TransLiteral Foundation

द्वितीयोऽध्याय: - श्लोक १ ते २०

देवताओंके शिल्पी विश्वकर्माने, देवगणोंके निवासके लिए जो वास्तुशास्त्र रचा, ये वही ’ विश्वकर्मप्रकाश ’ वास्तुशास्त्र है ।


श्लोक १ ते २०

अथ स्वप्नविधि: ॥
गणेश लोकपालांश्व पृथिवीं च विशेषत:। ग्रहांश्च कलशे पूज्य यथामन्त्रं यथोदितम ॥१॥

यथाकल्पमुपस्कृत्य शुचौ देशे कुशासन:। भूमौ शुद्धेन वस्त्रेण शीर्षे सम्पूजयेच्छियम ॥२॥

पद्माञ्च भद्रकालिञ्च बलिं दत्त्वा तथैव च। सर्व बीजान्बितान कुंभान्सर्वरत्नौषधैर्युतान ॥३॥

कृत्वोभयतटे रम्म्यान्नवाञ्छुद्धोदकान्वितान। कल्पयित्वा सुमनस: कृत्बा स्वस्त्ययनादिकम ॥४॥

सावधान: शुचि: सूक्ष्मक्षौमवासा जितेन्द्रिय:। प्रामुड्खो रुद्ररुद्रेति हुदि रुद्रविधिं जपेत ॥५॥

षडूचं रुद्रजापं च कारयेत्प्रयत: शुचि: ॥६॥

प्रकारान्तरम दुकूलमुक्तामणिभृन्नरेन्द्र: समंत्रिदैवज्ञपुरोहितोऽन्त:। स्वदेवतागारमनुप्रविश्य विवेशयेत्तत्र दिगीश्वरार्चाम ॥७॥

अभ्यर्च्य मन्त्रैस्तु पुरोहितस्तामतश्च तस्यां भुबि संस्कृतायाम। दर्भैश्च कृत्वान्तरमक्षतैस्तान्किरेत्समन्तात्सितसर्षपांश्च ॥८॥

ब्राह्मी सदूर्वामथ नागयूथिं कृत्वोपधानं शिरसि क्षितीश:। पूर्णान्घटान्पुष्पफलान्वितांस्तानाशासु कुर्य्याच्चतुर: क्रमेण ॥९॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवमावर्त्य मंत्रान्प्रयतस्तथैतान। लघ्वेकभुग्दक्षिणपार्श्वशायी स्बप्नं परीक्षेत यथोपदेशम ॥१०॥

नम: शम्भो त्रिनेत्राय रुद्राय वरदाय च । वामनाय विरुपाय स्वप्नाधिपतये नम: ॥११॥

भगवन्देवदेवेशे शूलभृद वृशवाहन। इष्टानि मे समाचक्ष्व स्वप्ने सुप्तस्य शाश्वतम ॥१२॥

एकवस्त्र: कुशास्तीर्णे सुप्त: प्रयत मानस:। निशान्ते पश्यति स्वप्न शुभं वा यादि वाऽशुभम ॥१३॥

चतुरस्त्रां समां शुद्धां भूमिं कृत्वा प्रयत्नत:। तस्मीन दिवसाधनं कार्य वृत्तमध्यगते दिशि ॥१४॥

पूर्वप्लवे भवेल्लक्ष्मीराग्नेय्यां शोकमादिशेत याम्यां याति यमद्वारं नैऋते च महाभयम ॥१५॥

पश्चिमे कलहं कुर्याद्वायव्यां मृत्यमादिशेत। उत्तरे वंशवृद्धी: स्यादीशाने रत्नसंचय: ॥१६॥

दिड्मुढे कुलनाश: स्याद्वके दारिद्य्रमादिशेत ॥

अथ समयशुद्धि: ॥

चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो नवं कारयेद गृहम। वैशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे मृत्यस्तथैव च ॥१७॥

आषाढे भृत्यरत्नानिपशुवर्जमवाप्नुयात। श्रावणे मित्रलाभन्तु हानि भाद्रपदे तथा ॥१८॥

युद्धं चैवाश्विने मासि कार्तिक धनधान्यकम। धनवृद्धिमार्गशीर्षे पौषे तस्करतो भयम ॥१९॥

माघे त्वग्निभयं विन्द्याल्लक्ष्मीवृद्धिश्च फाल्गुने। गृहसंस्थापनं सूर्ये मेषस्थे शुभदं भवेत ॥२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-20T21:36:36.1270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आले आले रावजी! गेले गेले रावजी!

  • रावजी नावाचा बावळट दिसणारा परंतु महा बिलंदर माणूस एका खेडेगावात आला असतां तेथील ग्रामस्थांनी त्याची गंमत करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे त्यास बायकोचे सोंग देऊन तमाशात नाचण्यास लाविले. बायकोचे सोंग घेण्याकरितां त्याच्या अंगावर उंची लुगडे व दागदागिने घातले. रावजी खेळ्यांची फळी फोडून बाईच्या वेषात नाचला असतां सर्व खेळे व प्रेक्षक ‘आले आले रावजी!’ करू लागले व तोहि वेडेविद्रें नाचू लागला. त्याने लोकांना खूप हसविले व ‘गेले गेले रावजी!’ म्हणत एक एक पाऊल मागे घेतले. खेळेहि तसेच म्हणत मृदंग व टाळ वाजवूं लागले. व त्या गडबडीत रावजींनी पळ काढला. त्या टाळमृदंगाच्या आवाजात रावजी पळून गेल्याचे प्रथम समजले नाही. पण समजल्यावर शोध करूनहि रावजी सापडला नाही. अशा तर्‍हेने ग्रामस्थ रावजीला बनवून करमणूक करण्यास गेले पण रावजीनेच त्यांना बनवून दागिन्यांसह पळ काढला. यावरून एखादा दुसर्‍यास बनविण्यास गेला असतां स्वतःच बनला गेला तर वरील म्हण वापरतात. 
RANDOM WORD

Featured site