TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथमः पटलः - विविध साधनानि ८

आनंदभैरव आणि आनंदभैरवी यांच्यातील संवाद म्हणजेच रूद्रयामल, यात कुण्डलिनीला महाशक्ति मानले आहे. हा तंत्रशास्त्रातील अद्‍भूत ग्रंथ आहे.


विविध साधनानि ८
स भवेत्कामनात्यागी भावमात्रोलक्षणम् ।
वीरभावो महाभावो न भावं दुष्टचेतसाम् ॥१४१॥

भावं मन्दगतं सूक्ष्मं रुद्रमूर्त्याः प्रसिद्धयति ।
भ्रष्टाचार महागूढं त्रैलोक्यमङुल शुभम् ॥१४२॥

पञ्चतत्त्वादिसिद्धयर्थ्म महामोहमदोद्‍भवम् ।
सर्वपीठाकुलाचार हठादानन्दसागरम् ॥१४३॥

कारुण्यवारिधिं वीरसाधने भक्तिकेवलम् ।
ज्ञानीभूत्वा पशोर्भावे वीराचारं ततः परम‍ ॥१४४॥

वीराचाराद्‍ भवेद्रुद्रोऽन्यथा नैव च नैव च ।
भावद्वयस्थितो मन्त्री दिव्यभावं विचारयेत्॥१४५॥

सदा शुचिर्दिव्यभावमाचरेत्सुसमाहितः ।
देवतायाः प्रियार्थञ्च सर्वकर्मकुलेश्वर ॥१४६॥

यद्यत्तत्सकल सिद्धयत्यस्माद्‍ धर्मोदयं शुभम् ।
देवतातुल्यभावश्च देवतायाः क्रियापरः ॥१४७॥

तद्‍ विद्धि देवताभावं सुदिव्यभाक्‌प्रकीर्तितम् ।
सर्वेषां भाववर्गाणाम शक्तिमूलं न संशयः ॥१४८॥

भक्तिं केन प्रकारेण प्राप्नोति साधकोत्तमः ।
ज्ञात्त्वा देवशरीरस्य निजकार्यनुशासनात्॥१४९॥  

ज्ञानेश्च त्रिविधं प्रोक्तमागमाचारसम्भवम् ।   
शब्दब्रह्ममयं तद्धि ज्ञानमार्गेण पश्यति ॥१५०॥

पठित्वा सर्वशास्त्राणि स्वकर्मगायनानि च ।
कृशे विवेकमालम्ब्य नित्य ज्ञानी च साधकः ॥१५१॥

विवेकसंभवं ज्ञानं शिवज्ञानप्रकाशकम्‍ ।
लोचनद्वयहीङ्च बाह्यभावविवर्जितम्‍ ॥१५२॥


लोकानां परिनिर्मुक्तं कालाकालविलोडनम्‍ ।
नित्यज्ञानं परं ज्ञानं तं विद्धि प्राणगोचरम्‍ ॥१५३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-06T08:38:01.8730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बैली

  • पुस्त्री . 
  • डोकीवरुन ओझें नेतांना तें समतोल रांखण्याचें एक लांकडी साधन . एक लांब दांड्याच्या मध्यभागीं एक खुंटी आणि जाळी असते , जाळींत ओझें ठेवतात . हा दांडा हातांत धरतां येतो व त्यामुळें ओझें डोक्यावरुन उचलतां येतें व जमिनीवरहि सहज उतरितां येतें . बेला पहा . 
  • सुताच्या ताण्यास पाजण करतेवेळीं सूत खळ लावणार्‍याच्या छातीइतक्या उंचीवर लांबवर ताणले जाण्यास सुताच्या दोन्ही बाजूस दोन उभ्या करतात त्या चौकटी ; खळ लावलेलीं ताण्याचीं सुतें ताणलेल्या स्थितींत ठेवण्याचे जे दोन घोडे ते प्रत्येक , हे घोडे दोन काठ्या गुणिले चिन्हाच्या ( * ) आकारांत मध्यावर बांधून त्यांच्या वरच्या शेवटास एक आडवी काठी बांधून केलेले असतात . 
  • तिफणीची दोरी . 
RANDOM WORD

Did you know?

कापूर जाळण्यामागची संकल्पना काय? कांही फायदे आहेत काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.