TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथमः स्कन्धः - अथ प्रथमोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


शौनक आदी ऋषींचा सुतांना प्रश्न

मंगलाचरण

जन्माद्यस्त्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदाअ य आदिकवये मुह्रान्ति यत्सुरयः ।

तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्रा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परं धीर्माहि ॥१॥

धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मुलनम ।

श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयारुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुषुभिस्तत्क्षणात ॥२॥

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम ।

पिबत भागवंत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥३॥

कथाप्रारम्भः

नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः ।

सत्रं स्वर्गायलोकाय सहस्त्रसममासत ॥४॥

त एकदा तु मुनयः प्रातर्हतहुताग्नयः ।

सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात ॥५॥

ऋषय ऊचुः

त्वय खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ ।

आख्यातान्यप्यधीतानि धर्माशास्त्राणि यान्तुत । \६॥

यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणह ।

अन्ये च मुनयह सुत परावरविदो विदुः ॥७॥

वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्व्स तत्त्वस्तदनुग्रहात ।

ब्रुयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यामप्युत ॥८॥

तत्र तत्रात्र्जसाऽऽयुष्मन भवता युद्विनिश्चितम ।

पुंसामेकन्तताः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि ॥९॥

प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः ।

मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः ॥१०॥

भूरिणी भुरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः ।

अतः साधोऽत्र यत्सारं समुदधृत्य मनीषया ।

ब्रुहि नः श्रद्दधानांना येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥

सुत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः ।

देवक्यां वसुदेववस्य जातो यस्य चिकर्षिया ॥१२॥

तन्नः शुक्षुषमाणानामर्हस्यंगानुवर्णितुम ।

यस्यावतारो भुतांना क्षेमाय च भवाच च ॥१३॥

आपन्नः संसृत्तिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन ।

ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयन ॥१४॥

यत्पादसंश्रयाः सुत मुनयः प्रसमायनाः ।

सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवद्या ॥१५॥

को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मण ।

शुद्धीकामो न श्रृणुयाद्यशः कलिमलापहम ॥१६॥

तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरिभिः ।

ब्रुहि नः श्रद्धाधानांना लीलया दधतः कलाः ॥१७॥

अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शुभाः ।

लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्त्यात्ममायया ॥१८॥

वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे ।

यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१९॥

कृतवाना किल वीर्याणि सह रामेण केशवः ।

अतिमर्त्यानि भगवान गूढः कपटमानुषः ॥२०॥

कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन वैष्णवे वयम ।

आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥

त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम ।

कलिं सत्त्वहरं पुसां कर्णधार इवार्णवम ॥२२॥

ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्माण्ये धर्मवर्मणि ।

स्वां काष्ठामधुनोपेत धर्मः कं शरणं गतः ॥२३॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:33.0670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

embedded figure

  • अंतर्हित आकृति 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.