TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्|प्रथमः खण्डः : तृतीयः स्कन्धः|
अथ एकोनविंशोऽध्यायः

तृतीयः स्कन्धः - अथ एकोनविंशोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


हिरण्याक्षवध

मैत्रेय उवाच

अवधार्य विरिंचस्य निर्व्यलीकामृतं वचः ।

प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन सोऽग्रहीत ॥१॥

ततः सपत्नं मुखताश्चन्तमकुतोभयम ।

जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥२॥

सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात ।

विघुर्णितापतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत ॥३॥

स तदा लब्धतीर्थोऽपिअ न बबाधे निरायुधम ।

मानयन स मृधे धर्मं विष्वक्सेनं प्रकोपयन ॥४॥

गदायामपविद्धायां हाहाकरं विनिर्गते ।

मानयास्मास तद्धर्म सुनाभं चास्मरद्विभूः ॥५॥

तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमानम ।

चित्रा वाचोऽताद्विदां खेचराणां तत्रास्मासन स्वास्ति तेऽमुं जहीति ॥६॥

स तं निशाम्यत्तरथांगमग्रतो व्यवस्थित पद्मपलाशलोचनम ।

विकोल्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्चदमदशच्छ्वसन ॥७॥

करालदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्या संचक्षाणो दहन्निव ।

अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरीम ॥८॥

पद सव्येन तां साधो भगवान यज्ञसुकरः ।

लीलया मिषतः शत्रो प्राहरद्वातरंहसम ॥९॥

आह चायुधमाधस्त्व घटस्व त्वं जिगीषसि ।

इत्युक्तः स तदा भुयस्ताडयन व्यनदद भृशम ॥१०॥

तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान समवस्थितः ।

जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम ॥११॥

स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः ।

नैच्छद्गदं दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥

जग्राह त्रिशिखं शुलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपम ।

यज्ञान धृतरुपाय विप्रायाभिचरन यथा ॥१३॥

तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तः ख उदीर्णदीधिते ।

चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्त्रमुज्झितम ॥१४॥

वृक्णे स्वशुले बहुधाऽरिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभुतिमत ।

प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्ठिना नदन प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५॥

तेनेत्थामहतः क्षत्तर्भगवनादिसुकरः ।

नाकम्पत मनाक क्वपि स्नाज हत इव द्विपः ॥१६॥

अथोरुधासृजन्माय़ां योगमायेश्वरे हरौ ।

यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम ॥१७॥

प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन ।

दिग्भो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव ॥१८॥

द्यौर्नष्टभगणाभ्रौद्यैः सविद्युत्स्तनयित्नभिः ।

वर्षद्भिह पुयकेशासृग्विण्मुत्रास्थिनी चासकृत ॥१९॥

गिरयः प्रत्यदृश्यन नानायुधमुचोऽनघ ।

दिग्वाससो यातुधान्यः शुलिन्यो मुक्तामुर्धजाः ॥२०॥

बहुर्भिर्यक्षरक्षोभिः पत्त्यश्वरथकुत्र्जरैः ।

आततायिभिरुत्सृष्ता हिंस्त्रा वाचोऽतिवैशसः ॥२१॥

प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत ।

सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुंक्त दयितं त्रिपात ॥२२॥

तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः ।

स्मरन्त्या भर्तुरादेश स्तनाच्चासृक प्रसुस्रुवे ॥२३॥

विनष्टास स्वमायासु भूयश्वाव्रज्य केशवम ।

रुषोपगूहमानोऽमुं ददृशेऽवस्थितं बहिः ॥२४॥

तं मुष्टिभिर्विनिघ्रन्तं वज्रसारैरधोक्षजः ।

करेण कर्णमुलेऽहन यथा त्वाष्ट्र मरुप्तातिः ॥२५॥

स आहतो विश्वजिता ह्यावज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः ।

विशीर्णबाह्वंगघिर्शिरोरुहोऽपतद यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता ॥२६॥

क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम ।

अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम ॥२७॥

यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया ।

तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज ह ॥२८॥

एतौ तौं पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिम ।

पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपस्येते ह जन्मभिः ॥२९॥

देवा ऊचुः

नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये ।

दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद स्त्वत्पादभक्ता वयमीश निर्वृत्ताः ॥३०॥

मैत्रेय उवाच

एवं हिरण्याक्षमसह्यविक्रमं स सादयित्वा हरिरादिसुकरः ।

जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥३१॥

मया यथानुक्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम ।

यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो मझामृधे क्रीडनवन्निराकृतः ॥३२॥

सुत उवाच

इति कौषारवाख्यातामाश्रुत्वा भगवत्कथाम ।

क्षत्ता‍ऽऽनन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज ॥३३॥

अन्येषां पुण्यष्लोकानामुद्द्मयशसां सताम ।

उपश्रुत्या भवेन्मोदः श्रेवत्सांकस्य किंपुनः ॥३४॥

यो गजेण्द्र झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम ।

क्रोशन्तीनां करेणुनां कृच्छ्रतोऽमोचयदद्रुतम ॥३५॥

तं सुखाराध्यमृजुभिरनन्यशरणैर्नृभिः ।

कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥३६॥

यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसुकरात्मनः ।

श्रुणोति गायत्यनुमोदतेऽत्र्जसा विमुच्यते ब्रह्मावधादपि द्विजाः ॥३७॥

एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम ।

प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंगः श्रृण्वताम ॥३८॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:35.7230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आला मानकरी, चार खुंटाची जहागिरी

 • भिकारी मनुष्याची चौपदरी ही त्याची जहागीर व तेथील तो मानकरी. यावरून मानकरी आले, मानकरी आले म्हणून ओरड ऐकून जो पहावयास जावे तो आपल्या समोर भिकारी दिसावा, अशा परिस्थितीत योजतात. चार खुंटांची जहागीर म्हणजे चौपदरी भीक मागावयाची झोळी. 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.