TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें

पाणी खळखळ करीत असलें म्हणजे तें फार खोल नाहीं, उथळ आहे हें सहज कळतें व त्यापासून भीति बाळगण्याचें कारण नसतें
पण तें संथ असून त्याचा तळ दिसत नसेल तर तें किती खोल आहे याचा अंदाज करतां येत नाहीं व त्यामुळें अशा पाण्यांत प्रवेश करणें फार धोक्याचें असतें. त्याप्रमाणें एखादा मनुष्य बोलका असला म्हणजे तो आपल्या मनांतील सर्व विचार बोलून टाकतो, मनांत कांहीं ठेवीत नाहीं. त्यामुळें त्याच्या उद्देशाबद्दल शंका वाटत नाहीं. पण तोच जर अबोलका, खोल मनाचा, गंभीर चेहर्‍याचा असेल तर त्याच्या मनांत काय आहे याचा थांगपत्ता लागत नाहीं. तेव्हां अशा मनुष्याबद्दल स्वाभाविकच मन साशंक असतें. तु ० -Still water runs deep.

Related Words

  |  
अथांग   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आत्याबाईला मिशा असत्या तर काकाच (मामंजी) म्हटले असतें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कोणास काय बोलावें, हें मनन करून ठेवावें   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   छ चावल, और नव पखाल पाणी   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें विष असतें तेथेंच त्‍याचा उतारा सांपडतो   जन्मठेप काळें पाणी   जन्म देणें सोपें असतें, परंतु जौपासना करणें तितकें सोपे नसतें   ज्‍याचें त्‍यास प्रिय असतें   ज्‍याचा अंत गोड, तें चांगलेंच असतें   जेवणाची रुचि आणि गाण्याची गोडी ही लोकांच्या येथे असतें   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   जीवन हें ईश्र्वरी देणें, मरण हे घेणें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांतून पाणी काढणें   डोळ्यांत पाणी येणें   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दांडयाचें पाणी दाडयासच जावयाचें   दाबचें पाणी   दारूबाज ह्याचे अंगावरील वस्त्र व बैलावर बांधलेलें शास्त्र सारखेंच असतें   धावतें पाणी   नवें पाणी   नेहमीं, नेहेमीं   नारळांत पाणी, ही देवाची करणी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

differential reproduction

 • Zool. विभेदनी प्रजनन 
 • व्यवच्छेदक प्रजोत्पादन 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.