत्युञ्जयविधानम्
ततो वक्ष्ये महादेव मृत्युञ्जयविधानकम् ।
यत् कृत्वा परमब्रह्ममयो भवति साधकः ॥२४१॥

मृत्युञ्जयस्य मन्त्रं वै जपते यदि मानुषः ।
कोटिवर्षशतं स्थित्वा लीनो भवति ब्रह्मणि ॥२४२॥

सर्वव्यापकरुपेण स तिष्ठति सदाशिव ।
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि सावधानोऽवधारय ॥२४३॥

आदौ पूजां विधानेन वक्ष्यामि सारनिर्मिताम् ।
श्रीकण्ठ सपूर्णोदर्याश्च न्यासं चास्ये समाचरेत् ॥२४४॥

ततो ह्रदयमध्ये तु स्वहस्ताङ्‌गुलिमुद्रया ।
तद्वयान्यस्य देवेश तत्प्रकाशं प्रचक्ष्यते ॥२४५॥

प्रण्वादि नमोऽन्तेन चतुर्थ्यन्तपदेन च ।
योजयित्वा न्यसेन्मन्त्री मन्त्रभावपरायणः ॥२४६॥

आधारशक्तिमेवं हि प्रकृतितदनन्तरम् ।
कूर्ममनन्तं तत्पश्चात् पृथिवीं क्षीरसारम् ॥२४७॥

श्वेतद्वीपं ततः पश्चान्मणिमण्डपमेव च ।
कल्पवृक्षे ततो नाथ विन्यसेन्मणिवेदिकाम् ॥२४८॥

रत्नसिंहासनं तत्र ह्रदयाम्भोजमण्डले ।
दक्षवामस्कन्धभागे वामोरौ दक्षिणे तथा ॥२४९॥

मुखे वामपार्श्वभागे नाभौ दक्षपार्श्वके ।
प्रणवादिनमोऽन्तेन चतुर्थ्यन्तपदेन च ॥२५०॥

सर्वत्र न्यासकुर्यात्तेषां नाम श्रृणु प्रभो ।
क्रमेण सर्वं कर्त्तंव्यं क्रमभङो न चाचरेत् ॥२५१॥

धर्मं ज्ञानञ्च वैराग्यमैश्वर्यं तदनन्तरम् ।
अधर्ममपि चाज्ञानमवैराग्यं ततः परम् ॥२५२॥

अनैश्वर्य क्रमेणापि विन्यसेत् साधकोत्तमः ।
पुनर्वारं ह्रदम्भोजे न्यसेदेकमनाः सुधीः ॥२५३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-28T04:49:02.6500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तन्खा

  • पु. १ तंखा . सरकारी तिजोरीतून रक्कम देण्याचा हुकूम ; वरात ; सरकारी वसुलांतून तोडून दिलेले उत्पन्न . २ प्राचीनकाळांत आदिलशहाने बसविलेली जमाबंदी , पट्टी . ही अकबराच्या कारकीर्दीत तोडरमल्ल याने पुन्हा दुरुस्त केली . मलिकंबराने केलेल्या प्रतबंदीस तनखा व भाऊंनी बसविलेल्या पट्टीस कमाल म्हणत . तनखाही हर्दू तपियाचा दिवाणांत देत नाहीस . - रा १५ . २७१ . ३ औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत मक्केला यात्रेकरुंना नेणारी जहाजे सुरतच्या बंदरात जी असत त्यांच्या खर्चासाठी तोडून दिलेला वसूल . ४ वसूल ; एखाद्या गांवचा , परगण्याचा जमाबंदीचा , वसुलाचा तक्ता . ५ स्वामित्व ; हक्क . ६ संबंध . ( क्रि० तोडणे ; तोडून टाकणे ). त्या गृहस्थाने आपल्या बायकोचा तनखा तोडून टाकला . ७ पगार ; वेतन . ८ खर्ची . तुम्हाकडे सर्दारमुलुक बहादूर यांनी पर्गणे पालीम येथील ऐवजी तन्खा केली त्या बाबत ऐवज येणे . रा . २२ . १०१ . [ फा . तन्ख्वाह ] सामाशब्द - दास्तान - पु . वसुलाचा सांठ , गल्ला . गडोगडी तनखा , तनखादास्तान , इस्ताद आदिकरुन गडाच्या प्रयोजनाची वस्तुजात गडास संग्रह करुन ठेवावेच लागते . - मराआ ३४ . [ तनखा + फा . दाश्तन = सांठा ] 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्तुशास्त्र पाहणे कितपत विश्वासार्ह आहे? त्याचे परिणाम जाणवतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site