TransLiteral Foundation

दशमः पटलः - अष्टोत्तरसहस्त्रनामकवचम् ५

कुमार्या सहस्त्रनामानि


अष्टोत्तरसहस्त्रनामकवचम् ५
धान्यदा धान्यबीजा च धर्माधर्मस्वरुपिणी ।
धाराधरस्था धन्या च धर्मपुञ्चनिवासिनी ॥१०१॥

धनाढ्यप्रियकन्या च धन्यलोकैश्च सेविता ।
धर्मार्थकाममोक्षाङी धर्मार्थकाममोक्षदा ॥१०२॥

धराधरा धुरोणा च धवला धवलामुखी ।
धरा च धामरुपा च ध्रुवा ध्रौव्या ध्रुवप्रिया ॥१०३॥

धनेशी धारणाख्या च धर्मनिन्दाविनाशिनी ।
धर्मतेजोमयी धर्म्म्या धैर्याग्रभर्गमोहिनी ॥१०४॥

धारणा धौतवसना धत्तूरफलभोगिनी ।
नारायणी नरेन्द्रस्था नारायणकलेवरा ॥१०५॥

नरनारायणप्रीता धर्मनिन्दा नमोहिता ।
नित्या नापिकन्या च नयनस्था नरप्रिया ॥१०६॥

नाम्नी नामप्रिया नारा नारायणसुता नरा ।
नवीननायकप्रीता नव्या नवफलप्रिया ॥१०७॥

नवीनकुसुमप्रीता नवीनानां ध्वजानुता ।
नारी निम्बस्थितानन्दानन्दिनी नन्दकारिका ॥१०८॥

नवपुष्पमहाप्रीता नवपुष्पसुगन्धिका ।
नन्दस्था नन्दकन्या नन्दमोक्षप्रदायिनी ॥१०९॥

नमिता नामभेदा च नाम्नार्त्तवनमोहिनी ।
नवबुद्धिप्रियानेका नाकस्था नामकन्यका ॥११०॥

निन्दाहीना नवोल्लासा नाकस्थानप्रदायिनी ।
निम्बवृक्षस्थिता निम्बा नानावृक्षनिवासिनी ॥१११॥

नाश्यातीता नीलवर्णा नीलवर्णा सरस्वती ।
नभःस्था नायकप्रीता नायकप्रियकामिनी ॥११२॥

नैववर्णा निराहारा निवीहाणां रजःप्रिया ।
निम्ननाभिप्रियाकारा नरेन्द्रहस्तपूजिता ॥११३॥

नलस्थिता नलप्रीता नलराजकुमारिका ।
परेश्वरी परानन्दां परापरविभेदिका ॥११४॥

परमा परचक्रस्था पार्वती पर्वतप्रिया ।
पारमेशी पर्वनाना पुष्पमाल्यप्रिया परा ॥११५॥

परा प्रिया प्रीतिदात्री प्रीतिः प्रथमकामिनी ।
प्रथमा प्रथमा प्रीता पुष्पगन्धप्रिया परा ॥११६॥

पौष्यी पानरता पीना पीनस्तनसुशोभना ।
परमानरता पुंसां पाशहस्ता पशुप्रिया ॥११७॥

पललानन्दरसिका पलालधूमरुपिणी ।
पलाशपुष्पसङ्काशा पलाशपुष्पमालिनी ॥११८॥

प्रेमभूता पद्ममुखी पद्मरागसुमालिनी ।
पद्ममाला पापहरा पतिप्रेमविलासिनी ॥११९॥

पञ्चाननमनोहारी पञ्चवक्त्रप्रकाशिनी ।
फलमूलाशना फाली फलदा फाल्गुनप्रिया ॥१२०॥

फलनाथप्रिया फल्ली फल्गुकन्या फलोन्मुखी ।
फेत्कारीतन्त्रमुख्या च फेत्कारगणपूजिता ॥१२१॥

फेरवी फेरवसुता फलभोगोद्भवा फला ।
फलप्रिया फलाशक्ता फाल्गुनानन्ददायिनी ॥१२२॥

फाल भोगोत्तरा फेला फुलाम्भोजनिवासिनी ।
वसुदेवगृहस्था च वासवी वीरपूजिता ॥१२३॥

विषभक्षा बुधसुता ब्लुङ्कारी ब्लूवरप्रदा ।
ब्राह्मी बृहस्पतिसुता वाचस्पतिवरप्रदा ॥१२४॥

वेदाचारा वेद्यपरा व्यासवक्त्रस्थिता विभा ।
बोधज्ञा वौषडाख्या च वंशीवंदनपूजिता ॥१२५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-08T06:23:19.3000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

रावणा रावणा म्हळे, भुईचे लिंग सोळें

  • ( गो.) ‘ रावणा 
  • रावणा ’ अशी हांक मारली आणि लिंग जमिनीवर ठेवलें. [ रावणानें शंकराचें आत्मलिंग घेऊन लंकेला जातांना लघुशंका लागली म्हणून एका गुराख्याच्या वेषांत असलेल्या गणपतीजवळ तें दिलें. रावणाची लघवी सरेना तेव्हां इकडे गणपति हात ताटकळल्यामुळें त्याला हांका मारुं लागला. शेवटीं त्यानें तें जमिनीवर ठेविलें ते तेथेंच स्थिर झालें. तें स्थान म्हणजे गोकर्ण महाबळेश्र्वर.] ( ल.) मोठया कष्टानें शपथेपुरेसें काम करुन मोकळें होणें. 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.