TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें

पाणी खळखळ करीत असलें म्हणजे तें फार खोल नाहीं, उथळ आहे हें सहज कळतें व त्यापासून भीति बाळगण्याचें कारण नसतें
पण तें संथ असून त्याचा तळ दिसत नसेल तर तें किती खोल आहे याचा अंदाज करतां येत नाहीं व त्यामुळें अशा पाण्यांत प्रवेश करणें फार धोक्याचें असतें. त्याप्रमाणें एखादा मनुष्य बोलका असला म्हणजे तो आपल्या मनांतील सर्व विचार बोलून टाकतो, मनांत कांहीं ठेवीत नाहीं. त्यामुळें त्याच्या उद्देशाबद्दल शंका वाटत नाहीं. पण तोच जर अबोलका, खोल मनाचा, गंभीर चेहर्‍याचा असेल तर त्याच्या मनांत काय आहे याचा थांगपत्ता लागत नाहीं. तेव्हां अशा मनुष्याबद्दल स्वाभाविकच मन साशंक असतें. तु ० -Still water runs deep.

Related Words

  |  
अथांग   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आत्याबाईला मिशा असत्या तर काकाच (मामंजी) म्हटले असतें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक भय दोन जागा असतें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   घे घोडा पी पाणी   छ चावल, और नव पखाल पाणी   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जेथें विष असतें तेथेंच त्‍याचा उतारा सांपडतो   जन्मठेप काळें पाणी   जन्म देणें सोपें असतें, परंतु जौपासना करणें तितकें सोपे नसतें   ज्‍याचें त्‍यास प्रिय असतें   ज्‍याचा अंत गोड, तें चांगलेंच असतें   जेवणाची रुचि आणि गाण्याची गोडी ही लोकांच्या येथे असतें   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   दांडयाचें पाणी दाडयासच जावयाचें   दाबचें पाणी   दारूबाज ह्याचे अंगावरील वस्त्र व बैलावर बांधलेलें शास्त्र सारखेंच असतें   धावतें पाणी   नवें पाणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   पेटतं पाणी   पत्रास _   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

protocerite

  • पु. Zool. प्रशीर्षाएपांगखंड 
RANDOM WORD

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.