TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

आचाराध्यायः - वर्णजातिविवेकप्रकरणम्

चित्तशुद्धीनें विचाराची योग्यता येते आणि वेदान्तविचाराने संसारापासून मोक्ष होतो , हेच ठामपणे याज्ञवल्क्यस्मृतित सांगितले आहे .


वर्णजातिविवेकप्रकरणम्

सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ।

अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राःसन्तानवर्धनाः ॥९०॥

विप्रान्मूर्द्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम् ।

अम्बष्ठः शूद्र्य़ां निषादो जातः पारवोऽपि वा ॥९१॥

वैश्याशूद्रोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ ।

वैश्यात्तु करणः शूद्रां विन्नास्वेव विधिः स्मृतः ॥९२॥

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वैश्याद्वैदेहिकस्तथा ।

शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥९३॥

क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्रात्क्षत्तारमेव च ।

शूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥९४॥

माहिष्येण करण्यां च रथकारः प्रजायते ।

असत्सन्तस्तु विज्ञेया प्रतिलोमानुलोमजाः ॥९५॥

जात्युकर्षे युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ।

व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरम् ॥९६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:15.1000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

छेदणें

  • स.क्रि. १ कापणें ; छाटणें ; तोडणें ; चिरणें ; भाग करणें २ मोत्याला वेध पाडणें . ३ दुभागणें . ४ नाश करणें ; तोडणें ; कापणें . [ सं . छिद - कापणें ] छेदन - न . छेद ; कापण्याची क्रिया ; 
  • v i  To cut, split, divide. To perforate or bore (pearls &c.). To intersect. To destroy, cut up. 
  • ०बिंदु पु. ( भूमिति ) ज्या ठिकाणीं दोन रेषा किंवा वर्तुळें एकमेकांस छेदतात तो . छेदनीय - वि . छेदावयास योग्य ; भागार्ह . छेदभेद - तोडमोड . किंबहुना सांडावे । छेदभेद । - ज्ञा १७ . २१२ . छेदित - वि . कापलेला ; भाग केलेला . छेद्य - वि . छेदनीय पहा . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site