TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयः स्कन्धः - अथ पंचमोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


सृष्टिवर्णन

नारद उवाच

देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूवज ।

तद विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्वनिदर्शनम ॥१॥

यद्रुपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो ।

यत्सस्थं यत्परं यच्च तत्तत्वं वद तत्त्वतः ॥२॥

सर्वं ह्योतद भवान वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः ।

करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तव ॥३॥

यद्विज्ञानो यदधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः ।

एकः सृजसि भुतानि भूतैरेवात्ममायया ॥४॥

आत्मन भावयसे तानि न पाराभावयम स्वयम ।

आत्म्यशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः ॥५॥

नाहं वेद परं ह्र्स्मिन्नापरं न समं विभो ।

नामरुपगुणैर्भाव्यं सदसतं किंचिदन्यतः ॥६॥

स भवानचरद घोरं यत तपः सूसमाहितः ।

तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंका प्रयच्छसि ॥७॥

एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर ।

विजानीहि यथैवेदमहं बुध्येऽनुशासितः ॥८॥

ब्रह्मोवाच

सम्यक कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम ।

यदहं चोदितः सौम्यः भगवद्वीर्यदर्शने ॥९॥

नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः ।

अविज्ञय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे ॥१०॥

येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम ।

यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः ॥११॥

तस्मै नमो भगवते वासूदेवाय धीमहि ।

यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवान्ति जगदगुरुम ॥१२॥

विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया ।

विमोहिता विकत्थन्ते ममाहामिति दुर्धियः ॥१३॥

द्र्व्यं कर्म च कालस्च स्वभावो जीव एव च ।

वासूदेवात्परो ब्रह्मान्न चान्यॊऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ॥१४॥

नरायणपरा वेदा देवा नारायणांगजाः ।

नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥

नारायणपरो योगो नरायणपरं तपः ।

नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥१६॥

तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कुटस्थस्याखिलात्मनः ।

सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः ॥१७॥

सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः ।

स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥१८॥

कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः ।

बन्धार्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुष गुणाः ॥१९॥

स एष बगवाँलिंगैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः ।

स्वलक्षितागतिर्ब्रहान सर्वेषा मम चेश्चरः ॥२०॥

कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया ।

आत्मनं यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥

कालाद गुणव्यतिकारः परिणामः स्वभावतः ।

कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत ॥२२॥

महतस्तु विकृर्णाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात ।

तमः प्रधानस्त्वभवद द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥२३॥

सोऽहकांर इति प्रोक्तो विकृर्वन समभूत्त्रिधा ।

वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा ।

द्रव्यशक्तिः क्रियशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिती प्रभो ॥२४॥

तामसदपि भूतादेर्विकुर्वाणादभुन्नभः ।

तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यद द्रष्टदृश्ययोः ॥२५॥

नभसोऽथ विकुर्वाणदभुत स्पर्शगुणोऽनिलः ।

परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहोबलम ॥२६॥

वायोरपि विकृर्वाणादभूत स्पर्शगोणोऽनिलः ।

उदपद्यत तेजो वै रुपवत स्पर्शशब्दवत ॥२७॥

तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम ।

रुपवत स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात ॥२८॥

विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभुत ।

परान्वयाद रसस्पर्शशब्ददरुपगुणान्वितः ॥२९॥

वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश ।

दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्निन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥३०॥

तैजसत तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन ।

ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धि प्राणश्च तैजसौ ।

श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्विह्नावाग्दोमेंढ्राडघ्रिपायवः ॥३१॥

यदैतेऽसंगता भावा भेतेन्द्रियमनोगुणाः ।

यदायतननिर्माण न शेकर्ब्रह्मावित्तम ॥३२॥

तदा संहात्य चान्योन्यं भगवाच्छक्तिचोदिताः ।

सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यादं ॥३३॥

वर्षपुगसहस्त्रान्ते तदण्डमुदकेशयम ।

कालकर्मस्वभावस्थे जीवोऽजीवमजीवयत ॥३४॥

स एव पुरुशस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः ।

सहस्त्रोर्वडघ्रिबाह्मक्षः सहस्त्राननशीर्षवान ॥३५॥

यस्येहावयवैर्लोकान कल्पयन्ति मनीषिषः ।

कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्व जघनादिभिः ॥३६॥

पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ।

उर्वोवैश्यो भगवतः पदभ्यां शुद्रोऽभ्यजायत ॥३७॥

भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभिस्तः ।

हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ॥३८॥

ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात ।

मुर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मालोकः सनातनः ॥३९॥

तत्कट्यां चातलं क्लृत्पमूरुभ्यां वितलं विभोः ।

जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम ॥४०॥

महातलं तु गुल्पाभ्यां प्रपदांभ्यां रसातलम ।

पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान ॥४१॥

भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः ।

स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धा इति वा लोककल्पनाः ॥४२॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंहंस्या संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:34.3670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŚAKTIBHADRA(शक्तिभद्र)

  • A dramatist in Sanskrit, who lived in the seventh century A.D. He belonged to Chengannur in the Kerala State. He was a disciple of Śaṅkarācārya. The Dramatic composition ‘Āścaryacūḍāmaṇi’ is his work. Śaktibhadra, after writing his drama, once read it out to Śaṅkarācārya. As the ācārya was observing silence that day, he made no comments about the drama. Disappointed at this silence of his Guru, the dramatist burnt his work to ashes in fire. When his observance of silence was over, the Guru asked his disciple for the drama. When told about the burning of the drama the ācārya repeated from memory the whole drama. The above legend is widely prevalent in Kerala. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणता शब्द योग्य आहे ? नखाला जिव्हारी लागणे की जिव्हाळी लागणे?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.