TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयपरिच्छेदः - परिच्छेदः ३

श्री १००८ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-योगीन्द्रवर्य-श्रीआत्मानन्दसर स्वतीस्वामिभिंर्विरचितः ।


परिच्छेदः ३
अर्थवादत्वं विघ्यपेक्षितार्थबोधकत्वं प्रमाणांतरसिद्धार्थबोधकत्वं प्रमाणांतरसिद्धत्वं वा तच्च न वेदांतानां
तत्प्रतिपादितप्रमेयानां वा संभवति । एवमर्धवैनाशिकानां वैशेषिकानां मते निरस्ते
संपूर्णवैनाशिकानां मुक्तकच्छानां बौद्धानां विवसनानामार्हतानां च स्मृतत्वात् स्मृतत्वे
सत्युपेक्षानर्हत्वरूपप्रसंगसंगत्या बुद्धिस्थं मतं निराक्रियते ।
‘बुद्धेरात्मा महान्परः’ ‘असंगो ह्ययं पुरुषः’ इत्यादिश्रुतिषु बुद्धिसाक्षित्वप्रतिपादनादसंगस्य
परिणामासंभवाच्च क्षणिकविज्ञानवाद आर्हतपरिणामानैकांतिकवादश्र्चाप्रामाणिको वेदितव्यः
तेषां बुद्धिधर्मेणाज्ञानेनावृतज्ञानत्वादन्यथा प्रतिपत्तिर्मुमुक्षूणा मनुपादेया ।
तथाचोक्तं भगवता’ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः ‘अत्र भगवता
मिथ्याज्ञानावरणकार्यमोहपिशाचिकयापह्यताद्वैतात्मतत्त्वस्वयंप्रकाशस्फुरणाः
प्रजल्पंत्युन्मत्तवत्सर्वेपि द्वैतवादिनः स्वपरविनाशकाः भविष्यन्तीत्युक्तम् ।
तत्र जडकारणतावादसाम्येन निरीश्र्वरवादिनो कापिलाः सांख्या अपि भ्रांता एव तेषां
मतेऽचेतनस्यैव प्रधानस्य स्वर्गापवर्गार्थं स्वतंत्राप्रवृत्तिरित्यंगीकारः सच सर्वथा लोकप्रसिद्धानुभवविरुद्धः
तथाहि लोके रथादेरचेतनस्य चेतनाद्यधिष्ठितस्यैव प्रवृत्तिर्दृश्यते एवमचेतनस्यापि प्रधानस्याधिष्ठात्रा
चेतनेनावश्यं भवितव्यामिति केवलप्रधानकारणतावादः पराकृतो वेदितव्यः ।
अस्तु तावत् अस्मदादीनां श्रुतवेदांतपरमोदारचित्तानामद्वैताचार्य
कृपापात्रत्वादद्वैतब्रह्मानिष्ठापरत्वमिव सर्वेषां भारतीयानामद्वैतपरब्रह्माणिसमर्पितांतरत्वमित्यभ्यर्थयामो
महेश्र्वरं सांजलिबंधमन्यथा ‘यथा गुरुस्तथा शिष्य’ इति न्यायेनाधःपातो दुष्परिहार एवावगंतव्यः
तथात्र नैय्यायिकाभिमतसाधनसमानाधिकरणात्यंताभावप्रतियोगितानवच्छेदकं
तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यमिति सिद्धांतव्याप्तिलक्षणे साध्यतावच्छेदकहेतुतावच्छेदकसम्बन्धप्रतियोगिवैय्यधिकरण्यादि
प्रवेशवाग्जालजटिलाटवीप्रवेशनं ब्रह्मजिज्ञासूनां मोहायैव भवेदित्यनादरणीयमेवांतर्मुखैरात्मनिष्ठैः
पुनरनुमानत्रैविघ्यं कल्पयति तार्किकः तद्धि केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि अन्वयव्यतिरेकि च
तन्न संगच्छते यतः वृत्तिमदत्यंताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं तच्च सर्वथा श्रुतिविरोधाकुलं
ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यैवानित्यत्वेन कल्पितत्वात्
कल्पितस्य चाधिष्ठाननिष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वमेवेति केवलान्वयित्वमसिद्धम् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:10.1470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घोडें फिरण्याला, गाढव ओझ्याला

 • जे ज्‍या कामास योग्‍य असते, त्‍या कामास त्‍याचा उपयोग करतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.