TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

(जखमेचें) पाणी घेणें

(ऐति.) लढाईंट लागलेल्या जखम बर्‍य झाल्यावर स्नान करीत त्यास म्हणत. या प्रसंगीं प्रत्येक वीर आपआपल्या सामर्थ्याप्रमाणें समारंभ करी. ‘होळकरांनी जखमेचें पाणी घेतलें ते दिवशीं तोफांची सरबत्ती जाहली.’
ख ७५९८. ‘जखम हलकीच आहे. आठा चहूं दिवशीं पाणी घेतील’
ऐति. पत्रव्यवहार १२५.

Related Words

(अंगचें) पाणी दाखविणें   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अंगाचे-रक्ताचेम पाणी करणे   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अनोखिके हाथ कटोरी पाणी पीपी मुही पदोरी   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आकाश गडगडे, पाणी पडे   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आडवें पाणी   आडांतच पाणी नसेल तर पोहर्‍यांत कोठून येणार   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आंत पाणी शिरणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आम्ही गडकरी हांव, दांड्यान पाणी बोच्यांक लाव   आळशाला ऊन पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उकिरडा घोळी तरी तो फुंकून पाणी पितो   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उद्योगाचे घरीं, ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी   उधानाचें पाणी   उपड्या घड्यावर पाणी व बहिर्‍याजवळ कहाणी (मूर्खाजवळ कहाणी)   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक पाणी, नरकवाणी   एका झर्‍यातून पाणी, न येत खारे गोडवणी   एखाद्याच्या घरी पाणी भरणें   (एखाद्याच्या नांवानें) पाणी तावणें   ओंजळीने पाणी पिणे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   (कच्च्या) घड्याने पाणी भरणें-वाहणें   कच्च्या घड्‍यानें पाणी वाहाणें   कडू पाणी   कडू पाणी काढणें   कणकींत पडलेले पाणी काही वाया जात नाहीं   कुत्रा मुका, पाणी गंभीर, यांचा विश्र्वास नश्र्वर   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   काठीनें पाणी हाणलें तर दोन ठिकाणी होत नाहीं   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   कामांत पाणी शिरणें   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   खेटरानें पाणी पाजणें   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   गंगेतील पाणी गंगेत सोडणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   गळ्याशीं पाणी लागणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   (गांडींत) पाणी शिरणें   (गांडींत) पाणी सोडणें   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   घे घोडा पी पाणी   घटका पाणी पिते आणि घड्याळ टोले खातें   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घोडे अटकेला पाणी प्याले   चुळक्‍यांत पाणी घेऊन जीव देणें   चिखल पाण्याला सोडत नाही व चिखलाला पाणी सोडत नाहीं   छ चावल, और नव पखाल पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   जैसे पिवे पाणी, वैसी होय वाणी   जांवई न्हाला, वाफा पाणी प्याला   जितेपणी देईना पाणी, मग बसला तर्पणी   जित्‍या देईना पाणी, मेल्‍या बसला पार्वणी   जो तळें राखेल, तो पाणी चाखेल   डोईवरून पाणी जाणें   डोईस पाणी लावून ठेवणें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांतून पाणी काढणें   डोळ्यांत पाणी असणें   डोळ्यांत पाणी आणणें   डोळ्यांत पाणी नसणें   डोळ्यांत पाणी येणें   डोळ्यांतले पाणी मरणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   डोळ्याला पाणी येणें   डोळ्यावर पाणी, ढुंगणाला पाद, अशा जेवणाला काय स्‍वाद   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   तळें राखील तो पाणी चाखील   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   (दुसर्‍याच्या) ओंजळीनें पाणी पिणें   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   दांडयाचें पाणी दाडयासच जावयाचें   दांडयानें पाणी तोडलें आणि पुन: एक झालें   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   दारूबद्दल पाणी पिणें, न होय ऋण आणि दुखणें   दोळे पाणी मन सुवराती   धूळ गांव घोलेरा, बंदर गांव बारा, कच्च्या गव्हांची रोटी, पाणी पिती खारा   धावतें पाणी   नवें पाणी   नारळांत पाणी, ही देवाची करणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   नांवानें पाणी तावणें-तापविणें   नांवावर पाणी घालणें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पेटतं पाणी   पुण्याईचें पाणी सोडणें   पुण्याईवर पाणी ओतणें   पतीवर पाणी पडणें   पुलाखालून पुष्कळ पाणी वाहून गेलें आहे   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   पाऊस पडेल तर पाणी सांचेल   पाऊस पाणी   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   (पाटाचे पाणी कोण आणी)   पाटा पाणी पाटा लागलें   पांढरें पाणी   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   पाणी   पाणी आटतें, द्रव्य वाहातें   पाणी उतरणें   पाणी ओतणें   पाणी ओळखणें, जोखणें   पाणी केस तोडतें   पाणी कोंडणें   पाणी खाल्लेला   पाणी घालणें   पाणी चढणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाणी जाळणें   पाणी जिथें कोडी, धान्य पिके खंडी   पाणी जोखणें-ओळखणें   पाणी तुटणें   पाणी तुंबविणें   पाणी तोडणें   पाणी तोलणें   पाणी देणें   पाणी देणें, सोडणें   पाणी दाखविणें   पाणी नवें आणि घाट जुने   पाणी नाहीं तोंवर पोहेन पोहेन, आणि बायको नाहीं तोंवर झंवेन झंवेन   पाणी नाहीं, पाऊस नाहीं, शेतकर्‍याला जीव नाहीं   पाणी पडणें   पाणी पडत जात असणें   पाणी प्यायलासुद्धां न राहणें   पाणी पाजणें   पाणी पाणी करणें   पाणी पाणी होणें   पाणी पिऊन भांडणें   पाणी पिऊन भांडणें-वाद करणें   पाणी पीकर जात पुछते हैं   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाणी भरणें-वहाणें-घालणें   पाणी मरणें   पाणी मुरणे   पाणी मुरणें   पाणी मागूम न देणें   पाणी मारणें   पाणी लागणें   पाणी वाहण्याचा उसासा आणि आपण पारसा   पाणी सर्वास धुतें पण पाणी कोणीं धुवावें   पाणी सारणें   पाणी सोडणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   पालथ्या घागरीवर पाणी   पावळणीचें पाणी अढयाला चढविणें नेणें   पोटाचें पाणी होणें   पोटांतील पाणी न हालणें   पोटांतील पाणी न हालविणें   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   फत्तरपर पाणी पडे, भीजे पण भीने नही, मूरखसे गीयान् कहे, बुझे पण रीझे नहीं   फोडणें-पाणी फोडणें   बचक-बचकेंत पाणी धरणें   बारा गांवचें पाणी प्यालेला   बारा बंदरांचें पाणी प्यालेला   बोडकें नाहालें आणि पाणी वायां गेलें   भांडें पाणी   मुंबईचें पाणी आणि हातपाय ताणी   मूर्खाला कहाणी आणि उपडया घडयावर पाणी   मूर्खास बोध, पालथे घागरीवर पाणी   येईल राजाची राणी, तर भरील परवडीनें पाणी   रक्ताचें पाणी (आणि हाडाचे मणी) करणें   रक्ताचें पाणी, सुखाची कहाणी   रुखा सुखा खायके थंडा पाणी पी, न देख पराश्यां चोपडीया न तरसानोजी   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   राजाचें फुटलें भांडें त्यांतून पाणी गळतें   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   राजाची राणी, पिते परळानें पाणी   रांडेवांचून पाणी पीत नाहीं   राणी-मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   राबाचें पाणी   रिद्धि-(एखाद्याच्या घरीं) रिद्धिसिद्धि पाणी भरणें   लष्कराला ऊन पाणी, कंठकाला गुळवणी   लाथ मारुन पाणी काढणें   लाथ मारीन तिथें पाणी काढीन   लाथ मारील तेथें पाणी काढील   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   वाघ बकरीं एके जागीं पाणी पितात   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   विलास-विलास करते जिवाला, शिळें पाणी देवाला   शेवटच्या बांधण्यास पाणी मोडणें   स्नेह-स्नेहांत,-स्नेहावर पाणी घालणें   समुद्रात पाणी आणून सोडणें   सर घोड्या पाणी खोल-पाणी पी   सरसकट गुडघाभर पाणी   सर सरक घोडया पाणी खोल   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   संसारावर-संसारास पाणी घालणें   साक-साकेनें पाणी पिणें   सांचणें-सांचलेलें पाणी, किती दिवस देईल धणी   सोन्याची झारी, पाणी नाहीं माझारी   (हजारांचे) डोईस पाणी लावणें   हत - करवत - खंड - खवणी - नळा - पाणी   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   ह्रुदयाचें पाणी करणें   हेला-जन्माला आला हेला, आणि पाणी वाहतां वाहतां मेला   हंस पक्षी न्याय देतो, पाणी निवडितो   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   हातावर पाणी पडणें   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

instrumental parallax

 • साधन परासर 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.