TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

षष्टोऽध्यायः - अरिष्ट

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


अरिष्ट

संध्यायां हिम दीधिति होरा पापैर्भान्त गतैर्निधनाय ।

रत्येकं शशि पाप समेतैः केन्द्रैर्वा स विनाशम् उपैते ॥१॥

चक्रस्य पूर्वापर भागगेषु क्रूरेषु सौम्येषु च कीट लग्ने ।

क्षिप्रं विनाशं समुपैति जातः पपैर्विलग्नास्तमयाभितश्च ॥२॥

पापावुदयास्त गतौ क्रूरेणयुतश्च शशी ।

दृष्टश्च शुभैर्न यदा मृत्युश्च भवेद् अचिरात् ॥३॥

क्षीणे हिमगौ व्ययगौ पापैरुदयाष्टमगैः ।

केन्द्रेषु शुभाश्च न चेत् क्षिप्रं निधनं प्रवदेत् ॥४॥

क्रूरेण संयुतः शशी स्मरान्त्य मृत्यु लग्नगः ।

कण्टकाद् बहिः शुभैरवीक्षितश्च मृत्युदः ॥५॥

शशिन्यरि विनाशगे निधनम् आशु पापेक्षिते शुभैरथ समाष्टकदलम् अतश्च मिश्रैः स्थितिः ।

असद्भिरवलोकिते बलिभिरत्र मासं शुभे कलत्र सहिते च पाप विजिते विलग्नाधिपे ॥६॥

लग्ने क्षीणे शशिनि निधनं रन्ध्र केन्द्रेषु पापैः

पापान्तस्थे निधन हिबुक द्यून संस्थे च चन्द्रे

एवं लग्ने भवति मदन च्छिद्र संस्थैश्च पापैर्मात्रा सार्द्धं

यदि न च शुभैर्वीक्षितः शक्ति भ्ऱ्द्भिः ॥७॥

राश्यन्तगे सद्भिरवीक्ष्यमाणे चन्द्रे त्रिकोणोपगतैश्च पापैः ।

प्राणैः प्रयात्याशु शिशुर्वियोगम् अस्ते च पापैस्तुहिनांशु लग्ने ॥८॥

अशुभ सहिते ग्रस्ते चन्द्रे कुजे निधनाश्रिते जननि सुतयोर्मृत्युर्लग्ने रवौ तु स शस्त्रजः ।

उदयति रवौ शीतांशौ वा त्रिकोण विनाशगैर्निधनम् अशुभैर्वीर्योपेतैः शुभैर्न युतेक्षिते ॥९॥

असितरवि शशाङ्क भूमिजैर्व्यय नवमोदय नैधनाश्रितैः ।

भवति मरणम् आशु देहिनां यदि बलिना गुरुणा न वीक्षिताः ॥१०॥

सुत मदन नवान्त्य लग्नरन्ध्रेष्वशुभयुतो मरणाय शीतरश्मिः ।

भृगुसुत शशिपुत्र देवपूज्यैर्यदि बलिभिर्न युतोऽवलोकितो वा ॥११॥

योगे स्थानं गतवति बलिनश्चन्द्रे स्वं वा तनु गृहम् अथ वा ।

पापैर्दृष्टे बलवति मरणं वर्षस्यान्तः किल मुनि गदितम् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:53.6270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चतुर्दल

  • a  Quadripetalous: also quadripartite. 
  • वि. चार दलांचें , पाकळयांचें , प्रकारचें , बाजूंचें . गुदस्थानीं चक्र आधार । तेथें चतुर्दळ कमळ सुंदर । - स्वादि ९ . ३ . ५४ . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site