TransLiteral Foundation

होणारें न चुकेल, होईल तरी ब्रम्हा तया आडवा l

ब्रम्हदेव आड आला तरी भवितव्यता चुकत नाहीं.

Related Words

  |  
l-   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अघाडीचा गेला वेळ पिच्छाडी तरी सांभाळ   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   अडवून कोणीं धरलें तरी काम न राहें त्याच्यामुळें   अधेल्यावर काठी कोणीहि घालावी - अधेल्यावर धोंडा (धोपटा) कोणी तरी टाकील   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   असतां सर्व गुणसंपन्न एक तरी राहतो दुर्गुण   आईजवळ गेले तर लेकरूंच होईल   आडवा   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   आपण तरी मरद, बाइलेक रांड करीद   आपले ताक जाल्ले तरी दुसर्‍या माड्या मुळांतु (बागलांतु) पीवु नयें   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उष्टें खायचें वाटीभर तूप तरी हवें   एक दिस मेल्यार कोणी तरी रडतलो, सदा मेल्यावर कोण रडतां?   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   एकानें गाय मारली तरी दुसर्‍याने वासरूं मारूं नये   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   कडू कारले तुपांत तळले व साखरेत घोळले तरी कडू ते कडूच   कुत्रें काशीला गेले तरी विष्‍टा खाणार   कुत्र्याक पालखेंत बैसलों तरी हाडुक देखून कुत्रे उडी मारतां   कुत्र्याचें शेंपूट कितीहि दिवस नळकांड्यांत घातलें तरी अखेरीस वांकडे ते वांकडे   कुत्र्याचे शेंपूट नळींत घातले तरी वांकडे   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   कधीं तरी   करंगळी कितीहि फुगली तरी मनगटाची बरोबर करीत नाही   करवताची धार पुढें सरली तरी कापते, मागे सरली तरी कापते   कसे झाले तरी वाघाचें पिलूं   कसेंहि तरी वाघाचें कातडें   कसा तरी   काड्डि जाल्‍ले तरी दांतांतु घालु येत्ता   कान दोळ्यांक चारि बोटां अन्तर, तरी तांकाना उत्तर   कार्या संकटें जरी आलीं, तरी कार्ये न टाकावीं आपुलीं   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   किती खाल्‍ला मेवा, तरी येणार नाहीं भाकरीचा हेवा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चक्की

 • f  A handmill. 
 • स्त्री. १ जातें . २ पिठाची गिरणी . ३ ( व्यायाम ) मानेचा व्यायाम करण्यासाठीं दगडाचें केलेलें कडें . संब्या ६२ . ४ ( चांभारी ) चामडें कापण्याचा लांकडी गोल ठोकळा . [ सं . चक्री हिं ] 
 • स्त्री. एक लहान वाटोळ्या भोपळ्याची जात . ( सं . चक्र ) 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.