TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीनागझरी माहात्म्य - अध्याय पाचवा

श्री गोमाजीमहाराजांचे माहात्म्य वर्णन , श्री दासगणू महाराजांनी या पोथीत केले आहे .


अध्याय पाचवा

श्रीगणेशाय नमः ॥

हे वसुदेव -देवकी -नंदना । आजानुबाहो कमलनयना । राहीरुक्मिणीच्या रमणा । पुंडलीकवरदा कृपानिधे ॥१॥

तुम्ही कृपा करुन भलें । संतचरित्र वदविलें । हे पांडुरंगे मम माउले । भीमातटविहारिया ॥२॥

देवा तुझ्या बळावरी । माझ्या उड्या सर्वतोंपरी । दासगणूचया ठेवा शिरीं । वरदकर आपुला ॥३॥

श्रोते तिलूकचंद नांवाचा । एक मारवाडी नागझरीचा । रहाणार होता साचा । डाका पडला तयाच्या घरीं ॥४॥

मध्यरात्रीचे सुमारास । चोरटे आले नागझरीस । तिलूकचंदाच्या गृहास । गराडा त्यांनी घातला ॥५॥

दहापांच चोर रस्त्यावर । उभे राहून भराभर । गोफणीचा वरचेवर । मारा करुं लागले ॥६॥

कांही चोर घरावरी । चढते झाले सत्वरी । टेहळणी ती करण्या खरी । दूरदृष्टी ठेवून ॥७॥

कांही चोर शिरले आंत । चोरावयासी चीजवस्त । कांहीं ते बसले सत्य । तिलूकचंदाचे उरावरी ॥८॥

दरोड्याच्या भयानीं । नौकर चाकर पळोनी । गेले घरा सोडूनी । तिलूकचंदाच्या विबुधहो ॥९॥

संदूक जें कां होतें बडे । तें फोडून पाहिलें रोकडें । चंद्रहार माळा दंडकडे । आंगठ्या पौंच्या बहुसाल ॥१०॥

सोनें -चांदीचा माल नेला । धुंडाळूनी पेट्यांला । बहुमोल होता तोही नेला । माल कपड्यांचा विबुधहो ॥११॥

या डाक्याचे तपासासी । फौजदार आला दुसरे दिवशीं । या फौजदार हुद्यासी । वर्‍हाडी म्हणती चीफसाहेब ॥१२॥

चोरीच्या तपासाचें । काम सुरुं झालें साचें । वहिमी आणविले आसपासचे । शिपाई धाडून चिफानें ॥१३॥

अस्तमानचे समयाला । चीफसाहेब येतां झाला । सहज समाधिदर्शनाला । गोमाजीच्या माळावरी ॥१४॥

दर्शन घेऊन केला नवस । श्रीगोमाजीच्या समाधीस । हा डाका सांपडल्यास । या महिन्यांत मजलागीं ॥१५॥

तरी शंभर रुपयांचा । भंडारा मी घालीन साचा । शिरा तूपसाखरेचा । ये ठायीं करुन ॥१६॥

तुम्ही पावतां नवसाप्रती । ऐसें लोक बोलती । त्याची दावा प्रचिती । मजलागीं ये वेळा ॥१७॥

मी नुकताच फौजदार । झालों खामगांवावर । हा गुन्हा सांपडेल जर । तरी कायम होईन मी ॥१८॥

त्यांतून पोराबाळांचा । बाप मी आहे साचा । तूं कृपासमुद्र करुणेचा । कृपा करा मजवरी ॥१९॥

तों रात्रीच्या समयासी । स्वप्न पडलें चिफासी । तूं न बसे नागझरीसी । जाई गव्हानाकारणें ॥२०॥

चोरीचा तपास लागेल । तूंही कायम होशील । फार काय सर्कल । पुढचे वर्षी होशील तूं ॥२१॥

गव्हानीं चोरी सांपडली । मालमत्ता मिळाली । तिलूकचंदाची सगळी । जेवढी गेली होती हो ॥२२॥

चीफसाहेब कायम झाला । खामगांव तालुक्याला । हा येत होता दर्शनाला । नागझरीस हमेशा ॥२३॥

असो कुकाजी पाटील स्वर्गवासी । झाले पंढरीक्षेत्रासी । आषाढ शुद्ध पक्षासी । संवतएकुणीसशें बेचाळीसीमधें ॥२४॥

या कुकाजी पाटलाचा । बंधु कडताजी होय साचा । हाही भक्त गोमाजीचा । होता कुकाजीचे परी ॥२५॥

या कडताजीकारण । पुत्र झाले सहाजण । खंडू गणपती नारायण । हरी मारुती कृष्णाजी ॥२६॥

परी कुकाजीनें त्याची खंती । वाहिली नाहीं तिळरती । बंधूच्याच मुलांप्रती । तो आपुलीं समजतसे ॥२७॥

कडताजीच्या मागें जाण । या साही मुलांचें संगोपन । पुत्रवत समजून । केलें होतें कुकाजीनें ॥२८॥

मरणसमयीं पंढरींत । त्या कुकाजी पाटलाप्रत । आषाढी एकादशीस सत्य । ऐशापरी स्वप्न पडलें ॥२९॥

हे कुकाजी भक्तवरा । तुझा मृत्यु पंढरपुरा । आहे चतुर्दशीसी खरा । आतां तो टळणें नसे ॥३०॥

म्हणून मृत्युपत्र करावें । त्यांत लिहून ठेवावें । माझ्या वंशजानें चालवावें । व्रत पंढरीच्या वारीचें ॥३१॥

शेतें संपत्ती वांटून द्यावी । अवघ्या मुलांकारणें बरवी । थोडी राखून ठेवावी । सार्वजनिक हितास्तव ॥३२॥

ऐसें स्वप्न पाहिलें । कुकाजीचें मन आनंदलें । मृत्युपत्र त्यानें केलें । पंढरीक्षेत्रामाजीं पहा ॥३३॥

त्या मृत्यूपत्रावरुन । नागझरीचें संस्थान । झालें असें स्थापन । सुकदेवाच्या हातानें ॥३४॥

हा सुकदेव नातू कुकाजीचा । दत्तक नारायण पाटलाचा । जन्मदाता बाप याचा । गणपती पाटील असें की ॥३५॥

यानें " कुकाजी महादाजी ट्रस्ट केला " । त्या नागझरी ग्रामीं भला । तो उत्तम प्रकारें चालविला । हें खरोखर भुषण तया ॥३६॥

या सुकदेव पाटलाला । विषमज्वर होता झाला । बुधहो पहा शेगांवाला । पन्नाशी ती उलटल्यावर ॥३७॥

वैद्य डॉक्टरांचे उपचार । जो जो करावे वरच्यावर । तो तो वाढूं लागला जोर । व्याधीचा कीं तया काळीं ॥३८॥

सुकदेव म्हणे आप्तांसी । तुम्ही न्या मला नागझरीसी । गोमाजींचे पायापाशी । तेथें बरा होईन मी ॥३९॥

तो डॉक्टरांचाही डाक्टर । वैद्यांचाही वैद्य थोर । गोमाजींचा अधिकार । आगळा आहे सर्वांहुनी ॥४०॥

जिवलग मित्र सुकदेवाचा । लाडूशेट नांवाचा । मुदलीआर जातीचा । मद्रासी गृहस्थ एक ॥४१॥

तो पुसे डॉक्टरास । न्यावे का हो नागझरीस । आम्ही सुकदेव पाटलास । त्यांचा हट्ट विशेष असे ॥४२॥

डॉक्टर म्हणे ऐका ऐका । नागझरीस नेऊं नका । सुकदेव पाटलाप्रती देखा । अहो लाडूशेट तुम्ही ॥४३॥

हालचाल बिछान्यावरची । तीही त्या न सोसवे साची । या टायफाईड रोगाची । तर्‍हा आहे विचित्र ॥४४॥

मलोत्सर्ग बिछान्यांत । करविणें या रोग्याप्रत । तोच तुम्ही नागझरीप्रत । नेता म्हणता काय हें ? ॥४५॥

ऐसें डॉक्टरांचे पडे मत । तें न पटे यत्किंचित । सुखदेवाकारणें सत्य । सचिंत झाले लोक सारे ॥४६॥

खामगांव अकोला उमरावती । येथून डॉक्टर आणविले अती । आयुर्वेद जाणते सन्मती । वैद्य तेही आणविले ॥४७॥

परी न झाला उपयोग कांहीं । रोग हटेना अंशेंही । समाचारास जो जो येई । मनुष्य सुकदेव पाटलाच्या ॥४८॥

त्याला त्यांनी म्हणावें । मला नागझरीस न्यावें । एवढे वचन ऐकावें । माझे तुम्ही बाप हो ॥४९॥

एक दिवस निकराचें । बोलणें त्यांनीं केलें साचें । श्रीगोमाजीं पदाचें । दर्शन म्हणे घडवा मला ॥५०॥

डॉक्टरांचें ऐकूं नका । मला शेगांवी ठेवूं नका । उगीच सबबी सांगूं नका । त्या न मी ऐकणार ॥५१॥

ऐसें सांगून अवघ्यांला । सुकदेव पाटील उठून बसला । म्याना आप्तांनीं तयार केला । नागझरीसी नेण्याते ॥५२॥

सुकदेव बसला म्यानांत । आला नागझरीप्रत । गोमाजीसी दंडवत । साष्टांग त्यांनी घातिले ॥५३॥

समर्था तुझी चाकरी । होऊं दे या माझ्या करीं । उपयुक्त कामाची हौस भारी । आहे माझ्या मनांतून ॥५४॥

वैद्यशाळा शास्त्रशाळा । चालविणें आहे या स्थळा । अनाथाच्या लेंकराला । उपयुक्त शिक्षण देणें असे ॥५५॥

नागझरीस आल्यावर । पडूं लागला उतार । पाटलासी वरचेवर । व्याधी सर्व झाली बरी ॥५६॥

साधूचिया पायापुढें । औषध काय सांगा रडे । साधूचरण रोकडे । अमृत भाविका निःसंशय ॥५७॥

सुकदेव पूर्ण बरा झाला । आश्चर्य वाटलें लोकांला । वैद्य आणि डॉक्टरला । हें निराळें सांगणें नको ॥५८॥

श्रोते अवघ्या श्रीमंतांनी । नागझरीस येवोनी । या संस्थेस पाहूनी । ऐसेंच काहीं करावें ॥५९॥

तरीच उपयोग श्रीमंतीचा । योग्य आहे व्हावयाचा । ख्यालीखुशालींत पैशाचा । खर्च न करा येतुलाही ॥६०॥

ऐसें सर्वांनीं केल्यास । राष्ट्र येईल उदयास । होत चालला जो कार्‍हास । तोही थांबेल धर्माचा ॥६१॥

ऐसें हें स्थान जागृत । गोमाजीचें वर्‍हाडांत । सुखी झाले असंख्यात । लोक यांच्या कृपेनीं ॥६२॥

अजूनही अनुष्ठाना । लोक येती तेथे जाणा । कुंडामाजीं करुन स्नाना । प्रदक्षिणा घालिती ॥६३॥

गुरुचरित्र वाचती कोणी । निराहारी राहती कोणी । कोणी उभे राहोनी । करिती हरीचा नामगजर ॥६४॥

ज्ञानेश्वरीचें पारायण । कोणी करिती येथें येऊन । कोणी जावळें काढिती जन । येथें येऊन मुलांचें ॥६५॥

कोणी गोर्‍हे सोडिती । कोणी गाई अर्पिती । कोणी रुपये खेळवती । समर्थांच्या द्वारावरी ॥६६॥

ऐसें गोमाजीचरित्र थोर । करील पापांचा संहार । मनींची चिंता होईल दूर । दर्शन घेतां समाधीचें ॥६७॥

आधी सभ्दाव ठेवावा । पुढे त्याचा अनुभव घ्यावा । पोकळ कधीं न करावा । वादविवाद येविषयीं ॥६८॥

श्रीगोमाजी साधूवर । कुबेराचाही कुबेर । वैद्याचाही वैद्य थोर । येविषयीं शंका नसे ॥६९॥

जो या पंचाध्यायासी । स्नान करुन कुंडासी । वाचित जाईल प्रतिदिवशीं । त्याच्या कामना पुरतील ॥७०॥

रोगी होतील निरोगी । जे जे असतील अभागी । ते ते होतील याच जागीं । भाग्यवान निःसंशय ॥७१॥

या ग्रंथाची अनुक्रमणिका । सांगतो मी आतां ऐका । अभक्तिलेश ठेवूं नका । चित्तीं श्रोते प्रथमतां ॥७२॥

प्रथम अध्यायीं मंगलाचरण । स्वामी नरसिंहसरस्वतीचें आगमन । झालें नागझरी माळाकारण । आपुल्या सप्त शिष्यांसह ॥७३॥

त्यांनी नागझरी माळावरी । प्रगटविली गोदावरी । विभांडक झाला अधिकारी । मननदीच्या स्नानानें ॥७४॥

द्वितीय अध्यायाचे ठायीं । निंबाजीची कथा पाही । मोकळें केलें लवलाही । तिर्थ श्रोते बुजलेलें ॥७५॥

कुकाजीला उपदेश । केला तृतीय अध्यायास । घागर सांपडली कुकाजीस । निजसदनीं रुपयांची ॥७६॥

चतुर्थामाजीं अभिनव कथा । वांझ गाईची तत्त्वतां । गोमाजी बैसले दोहण्याकरिता । वांझ गाईकारणें ॥७७॥

दूध निघाले चार शेर । आश्चर्य झालें जनां फार । काय न करी सांगा कर । खर्‍या साधुपुरुषाचा ॥७८॥

कळसाध्याय पांचवा । समाधीचा असे बरवा । उदेगिरास करण्या सेवा । जमीन इनाम मिळाली ॥७९॥

हें नागझरी महात्म्याचें सार । कथियलें मीं साचार । याचा पोक्त करा विचार । विनवीतसे दासगणू ॥८०॥

दासगणू जोडून कर । म्हणे हे गोमाजी गुरुवरा । कृपेची ती पाखर करा । मजवरी दयानिधे ॥८१॥

संतकृपा झाल्यावर । मग कशाचा राहील दर । तो सुखी राहील निरंतर । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥८२॥

शके अठराशे अडुसष्टासी । फाल्गुन शुद्ध द्वादशीसी । नागझरीचें कुंडापाशी । नागेश्वरासन्निध ॥८३॥

मंगळवार दिवस खरा । प्रहर पहा होता तिसरा । त्यावेळीं ग्रंथ पुरा । केला दासगणूनें ॥८४॥

ही दासगणू वर्णित कथा । नाहीं गप्पेचा खचित गाथा । विश्वास ठेंवूनिया वरता । अनुभवाची वाट पहाणें ॥८५॥

॥ श्रीहरिहरार्पणमस्तु ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:44:14.8530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अडणें - अडती तेव्हां पडती, नाहीं तर (तेव्हां) टणटण उडती

  • मनुष्य अडचणींत सांपडलें म्हणजे नम्र होतें व स्वतःकडे कमीपणा पतकरतें. पण जेव्हां त्यास कोणत्याहि गोष्टीची अडचण नसते तेव्हां मोठ्या दिमाखानें वागतें. दुसर्‍याची गरज लागली म्हणजे मनुष्य अजीजी करतें पण तीच गरज नसली म्हणजे गर्वानें ताठून जातें. 
RANDOM WORD

Did you know?

’ श्रीदुर्गासप्तशती’ ग्रंथातील कांही मंत्र जीवनातील संकटे दूर करतात काय? असे कोणते मंत्र आहेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site