TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

स्वर्गचक्रम्
द्वितीये दक्षिणे पत्रे वान्तबीजं महाप्रभम् ।
मनो विद्याय योगीन्द्रो ध्यायेद् योगार्थीसिद्धये ॥५७॥

तत्र ध्यायेत् स्वर्गचक्रं स्वर्गशोभासमाकुलम् ।
विभाव्य स्वर्गनाथः स्याद्देवेन्द्रसदृशो भुवि ॥५८॥

पञ्चकोणं विभेद्यापि पञ्चकोणं विभति यत् ।
तन्मध्ये वृत्तयुगलं तत्र षट्कोणगं भजेत् ॥५९॥

एतत् स्वर्गाख्यचक्रं तु भूपुरद्वयमध्यके ।
दक्षिणोत्तरपत्रस्थे विभाव्य वान्तमीश्वरम् ॥६०॥

षट्कोणान्तर्गतं वान्तं विद्युत्कोटिसमप्रभम् ।
तमाश्रित्य सुराः सर्वे दशकोणे वशन्ति ते ॥६१॥

पूर्वकोणे महेन्द्रश्च सर्वदेवसमास्थितः ।
इन्द्राणी सहितं ध्यात्वा योगीन्द्रो भवति ध्रुवम् ॥६२॥

तद्दक्षिणे रक्तकोणे वहिनं स्वाहन्वितं स्मरेत् ।
कोटिकाला नलालोलं परिवारगणान्वितम् ॥६३॥

तद्दक्षिणे कामरुपी भाति शक्तियुतः प्रभुः ।
परिवारान्वितं ध्यात्वा तं मृत्यु(त्यु)वशमानयेत् ॥६४॥

नैऋतं विद्युदाकारं कन्दर्पदमनं प्रियम् ।
शक्तियुक्त स्वरानन्दं विभाव्य योगिनीपतिः ॥६५॥

तदधो वरुणं ध्यात्वा सुशक्तिपरिलालितम् ।
जलानामधिपं सत्त्वं नित्यसत्त्वश्रियो भवेत् ॥६६॥

तद्वामे मरुतः कोणं मरुद्गणविभाकरम् ।
वायुस्थानं लयस्थानं वायुव्याप्तं भवेत् सुधीः ॥६७॥

तत्पश्चाद् गणनाथञ्च मत्तं शक्तिसमन्वितम् ।
परिवारगणानन्दं विभाव्य स्याद् गणेश्वरः ॥६८॥

तत्पश्चात् परमं स्थानमीशं शक्तिसमन्वितम् ।
परिवारान्वितं ध्यात्वा कामरुपी भवेद्यतिः ॥६९॥

तत्पश्चात् कोणगेहे च चन्द्रसूर्याग्नितेजसम् ।
एकरुपमूद्र्ध्वसंस्थं ब्रह्माणं भावयेद्यतिः ॥७०॥

इन्द्रवामकोणगेहे अनन्तं वहिनरुपिणम् ।
अनन्तसदृशं ध्यात्वा अनन्तसदृशो भवेत् ॥७१॥

एतत् स्वचक्रमध्ये तु वृत्तयुग्मं महाप्रभम् ।
सर्वदा वहिनना व्याप्तं ज्वलदग्निं विभावयेत् ॥७२॥

वृत्तमध्ये च षट्कोणं कोणे कोणे रिपुक्षयम् ।
लोभमोहादिषट्कञ्च हरेत् षट्कोणसंस्थितान् ॥७३॥

लोभं हरति इन्द्राणी(ग्नी)मोहं हरति दण्डधृक्‍ ।
कामं नैऋवरुणौ क्रोधं वायुश्च योगिनाम् ॥७४॥

मदं हरेदधीशश्च ब्रह्मानन्ती हि योगिनाम् ।
मात्सर्यं संहत्येव मासत्रयनिषेवणात् ॥७५॥

ष‍ट्कोणमध्यदेशस्थं वान्तबीजं शशिप्रभम् ।
स्वर्णालङ्कारजडितं भावयेद् योगसिद्धये ॥७६॥

सदा व्याप्तं कुण्डलिन्या पालितं मण्डितं सुधीः ।
तैले यथा दीपपुञ्चं विभाव्य योगिराड्‌ भवेत् ॥७७॥

स्वयंभूलिङुं तत्रैव विभाव्य चन्द्रमण्डलम् ।
आप्लुतं कारयेन्मन्त्री कुण्डलीसहितं वशी ॥७८॥

एवं क्रमेण सिद्धः स्यात् कुण्डल्याकुञ्चनेन च ।
सदाभ्यासी महायोगी संस्थाप्य वायवीं ततः ॥७९॥

वायव्याभासयुक्तेन एतच्चक्राश्रयेण च ।
मूकोऽपि वाक्‌पतिर्भूयात् फलभागी दिने दिने ॥८०॥

तृतीयदलामाहात्म्यम्

तृतीयदलामाहात्म्यं योगिज्ञानोदयं परम् ।
भाअसिद्धिर्भवेत्तस्य यो भजेदात्मचिन्तनम् ॥८१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-14T21:50:13.0130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कोल्हे

  • न. भोपळाच्या आकाराचा बियानें ठेवण्याचा भाताण्याचा ( पेंढ्याचा ) मुडा , भांडे . ( का . कोळवी = तेल इ० ठेवण्याचा नळा .) 
  • पुन . १ कुत्र्याच्या वर्गातील प्राणी . हा भुर्‍या वर्णाचा व मऊ केसांचा असुन रात्रीचा हिंडतो . याला द्राक्षें वगैरें फळें आवडतात . कर्कशक ओरडणारा , फार धुर्त पण भित्रा . जंबूक ;' शृगाल .' कीं कोल्हेया चांदणी । आवडी उर्पजें । ' - ज्ञा . ४ . २३ . २ ( ल .) धूर्त माणुस , चोरटा माणुस . ( दे . प्रा . कोल्हअ ) म्ह० १ अडलें कोल्हें मंगळ गाय = संकटांत सांपडलेला दुष्ट मनुष्यांहि संकटात घालणाराची स्तुति करतो . तुल० अडलानारायण गाढवाचें पाय धरी . २ एक कोल्हं सतरा ठिकाणी व्यालं . ३ कोल्हं काकडील राजी = ज्या वस्तुवर आपल्या मुळींच हक्क नाहीं ती आपणांस अगदीं थोडी मिळाली तरी क्षुद्र माणुस खुष होतो . अल्पसंतोषी . ( वाप्र .) काल्हाकोल्हाचें लग्न - ऊन असतांना पाऊस पडुं लागला असतां म्हणतात . कोल्हाचेंतोंड बघणें - नागवें कोल्हें भेटणें - शुभ्र शकुन घडणें अकल्पित मोठा लाभ होणें . कोल्ह्यांचें शिंग -( गो .) सशाचें शिंग . ( ल .) अशक्य गोष्ट साध्य होणें ; वशीकरणकला अवगत असणें . ( पुढील समासांतील पहिलें पद ' कोल्हें ' आहे ) 
  • ०कुई स्त्री. कोल्ह्यांची आरडाओरड ; हुकी ( ल .) क्षुद्र लोकांची निरर्थक विरुद्ध बडबड ; क्षुद्र अडथळा . ' बाहेरच्या जगाला विसरून ... जगाची कर्कश कोल्हेकुई कोण ऐकत बसणार ? ' प्रेमसंन्यास 
  • ०टेंकण णें - न . ( विशेषत ; चतुर्थी विभक्तीत बसणें , किंवा येणें बरोबर उपयोग ). कोल्हें टेकण्यास बसणें - कोल्याप्रमाणें दबकून बसणे . कोल्हें टेकण्यास येणें - १ वयांमुळें अशक्तता प्राप्त होणे . २ मावळण्यास येणें ( सुर्य दिवस ) कोल्हा मागल्या पायावर बसला असतां जमीनीपासुन जितक्या उंचीवर असतो तितक्या उंचीवर सुर्य मावळतांना क्षितीजापासुन असला म्हणजे म्हणतात . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.